Samferdselsdepartementet

Nattogtilbod mellom Oslo og København er fullt mogleg, men endeleg avgjerd krev meir kunnskap

Del
– Tenk å kunne sovne på Oslo S, bli transportert på ein klimavennleg måte om natta og vakne opp neste morgon på Hovudbanegarden i Kongens by! Men vi er ikkje der no. Først treng vi meir kunnskap om mellom anna marknadsgrunnlag og samfunnsøkonomi. Jernbanedirektoratet skal no gå i gang med dette arbeidet og kome med ei tilråding, før vi tar endeleg stilling til om vi går inn for å etablere eit nattogtilbod mellom Oslo og København, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
Foto: Njål Svingheim, Jernbanedirektoratet
Foto: Njål Svingheim, Jernbanedirektoratet

Samferdselsdepartementet bad tidlegare i år Jernbanedirektoratet om å sjå på moglegheitene for å etablere eit nattogtilbod mellom den norske og den danske hovudstaden. Tidlegare denne månaden oversendte direktoratet ein rapport, som slo fast at det er mogleg å starte opp eit slikt tilbod. No ber departementet om at Jernbanedirektoratet arbeider vidare, slik at regjeringa har eit godt kunnskapsgrunnlag til å kunne avgjere om eit nattogtilbod mellom dei to byane blir ein realitet eller ikkje.

 –  Stadig fleire reisande ønskjer å kunne ta klimavenlege val også på lengre reiser. Dette har mellom anna ført til ei fornya interesse for nattog i Europa. I dag finst det ikkje eit slikt tilbod mellom Oslo og utanlandske byar. I Hurdalsplattforma er vi klare på at vi vil styrkje nattogtilbodet. Det vil difor vere positivt om dei reisande kan få eit nattogtilbod mellom Oslo og København. Det har ikkje gått nattog på denne strekninga på over 20 år. Men for å ta endeleg stilling til dette, treng vi meir kunnskap først, seier samferdselsministeren.

Skal gjennomføre marknadsundersøking
Både teknisk og juridisk ligg tilhøva til rette for å etablere eit nattogtilbod mellom Oslo og København. Ifølgje Jernbanedirektoratets rapport vil det truleg òg vere marknadsgrunnlag for dette, men at det er tilrådeleg å gjennomføre ei marknadsundersøking. Ein viktig grunn er at det  ikkje eksisterer reisevanedata på tvers av landegrensene. Samferdselsdepartementet ber difor direktoratet gå i gang med dette. Arbeidet med marknadsundersøking vil òg vere eit grunnlag for samfunnsøkonomiske vurderingar i samband med ei eventuell etablering av nattogtilbodet.  

Behov for togmateriell
For å etablere eit nattogtilbod på strekninga, er det òg behov for å skaffe togmateriell. Samferdselsdepartementet har difor bede direktoratet om å gå i dialog med Norske tog AS for å få vurdert og eventuelt starte ein ikkje-forpliktande prosess for å kunne skaffe slike tog.

Vidare prosess
Jernbanedirektoratet har frist til 20. mai 2022 med å oversende grunnlagsmateriale med tilråding til Samferdselsdepartementet.

For fleire opplysningar 

  • Rapport frå Jernbanedirektoratet om nattogtilbod på strekninga Oslo-København (sjå vedlegg)
  • Supplerande tingingsbrev nr. 8 – tinging til Jernbanedirektoratet om å utarbeide endeleg avgjerdsgrunnlag for å ev. å setje i gang eit nattogtilbod mellom Oslo og København (sjå vedlegg)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Njål Svingheim, Jernbanedirektoratet
Foto: Njål Svingheim, Jernbanedirektoratet
Last ned bilde

Dokumenter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Fra i dag gjelder strengere sikkerhetskrav for alle nye busser1.10.2023 07:00:00 CEST | Pressemelding

– Det skal være trygt å kjøre buss på norske veier, både for passasjerer og for sjåfør. I løpet av de siste årene har vi dessverre sett flere alvorlige frontkollisjoner hvor bussjåfører har blitt hardt skadet eller drept. Derfor har vi innført krav om at fra 1. oktober skal alle nye busser i løyvepliktig transport ha en sterkere konstruksjon i front, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Dovrebanen: Foreslår mellombels støtteordning for godstogselskap som er råka etter brukollapsen ved Ringebu29.9.2023 11:49:26 CEST | Pressemelding

– Den økonomiske situasjonen er kritisk for fleire aktørar i bransjen etter at jernbanebrua over Lågen i Ringebu kollapsa. Som tidlegare varsla, foreslår regjeringa no overfor Stortinget å etablere ei mellombels støtteordning for godstogselskap som ikkje kan frakte gods på Dovrebanen i perioden strekninga er stengt for trafikk. Regjeringa ønskjer å frakte meir gods på jernbanen, og då er det viktig å sikre den økonomiske berekrafta for togoperatørane fram til Dovrebanen opnar igjen, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom