Samferdselsdepartementet

Byvekstavtalen for Trondheimsområdet er signert

Del

­– Det er med stor glede at vi signerer byvekstavtalen for Trondheimsområdet i dag. Avtalen bidrar til et bedre og grønnere bymiljø, og er det viktigste virkemiddelet for å nå nullvekstmålet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Sigrun Wiggen Prestbakmo, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, og ordførerne fra de seks kommunene signerer byvekstavtalen for Trondheimsområdet.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Sigrun Wiggen Prestbakmo, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, og ordførerne fra de seks kommunene signerer byvekstavtalen for Trondheimsområdet. Kristin Bentdal Larsen, Samferdselsdepartementet

I dag signerte staten og lokale parter en ny byvekstavtale for Trondheimsområdet som er gjeldende for perioden 2023-2029. Staten har tidligere hatt en byvekstavtale med Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Melhus og Malvik, men etter ønske fra de lokale partene ble det enighet om å reforhandle byvekstavtalen våren 2022. Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Trøndelag har forhandlet på vegne av staten.

I tillegg til videre utvikling av Metrobuss og om jernbanen, inkluderer den nye byvekstavtalen også to nye kommuner.

– Det er gledelig at vi har fått med kommunene Skaun og Orkland i dette samarbeidet, i tillegg til de fire opprinnelige kommunene. Det betyr at avtaleområdet nå dekker de store pendlerstrømmene inn og ut av Trondheim. Dette gir oss et enda bedre grunnlag for å arbeide helhetlig med arealutvikling og transport, sier Nygård.

– Byvekstavtalen er viktig for å følge opp den interkommunale arealplanen og sikre god stedsutvikling for alle innbyggerne i Trondheimsregionen. Derfor er det positivt at også kommunene Skaun og Orkland har ønsket å bli del av byvekstavtalen, sier Sigrun Wiggen Prestbakmo, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Byvekstavtaler har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økte utslipp, støy og dårligere framkommelighet, skal ordningen fremme gange, sykling og bruk av kollektivtransport.

Statlige midler til Metrobuss

Én av grunnene til ønsket om reforhandling av byvekstavtalen, var kollektivløsningen Metrobuss. Partene er nå enige om å omprioritere midler innenfor den tidligere fastsatte økonomiske rammen, slik at det blir en bedre kollektivdekning i områder øst for sentrum av Trondheim. Etter at forhandlingene om byvekstavtalen var ferdig i mai, ble det besluttet i Stortinget at det statlige bidraget til Metrobuss økes.

– Metrobuss er helt sentral i arbeidet med å nå nullvekstmålet. Fra og med i år kommer regjeringen med mer statlige midler for å bidra til utbyggingen, og fremover vil vi dekke 70 prosent av kostnadene, sier Nygård. – Det vil kunne frigjøre midler som kan brukes til andre gode tiltak som bygger opp under nullvekstmålet.

Om jernbanen

Jernbanen spiller en viktig rolle i Trondheimsområdet. Sammen med det øvrige kollektivtilbudet og en arealutvikling som bygger opp om dette, bidrar jernbanen til at nullvekstmålet i avtaleområdet kan nås.

I den nye avtaleteksten om jernbanen, omtales arbeidet med kommende tilbudsforbedringer, elektrifisering av banen, knutepunktutvikling og arealavklaringer. Prioritering av store jernbanetiltak skjer gjennom Nasjonal transportplan og de årlige statsbudsjett. 

Bompengeinnkrevingen vil fortsette til 2033

I juni behandlet Stortinget Prop. 113 S (2022-2023) Utvidelse av innkrevingsperioden og innføring av miljødifferensierte takster i Miljøpakke Trondheim trinn 3 i Trøndelag. Det er dermed lagt til rette for at bompengeinnkrevingen i Trondheim kan fortsette ut 2033, som blant annet vil gjøre det mulig å finansiere Byåstunnelen. Miljøpakken er en del av byvekstavtalen.

Bilder

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og Sigrun Wiggen Prestbakmo,  statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og Sigrun Wiggen Prestbakmo, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet
Last ned bilde
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds tale under signeringen av byvekstavtalen for Trondheimsområdet
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds tale under signeringen av byvekstavtalen for Trondheimsområdet
Last ned bilde

Om oss

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Fra i dag gjelder strengere sikkerhetskrav for alle nye busser1.10.2023 07:00:00 CEST | Pressemelding

– Det skal være trygt å kjøre buss på norske veier, både for passasjerer og for sjåfør. I løpet av de siste årene har vi dessverre sett flere alvorlige frontkollisjoner hvor bussjåfører har blitt hardt skadet eller drept. Derfor har vi innført krav om at fra 1. oktober skal alle nye busser i løyvepliktig transport ha en sterkere konstruksjon i front, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Dovrebanen: Foreslår mellombels støtteordning for godstogselskap som er råka etter brukollapsen ved Ringebu29.9.2023 11:49:26 CEST | Pressemelding

– Den økonomiske situasjonen er kritisk for fleire aktørar i bransjen etter at jernbanebrua over Lågen i Ringebu kollapsa. Som tidlegare varsla, foreslår regjeringa no overfor Stortinget å etablere ei mellombels støtteordning for godstogselskap som ikkje kan frakte gods på Dovrebanen i perioden strekninga er stengt for trafikk. Regjeringa ønskjer å frakte meir gods på jernbanen, og då er det viktig å sikre den økonomiske berekrafta for togoperatørane fram til Dovrebanen opnar igjen, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsministeren har mottatt to utredninger om utvikling av transportsystemet i Nord-Norge27.9.2023 13:23:51 CEST | Pressemelding

– Regjeringen vil utvikle Nord-Norge for fremtiden, og gode løsninger for transport er grunnleggende. Konseptvalgutredningene om transportløsninger i Nord-Norge og Nord-Norgebanen gir innsikt i behov, kostnader og samfunnsnytte, og hvilke virkninger ulike konsepter har for samfunnssikkerhet og beredskap, urfolks interesser og rettigheter, klima, natur og miljø, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom