Samferdselsdepartementet

Høring: Strengere regler for bruk av elsparkesykkel

Del
– Med elsparkesyklene i trafikkbildet de siste årene, har vi sett et konfliktnivået på fortauene som har vært uakseptabelt høyt. Derfor mener vi det er aktuelt å forby bruk av små elektriske kjøretøy på fortau. Elsparkesykler har også vist seg å ha høy ulykkesrisiko. For å bidra til mer forsiktig bruk og sikre de som blir skadet bedre er det aktuelt at små elektriske kjøretøy blir omfattet av bilansvarsloven, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender nå Statens vegvesen forslag om ytterligere innstramminger i reglene for små elektriske kjøretøy på høring.

Høringen følger opp allerede besluttede endringer om innføring av promillegrense på 0,2, omklassifisering til motorvogn, aldersgrense på minst 12 år, og hjelmpåbud for barn og unge under 15 år og varslet høring.

Høringen omfatter følgende forhold:

  • Forslag om forbud mot bruk på fortau, Det foreslås en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette, eventuelt at bare barn og unge fortsatt kan benytte fortau.
  • Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven, med tre alternativer.
  • Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn.
  • Forslag til endringer i skiltregler knyttet til omklassifisering, nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn og klargjøring av virkeområdet for lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn.

Det informeres også om bakgrunnen for de allerede besluttede endringene, og hvilke regelendringer som vil fastsettes.

De allerede besluttede reglene vil tre i kraft til våren. Det tas sikte på at forslagene som nå sendes på høring så langt som mulig er avklart før reglene trer i kraft på samme tid.

Forslag om forbud mot bruk av fortau

Det er et høyt og vedvarende konfliktnivå mellom elsparkesyklister og fotgjengere, særlig i sentrale bystrøk. Fortauene er særlig etablert for de gående, og det er kun unntaksvis at elsparkesyklister har lov til å kjøre på fortauet.

– Svært mange elsparkesyklister forholder seg ikke til gjeldende regler om at kjøring på fortau skal skje på de gåendes premisser. Det er svært krevende å gjennomføre effektiv håndheving av disse reglene, og andre tiltak for adferdsendring. Derfor er det aktuelt å begrense kjøring med små elektriske kjøretøy på fortau, sier Nygård.

Samtidig må man ta hensyn til risikoen ved bruk av slike kjøretøy på andre arealer, og ulike alternativer kan være aktuelle. Et generelt forbud mot kjøring på fortau er et alternativ. Et annet er at et slikt forbud kombineres med en høyere aldersgrense (13-16 år). Det er også aktuelt å fortsatt tillate barn og unge å bruke fortau ved å sette en øvre aldersgrense for hvem som kan kjøre på fortau (13-16 år).

Forslag om å omfattes av bilansvarsloven

For å bidra til risikoreduserende adferd, både hos kommersielle utleiere og private brukere, samt sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker, er det gode grunner for at små elektriske kjøretøy bør omfattes av bilansvarsloven, herunder krav til ansvarsforsikring Også forholdet til EUs-regelverk tilsier en fornyet vurdering av dagens ordning. Tre hovedalternativer høres. Et minimumsalternativ som hensyntar endringer i motorvognforsikringsdirektivet, er at alle små elektriske motorvogner omfattes av forsikringsselskapenes felles dekningsansvar, men ikke individuell forsikringsplikt. Et annet alternativ er at det i tillegg innføres individuell forsikringsplikt for utleide, men ikke privateide små elektriske motorvogner. Et tredje alternativ er at også privateide omfattes av individuell forsikringsplikt.

Forslag om tap av førerrett ved promillekjøring

Ved innføring av den alminnelige promillegrensen på 0,2 også for små elektriske motorvogner, vil vegtrafikklovens alminnelige regler for sanksjonering gjelde, herunder tap av førerrett og sperrefrist.

Høringen omfatter også forslag om særlige regler for tap av førerrett ved brudd på promillegrensen på små elektriske kjøretøy, tilsvarende regler som gjelder for moped.

Andre forhold

Høringen omfatter også forslag om en del tilpasninger i rekkevidden av skilt knyttet til omklassifiseringen, samt nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn. Det foreslås også å klargjøre at virkeområdet for lov om utleie av små elektriske kjøretøy forblir uendret også etter omklassifisering.

Høringen er tilgjengelig på vegvesen.no

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye