Mattilsynet

Flere regelverksbrudd på dyrevelferd i 2021 enn året før, men få alvorlige

Del
Mattilsynets tilsyn med dyrevelferd i 2021 viser at andelen dyrehold med regelbrudd var høyere enn året før, men at inspektørene avdekket få svært alvorlige brudd på regelverket. Dyrevelferden for oppdrettsfisken må bli bedre.
Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

I 2021 var Mattilsynet på tilsyn i 3128 dyrehold. Hos nesten 80 prosent ble det ført tilsyn med dyrevelferden.

– Antallet tilsyn er noe lavere enn i 2020, men vi utnytter ressursene våre best mulig ved å føre mest tilsyn der risikoen for dårlig dyrevelferd er størst, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd ved Mattilsynets hovedkontor

Mattilsynet avdekket brudd på regelverket ved 45 prosent av tilsynene, som er en økning på seks prosentpoeng fra året før.

– Andelen regelverksbrudd må vurderes i lys av at vi går oftere på tilsyn i dyrehold vi mener har størst risiko for dårlig dyrevelferd, sier Knævelsrud.

Få alvorlige saker

Mattilsynets tall viser at det er få alvorlige brudd på dyrevelferden, sammenlignet med det totale antallet tilsyn. I 2021 registrerte vi alvorlig vanskjøtsel i 29 dyrehold, mot 23 året før. Nær halvparten av disse var saker med kjæledyr

– Vi er glade for at vi finner få tilfeller med alvorlig vanskjøtsel. Likevel er ett tilfelle ett for mye, sier Knævelsrud.

Forbedret løsning for bekymringsmeldinger

Håndtering av bekymringsmeldinger har vært ett av de prioriterte områdene for Mattilsynet i 2021. I fjor mottok vi 12 085 slike meldinger. Dette antallet har vært ganske stabilt de siste årene.

– Særlig for kjæledyr gir slike varsler oss viktig informasjon for å kunne avdekke dårlig dyrevelferd. For produksjonsdyr bruker Mattilsynet også andre metoder for å identifisere utsatte dyrehold, som for eksempel kunnskap fra tidligere tilsyn, registreringer Mattilsynet gjør på slakteriene, og informasjon fra organisasjoner og andre myndigheter innen landbruket, sier Knævelsrud.

En utfordring ved bekymringsmeldingene er mangelfull informasjon. I 2021 lanserte Mattilsynet en forbedret varslingsløsning, som skal gjøre det enklere for publikum å vite hvilke meldinger som hører hjemme i Mattilsynet, og hvilken informasjon de har bruk for.

– God kvalitet på bekymringsmeldingene gjør det lettere for Mattilsynet å velge ut de meldingene som bør følges opp, sier Knævelsrud.

Bekymret for velferden hos oppdrettslaks

Oppdrettslaksen er Norges viktigste og klart mest tallrike produksjonsdyr. Fisk er omfattet av dyrevelferdsloven, som sier at dyr ikke skal utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger.

– Det er dessverre god grunn til å diskutere om dette kravet blir oppfylt i dag. Hvert år settes det ut ca. 300 millioner laksesmolt i sjø i Norge. Rundt 15 prosent av fisken døde i 2021, sier Knævelsrud.

Hun er tydelig på at utviklingen i oppdrettsnæringen også krever utvikling av forvaltningen.

–Mattilsynets overordnende målsetting er å bidra til en havbruksforvaltning som først og fremst ivaretar hensynet til fiskens helse og velferd. Samtidig er vi opptatt av at vi ikke er til unødig hinder for næringens utvikling og drift, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud.

Nøkkelord

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom