Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Midlertidig flytting av forvaringsdømte fra Ila til Ullersmo

Del
Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum skal gjennomgå en teknisk rehabilitering. Fengselets bygningsmasse skal da stenges, og alle forvaringsdomfelte i fengselet flyttes midlertidig til Romerike fengsel Ullersmo avdeling på Kløfta.
Hit til Romerike fengsel Ullersmo avdeling på Kløfta skal de forvaringsdomfelte innsatte på Ila flyttes mens fengselet rehabiliteres.
Hit til Romerike fengsel Ullersmo avdeling på Kløfta skal de forvaringsdomfelte innsatte på Ila flyttes mens fengselet rehabiliteres.

Øvrige innsatte som gjennomfører varetekt eller straff i fengselet vil bli overført andre enheter. Flyttingen av de forvaringsinnsatte er planlagt gjennomført i begynnelsen av juni.

Rehabiliteringen av Ila er beregnet å ta mellom 18 og 24 måneder. Ole Jonny Rydland er fengselsleder for Romerike fengsel og vil i rehabiliteringsperioden også være fengselsleder for Ila.

Egne avdelinger
De forvaringsdømte vil bli plassert i egne lokaler og arealer (forvaringsavdelinger) i Ullersmo som disponeres av Ila. Det vil fortsatt være Ila som har ansvaret for og følger opp de forvaringsdømte. Dette gjelder for eksempel daglig oppfølging, saksbehandling, utarbeidelse av risikovurderinger og forberedelse av saker som gjelder prøveløslatelse fra forvaring og forlengelse av tidsrammen for forvaringen.

De forvaringsinnsatte vil således også i perioden Ila er lokalisert i Ullersmos lokaler få den særlige tilretteleggingen og oppfølgingen som Forskrift om gjennomføring av særreaksjonen forvaring (forvaringsforskriften) stiller krav om. Flyttingen er ment kun å medføre en geografisk endring av plasseringen av de forvaringsdomfelte.

Domstolsbehandling
Den midlertidige flyttingen av forvaringsdømte vil få betydning for domstolenes behandling
av saker som gjelder prøveløslatelse fra forvaring og forlengelse av tidsrammen for forvaring. I dag behandles disse av Asker og Bærum tingrett som rett verneting. Kriminalomsorgen region øst har vært i dialog med Riksadvokatembetet om saken, og deres vurdering er at
påtalemyndigheten som hovedregel i den aktuelle perioden vil fremme begjæringene for
Romerike og Glåmdal tingrett, med rettssteder Eidsvoll, Lillestrøm og Kongsvinger.

For å frigjøre plasser i Ullersmo vil flere innsatte som i dag er plassert i Ullersmo avdeling bli overført andre enheter. Utover dette vil ikke flyttingen av de forvaringsdomfelte til Ullersmo medføre endringer for innsatte som i dag er plassert i Ullersmo.

Besøk
Både de forvaringsinnsatte og andre innsatte på Ullersmo kan motta besøk i Romerike fengsel Ullersmo avdeling på adressen Ullersmovegen 5, 2040 Kløfta. Flyttingen medfører ikke at det må søkes på nytt om besøkstillatelse for allerede innvilgede besøk i Ila. For mer informasjon og f.eks bestilling av besøk viser vi til nettsidene våre romerikefengsel.no og ilafengsel.no

Nøkkelord

Kontakter

Kontaktperson:


Fengselsleder Ole Jonny Rydland, tlf. 976 22 819,
e-post ole.jonny.rydland@kriminalomsorg.no

Bilder

Hit til Romerike fengsel Ullersmo avdeling på Kløfta skal de forvaringsdomfelte innsatte på Ila flyttes mens fengselet rehabiliteres.
Hit til Romerike fengsel Ullersmo avdeling på Kløfta skal de forvaringsdomfelte innsatte på Ila flyttes mens fengselet rehabiliteres.
Last ned bilde

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom