NVE gir Statnett og Elvia tillatelse til å bygge Liåsen transformatorstasjon i Oslo

Del

NVE har gitt Statnett SF og Elvia AS tillatelse til å bygge og drifte nye Liåsen transformatorstasjon ved Klemetsrud i Oslo kommune. Stasjonen bidrar til å styrke forsyningssikkerheten og øke kapasiteten i regionalnettet sør-øst i Oslo. Samtidig får Elvia tillatelse til å bygge en ca. 1,2 km lang luftledning frem til den nye stasjonen.

Visualisering av nye Liåsen transformatorstasjon alternativ A (illustrasjon: Statnett)
Visualisering av nye Liåsen transformatorstasjon alternativ A (illustrasjon: Statnett) Statnett

Statnett har fått tillatelse til å bygge en ny transformatorstasjon på nordsiden av Liåsen, tett opp til Grønmo gjenvinningsanlegg. Elvia skal eie og drifte deler av stasjonsanlegget. Det nye stasjonsområdet vil være på om lag 18 dekar hvorav 16 dekar gjerdes inn. Statnett får også tillatelse til å bygge en ny permanent adkomstvei fra Sørliveien frem til den nye stasjonen.

Tiltaket er viktig for å styrke forsyningssikkerheten sør-øst i Oslo. I tillegg øker det kapasiteten i regionalnettet slik at det kan tilknyttes mer forbruk.

– Saken har vekket engasjement i lokalmiljøet, blant annet på grunn av påvirkningen på friluftslivsinteressene og fordi stasjonsplasseringen er innenfor markagrensa. Etter grundige vurderinger er vi trygge på at det alternativet vi nå gir konsesjon til samlet sett er det beste. Så vil det naturligvis være avgjørende at Statnett og Elvia gjennomfører tiltakene som skal redusere ulempene for brukere av området og de som er bosatt nær området, sier Tor Carlsen, seksjonssjef i NVE.

Negative virkninger for allmenne og private interesser

Den nye stasjonen er lokalisert innenfor markagrensa og vil legge beslag på deler av et viktig og lett tilgjengelig nærturområde. Stasjonen vil påvirke opplevelseskvalitetene negativt og dominere landskapsbildet nordvest i området. Det er imidlertid en fordel at stasjonsområdet plasseres tett på Grønmo gjenvinningsanlegg, slik at større tekniske inngrep i området samles. En ny kraftledning fra stasjonen vil også gi ulemper for grunneiere og naboer til ledningen.

Flere høringsparter har vært opptatt av at det burde utredes alternativer som ikke berører friluftsinteresser og alternativer som ikke er innenfor markagrensa. Statnett har i en tidlig mulighetsstudie sett på i alt elleve plasseringsalternativer for stasjonen, både alternativer innenfor og utenfor markagrensen. Som en del av vedtaket har NVE vurdert mulighetsstudien. Etter NVEs vurdering er det lite sannsynlig at det lar seg gjøre å finne nye plasseringer utenfor markagrensa, som ikke tidligere er vurdert og som er åpenbart bedre. NVE mener det omsøkte og konsesjonsgitte alternativ A, med stasjonen plassert på nordsiden av Liåsen, er den beste løsningen.

Avbøtende tiltak skal redusere ulempene

For å redusere ulempene ved tiltaket har NVE pålagt Statnett og Elvia å gjennomføre flere avbøtende tiltak. I detaljplanen skal Statnett og Elvia konkretisere mulige kamufleringstiltak på kraftledningen, vegetasjonsskjerming rundt stasjonsområdet, og tilbakeføring av områder som berøres av anleggsarbeider. I planen skal det også beskrives mulige tilretteleggingstiltak for friluftsliv og omlegging av mye brukte stier, som berøres av utbyggingen. Statnett må samtidig orientere om planlagte trafikksikringstiltak.

Statnett skal videre legge frem forslag til fasadeutforming for stasjonsbygget som er i tråd med føringene i reguleringsplanen for Grønmo friluftspark.

NVE pålegger Statnett å etablere varslingsrutiner for naboer til anleggsområdet ved gjennomføring av særlig støyende arbeider. NVE stiller også vilkår om at Statnett og Elvia utfører skånsom skogrydding på enkelte strekninger, for å redusere visuelle virkninger.

Les mer om sakene på våre nettsider:  

Konsesjonssak - NVE (Statnett) 

Konsesjonssak - NVE (Elvia) 

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom