Helse Vest RHF

To vikarbyråer suspenderes midlertidig etter kontraktsbrudd

Del
Helseforetakenes egen revisjon har avdekket at to vikarbyråer ikke har utbetalt tilstrekkelig overtidstillegg til vikarer utleid til norske sykehus. Dette er et klart kontraktbrudd, og leverandørene suspenderes derfor nå midlertidig fra kontrakten.
Hilde Brit Christiansen leder den nasjonale styringsgruppa for vikarinnkjøp - og er direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF.
Hilde Brit Christiansen leder den nasjonale styringsgruppa for vikarinnkjøp - og er direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF.

Revisjonen er en del av de strenge kontrollrutinene norske sykehus har for å sikre at innleide vikarer har samme lønns- og arbeidsvilkår, i tråd med likebehandlingsprinsippet, som for egne medarbeidere. Spesialisthelsetjenesten har inngått nasjonale rammeavtaler for sykepleiervikarer, og det er leverandører på denne avtalen som nå har blitt kontrollert gjennom en revisjon. Det ble avdekket alvorlige kontraktsbrudd hos to av seks kontrollerte vikarbyråer. De alvorlige funnene var blant annet at sykepleiervikarer ikke har fått riktig overtidsbetaling.

Revisjonen har kontrollert arbeidsavtaler, lønnsvilkår og arbeidstid. De alvorlige funnene er hos de to leverandørene Powercare A/S og Läkarleasing Sverige AB. Under revisjonen er det tatt stikkprøver hos leverandørene ved ulike tidspunkt i 2021. Disse tyder på at sykepleierne kan ha fått utbetalt en for lav overtidssats gjennom avtaleperioden.

– Det er et klart kontraktsbrudd, og er også et brudd på arbeidsmiljøloven, særlig likebehandlingsprinsippet. Leverandørene er derfor midlertidig suspendert fra kontrakten. Vi krever nå at de etterbetaler det vikarene har hatt krav på, og at de bedrer sine rutiner for å hindre lignende avtalebrudd i fremtiden. Det er gitt en måneds frist for å rette opp, sier Hilde Brit Christiansen, leder for den nasjonale styringsgruppen for vikaranskaffelser, og direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF.

Viser at revisjon fungerer

Avtalerevisjoner er et av tiltakene Sykehusinnkjøp HF og de regionale helseforetakene har for å sikre at vikarbyråene følger opp sine medarbeidere i sykehusene på rett måte.

Alle vikarbyråene i avtalen kalles nå inn til et felles møte og må innen 48 timer bekrefte at de etterlever likebehandlingsprinsippet. Prinsippet går ut på at medarbeider som er innleid fra et bemanningsforetak, skal ha lønns- og arbeidsvilkår i tråd med likebehandlingsprinsippet.

– At vi avdekker slike brudd viser at det er viktig at vi gjennomfører revisjoner blant alle leverandører. Her ser vi at rutinene og systemet vårt fungerer. Poenget med avtalerevisjoner er å sikre at avtalevilkårene etterleves og at vikarene blir ivaretatt, likebehandles og får det de har krav på, understreker Harald I. Johnsen, divisjonsdirektør i Sykehusinnkjøp HF, divisjon nasjonale tjenester.

Strenge krav til vikarbyråene

For å sikre at det brukes seriøse aktører, stiller Sykehusinnkjøp sammen med de fire regionale helseforetakene svært strenge krav til leverandører under anskaffelser. Blant annet gjennomføres det en forhåndsrevisjon av alle tilbydere før de får delta i anbudskonkurransen, for å sikre at det er seriøse aktører som deltar. I tillegg følges det opp med revisjoner gjennom kontraktsperioden - med sanksjonsmuligheter dersom det avdekkes brudd.

– Utgangspunktet vårt er at vi skal ha flest mulig faste ansatte medarbeidere som dekker mest mulig av behovene sykehusene har. Samtidig er det et behov for vikarer, særlig i forbindelse med ferieperioder og akutte behov. Under pandemiperioden har vikarbyråene bidratt med viktig faglig kapasitet for å bidra i krevende perioder, sier Hilde Brit Christiansen, og legger til:

– Det er derfor viktig at vi gjennomfører profesjonelle anskaffelser av vikartjenester. Selv om det er avdekket alvorlige kontraktsbrudd nå, er det store flertallet av leverandørene kompetente og seriøse aktører, som tilbyr sine medarbeidere gode og ryddige vilkår. Denne revisjonen viser at kontrollrutinene våre fungerer, og at vi klarer å avdekke regelbruddene dersom det skjer.

Stor aktør

Powercare A/S er en av de største leverandørene av vikarer på norske sykehus, som i løpet av avtaleperioden fra oktober 2019 har levert rundt 450 000 vikartimer. Dette utgjør om lag 46 prosent av vikarbruken i helseforetakene. Rundt tre prosent av disse timene er overtidstimer, hvor det er avdekket brudd. De har levert kompetente og dyktige vikarer som har utført viktige oppdrag i sykehusene.

Läkarleasing Sverige AB er en mindre leverandør, og har levert rundt 45 500 vikartimer hittil i avtaleperioden. I denne perioden står Läkarleasing for om lag 4,6 prosent av alle leverte vikartimer til helseforetakene. Timene hvor det er gjort alvorlige funn, utgjør 19 prosent av de totale timene Läkarleasing har levert.

Fakta

  • Sykehusinnkjøp HF gjennomfører anskaffelser på vegne av spesialisthelsetjenesten, og eies av de fire regionale helseforetakene: Helse Sør-Øst, Helse Midt, Helse Vest og Helse Nord.
  • Revisjon er en uavhengig, metodisk gjennomgang av et område, der man kontrollerer om praksisen stemmer med kravene eller avtalen som er inngått og gjennomføres av ekstern tredjepart.
  • Deloitte har på oppdrag fra Sykehusinnkjøp HF og de regionale helseforetakene gjennomført en avtalerevisjoner av seks utenlandske vikarbyrå, som har nasjonale rammeavtaler for sykepleiertjenester.
  • Det er gjort alvorlige funn hos to av de seks byråene Powercare og Läkarleasing. Det er årsaken til at disse to leverandørene blir suspendert fra foreløpig kontrakt til de har ordnet opp i disse forholdene, og de kan sannsynliggjøre at dette ikke skjer igjen.
  • Det viktigste funnet er at sykepleiervikarer ansatt i disse to byråene ikke har fått riktig overtidsgodtgjørelse. Disse sykepleierne vil få etterbetalt pengene de har krav på. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Hilde Brit Christiansen leder den nasjonale styringsgruppa for vikarinnkjøp - og er direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF.
Hilde Brit Christiansen leder den nasjonale styringsgruppa for vikarinnkjøp - og er direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF.
Last ned bilde
Harald I. Johnsen er divisjonsdirektør i Sykehusinnkjøp HF, divisjon nasjonale tjenester.
Harald I. Johnsen er divisjonsdirektør i Sykehusinnkjøp HF, divisjon nasjonale tjenester.
Last ned bilde

Lenker

Om Helse Vest RHF

Helse Vest RHF
Helse Vest RHF
Postboks 303 Forus
4066 Stavanger

+47 51 96 38 00https://helse-vest.no/

Helse Vest RHF er eitt av fire regionale helseføretak i Noreg. Vi har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland fylke. I heile Helse Vest er det om lag 30 000 tilsette som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane på Vestlandet. Helse Vest er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi eig dei fem helseføretaka i regionen, Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og Sjukehusapoteka Vest, i tillegg til Helse Vest IKT AS.

Følg pressemeldinger fra Helse Vest RHF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Vest RHF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Vest RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye