SINTEF

Ombruksentusiaster vil ha brukte materialer inn i byggevarehusene

Del

Norge har satt høye mål for å redusere avfallet fra byggenæringen. Men de mest ambisiøse aktørene kan ikke dra lasset alene. En felles portal for ombruk av byggevarer kan gjøre det enklere for hele bransjen.

Ombruksentusiaster mener byggenæringen trenger både mer pisk og mer gulrot. Her er et eksempel på hvordan demonterte vinduer sikres for frakt. Foto: Resirqel AS
Ombruksentusiaster mener byggenæringen trenger både mer pisk og mer gulrot. Her er et eksempel på hvordan demonterte vinduer sikres for frakt. Foto: Resirqel AS Resirqel AS Resirqel AS

Norge har satt som mål at 70 % av avfallet i byggsektoren skal gjenbrukes eller gjenvinnes. Det vil redusere både klimautslippene og avfallsmengdene fra bransjen, og samtidig spare uttak av naturressurser.

For å oppnå målene er flere tiltak iverksatt allerede, med endringer i byggteknisk forskrift, deriblant krav om å kartlegge muligheter for ombruk når man river bygg. I tillegg er ansvaret for dokumentasjon av byggevarer flyttet fra selger til kjøper. Det er også iverksatt økonomiske støtteordninger og veiledninger for bærekraftige offentlige anskaffelser.

Men hva syns de som går i bresjen for ombruk i bransjen? Vil tiltakene føre til mer ombruk, og er det nok? Det ville forskerne i prosjektet Reuse of Building materials - a user perspective (REBUS) finne ut av.

Intervjuet ombruksentusiaster

Forskerne intervjuet ansatte i rådgiverfirmaer, produksjonsfirmaer og kommuner, som alle deltar i et nettverk for ombruk av byggematerialer. De er dermed godt over middels opptatt av ombruk, og sånn sett ikke representative for byggenæringen i Norge. Men de er desto bedre oppdatert på hvordan lovendringer og støtteordninger virker, og de ser hvilke barrierer som hindrer mer ombruk.

Forskerne spurte dem derfor om hvordan de opplever vilkårene for ombruk i Norge, og hvordan entrepriseformer, lovendringer, veiledninger og økonomiske støtteordninger påvirker graden av ombruk.

- Vi håper at både byggesektoren og myndighetene lytter til det de sier, for disse ønsker virkelig å gå foran for å gjøre det enklere å ombruke byggematerialer, sier Åshild Lappegard Hauge, professor i miljøpsykologi ved Universitetet i Oslo.

Svarene viste at de som ble intervjuet, ser utfordringene ganske likt. De er fornøyde med de endringene som er gjort i lovverk og støtteordninger, men mener at myndighetene burde gå enda lenger i å støtte og kreve faktisk ombruk, ikke bare støtte «byråkratiet» rundt, som kartleggingsrapporter og mulighetsstudier. Flere påpeker at ombruk av byggevarer i dag er dyrt, siden det ofte krever flere arbeidstimer enn å bygge med nye materialer.

Brukte materialer må inn i byggevarehusene

Ønsker du å bygge med brukte materialer, er det ikke så lett å vite hvem som har akkurat de materialene du trenger. For å gjøre tilgangen enklere, foreslår deltakerne i studien at de som selger nye byggevarer, også kan selge brukte.

Deltakerne ønsker seg i tillegg en felles digital portal for ombruksvarer, på tvers av de ulike nettsidene og tilbyderne som finnes i dag. En slik portal bør også inneholde rapporter fra ombrukskartlegging og en database over donorbygg og mulige lagringssteder.

Når brukte materialer blir mer tilgjengelige, vil behovet for dokumentasjon og vedlikehold av brukte byggeprodukter øke. Da er et godt system for dokumentasjon av egenskaper helt nødvendig,

- Vi har allerede et godt system for dokumentasjon av nye byggevarer. Med noen tilpasninger kan det også brukes for brukte produkter. Blant annet er det behov for å utvikle ikke destruktive prøvings- og evalueringsmetoder for å sortere brukbare ombruksvarer fra de som ikke lengre er brukbare, sier Thale Plesser i SINTEF.

Deltakerne er fornøyde med at byggevareforskriften (DOK) nå slår fast at den som kjøper, ikke den som selger, har ansvar for å dokumentere kvaliteten på brukte byggevarer.

Færre nye byggevarer vil også gi mer lagringsplass for brukte byggevarer, og det trengs. Logistikk og lagring er en av de store utfordringene knyttet til ombruk.

- I dag må man være litt idealistisk for å satse på ombruk av byggevarer, sier Plesser.

Heldigvis finnes det ildsjeler som går foran. På Økern i Oslo finnes det en ombrukssentral, et marked for brukte byggevarer i tillegg til restmaterialer fra byggeplasser.

- Mange kommuner er også fremoverlent, de har satt i gang flere initiativer for ombruk. I tillegg ser vi at noen lokale aktører innenfor mindre nisjer satser på ombruk, sier Plesser.

Ombruk må belønnes

Men Plesser tror det fortsatt er en stund til vi får se ombruk i virkelig stor skala.

- Det vil kreve en omstrukturering av hele byggenæringen. For at det skal skje må vi først se at de som nå går foran, lykkes, og at det går an å leve av ombruk. Nå krever det mye innsats og entusiasme, sier hun.

Derfor må ombruk fremmes, ikke bare med regelverk, men med ulike typer insentiver. Deltakerne i undersøkelsen foreslår for eksempel raskere og rimeligere byggesaksbehandling for dem som velger å bygge med brukte materialer.

Noen deltakere stiller spørsmål ved hvorfor styresmaktene regner med at det å ha høye miljøambisjoner på sikt vil bli billigere. For det er oftest dyrere å gå for høye miljøambisjoner, og ombruk koster i mange tilfeller mer enn nye byggematerialer.

De foreslår at støttebeløp kan være basert på differansen mellom utgifter til nye materialer og utgifter som knyttes til ombruksvarer.

- Vi når ikke målene om ikke hele bransjen bidrar. En omlegging krever både kompetanse, ressurser, motivasjon og minst tillit til at de andre er med på å dra lasset. Det nytter ikke bare å tro at næringen skal endre seg selv uten insentiver og krav utenfra, sier Plesser.

Vil ha mer samarbeid

Noe annet som gikk igjen i svarene, er at deltakerne ønsker mer samarbeid mellom bestillere og utførere for å få til mer ombruk. Samspillsentrepriser, eller elementer av samspillsentreprise, gir et godt grunnlag for ombruk i byggeprosjekter, mener de som ble intervjuet.

- Dialogkonferanser i forkant av bestillinger kan være en måte å få til bedre samarbeid, men dette var et ukjent grep for mange av deltakerne, sier Åshild Lappegard Hauge.

Etterlyser enda strengere krav

Krav om ombrukskarlegging ved riving av bygg ble innført 1. juni i år. Vel og bra, mener deltakerne i undesøkelsen, men ombruksrapportene bør også publiseres og gjøres søkbare på nett så andre kan se hvilke materialer som blir tilgjengelige.

Videre ønsker de at myndighetene stiller krav til faktisk ombruk, ikke bare kartlegging. Et av intervjuobjektene sier det slik:

-Rent konkret synes jeg for eksempel at det å si at vi ikke har ansvar for materialgjenvinningsgraden, og at det må gjenvinningsbransjen utelukkende ha ansvar for, det er en ansvarsfraskrivelse.

Om REBUS og ombruk

  • I Norge utgjør avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet nærmere 40 % av alt avfall.
  • Byggsektoren bidrar til omtrent en tredel av de globale CO2‐utslippene.
  • Rapporten Ombruk av byggevarer – innspill til statlige føringer er skrevet på bakgrunn av gruppeintervjuer med medlemmer i et nettverk for ombruk i byggenæringen. Undersøkelsen er et delprosjekt i forskningsprosjektet REBUS Reuse of Building materials - a user perspective (2020-2024). Overordnet mål for prosjektet er ål utvikle kunnskap som muliggjør mer ombruk og gjenbruk av byggematerialer.
  • REBUS er finansiert av Forskningsrådets MILJØFORSK-program. I prosjektet deltar arkitekter, ingeniører og miljøpsykologer. Partnere er SINTEF, Høgskolen i Innlandet, Boligbygg Oslo KF, FutureBuilt og Resirqel AS, danske SBI og IVL Swedish Environmental Research Institute.
  • Byggenæringen er invitert når resultatene fra REBUS skal presenteres på et seminar i Oslo 29. november.

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2200 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over fire milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye