Statens vegvesen

E10 Hålogalandsvegen kan endre hele bransjen

Del
Statens vegvesen har aldri stilt strengere miljø- og klimakrav. Målet er å halvere mengden CO2 utslipp og utvikle nye tiltak og løsninger for grønnere vegbygging.
Hålogalandsvegen: 82 km veg skal bygges med Norges strengeste miljø- og utslippskrav.
Hålogalandsvegen: 82 km veg skal bygges med Norges strengeste miljø- og utslippskrav.

Vi ønsker med dette å bidra inn i det grønne skiftet, og sette presedens for fremtidig vegbygging og anleggsdrift, sier avdelingsdirektør for Utbygging nord, Stein Johnny Johansen.

Fredag la regjeringen frem sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for Stortinget. Sier Stortingsflertallet ja til å finansiere OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen, sier de også ja til å la Statens vegvesen teste ut Norges strengeste klimakrav for vegbygging.

– Vi har en svært kunnskapsrik, dedikert og sulten prosjektgruppe som higer etter å komme i gang med dette viktige prosjektet. Prosjektet er modent og vi er klar til å realisere det, sier prosjektleder Reidar Arnfinn Johansen.

Nord-Norges største samferdselsprosjekt

Det nye veganlegget mellom Sortland, Tjeldsund, Lødingen og Harstad er kostnadsberegnet til 9,2 milliarder kroner og skal delvis finansieres med bompenger. Byggingen skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der staten bidrar med fem milliarder kroner de første seks årene. Byggetiden forventes å være på 6-7 år og OPS-selskapet som vinner kontrakten forplikter seg til å drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år. Den øvre ramme for investeringer og drift av prosjektet er på hele18,3 milliarder kroner.

Raskere, kortere og tryggere

Hensikten med prosjektet er å binde Hålogalandsregionen tettere sammen, både for næringslivet og befolkningen. Det skal gjøres ved å bedre fremkommeligheten og gi vesentlig redusert reisetid på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes. E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn blir kortet inn med om lag 30 km, og reisetiden på strekningen blir redusert med om lag 39 minutter.

Pilotprosjekt for grønnere bygging

I Statens vegvesen er det gjort et omfattende utviklingsarbeid av dyktige og engasjerte fagfolk for å utvikle nye klima- og miljøkrav til OPS-prosjektet.

– Ingen prosjekter har til nå hatt så spenstige klimakrav som denne kontrakten, sier prosjektleder Johansen.

Eksempler på slike tiltak er:

  • Et tallfestet minimumsnivå av klimagassreduksjon.

  • Krav til forpliktende klimagassbudsjett med bonus- og sanksjonsordninger.

  • Sikre mulighetene for ytterligere CO2-reduksjoner undervegs i kontraktsperioden.

  • Gjennomgående fokus og krav til bærekraftig gjennomføring, koblet opp mot FNs bærekraftmål.

  • Premiering av innovativ gjennomføring som kan gi ytterligere klima- og miljøgevinster.

Gjennom denne OPS-kontrakten, skal vi søke nå våre egne – Norges – og Europas klimamål for reduksjon av klimagassutslipp i anleggsbransjen. Når anlegget står ferdig vet vi mer om hvilke tiltak som ga ønsket effekt og hvilke som ikke virket. Det vil gi Statens vegvesen et bedre kunnskapsgrunnlag og viktig erfaring etaten kan bygge videre på for å sikre at fremtidige utbygginger blir så grønne og miljøvennlige som praktisk mulig.

Prosjektets innhold

OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt omfatter:

  • Totalt 82 km tofelts veg, fordelt på 35 km ny veg i eksisterende trase, 27 km tunneler og 20 km veg i ny trase.

  • En rekke mindre konstruksjoner for å sikre veien mot flom, skred og rasfare.

  • Etablering av bl.a. kollektivtrafikktiltak, en stor rasteplass, døgnhvileplass, utfartsparkeringer, gang- og sykkelveger, samleveger for avlastet vegnett, tilkoplinger til eksisterende veg, nye kryssløsninger og sanering av private avkjørsler.

Prekvalifisering og forhandlinger

Når Stortinget vedtar finansiering, er Statens vegvesen klar til å lyse ut kontrakten i markedet. Vi vil prekvalifisere inntil tre selskap for denne anskaffelsen. For å bli prekvalifisert, må selskapene vise at de økonomisk og organisatorisk er robuste nok til å håndtere utbyggingen og drifte veganlegget i 25 år.

Anskaffelsen vil bli gjennomført med forhandlinger der Statens vegvesen vil fastsette de endelige rammene for prosjektet. Forutsatt at finansieringen besluttes i løpet av våren, kan signering av kontrakt skje tidlig i 2023. Hålogalandsvegen kan dermed stå ferdig i løpet av 2029.

Mer for pengene

Strekningen er et av vegprosjektene som Statens vegvesen spilte inn til Samferdselsdepartementet i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.  I forarbeidet til NTP-en, identifiserte etaten innsparinger på 134 milliarder kroner for litt over hundrede prosjekt og strekninger. Det ga økonomisk rom til flere store prosjekt i denne planen.

– Som Norges desidert største landbaserte byggherre var det viktig for oss å få på plass og kunne realisere så mange vegprosjekt som mulig. Vi sørger helt enkelt for at samfunnet får mer veg for pengene, sier utbyggingsdirektør, Kjell Inge Davik.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Hålogalandsvegen: 82 km veg skal bygges med Norges strengeste miljø- og utslippskrav.
Hålogalandsvegen: 82 km veg skal bygges med Norges strengeste miljø- og utslippskrav.
Last ned bilde
Hålogalandsvegen: Arkeologiske  utgravninger må til før ny E10 kan bygges. Prosjektleder Reidar Johansen og byggeleder Jonny Gullholm befarer Haugbakken i Tjeldsund kommune. Foto: Gøran Sofienlund, SVV.
Hålogalandsvegen: Arkeologiske utgravninger må til før ny E10 kan bygges. Prosjektleder Reidar Johansen og byggeleder Jonny Gullholm befarer Haugbakken i Tjeldsund kommune. Foto: Gøran Sofienlund, SVV.
Last ned bilde
Hålogalandsvegen: Befaring av anleggsvegen i Hårvika i Tjeldsund kommune. Prosjektleder Reidar Johansen og byggeleder Jonny Gullholm, SVV. Sommeren 2020. Foto: Gøran Sofienlund, SVV.
Hålogalandsvegen: Befaring av anleggsvegen i Hårvika i Tjeldsund kommune. Prosjektleder Reidar Johansen og byggeleder Jonny Gullholm, SVV. Sommeren 2020. Foto: Gøran Sofienlund, SVV.
Last ned bilde
Hålogalandsvegen. Arkeologisk utgraving Prosjektleder Reidar Johansen og byggeleder Jonny Gullholm, SVV. Solli, Hårvika i Tjeldsund kommune. Sommeren 2020. Foto: Gøran Sofienlund, SVV.
Hålogalandsvegen. Arkeologisk utgraving Prosjektleder Reidar Johansen og byggeleder Jonny Gullholm, SVV. Solli, Hårvika i Tjeldsund kommune. Sommeren 2020. Foto: Gøran Sofienlund, SVV.
Last ned bilde
Hålogalandsvegen: Prosjektgruppemøte september 2020 2020, arbeid og kvalitetssikring av konkurransegrunnlaget, Thon hotel Harstad. Foto; Gøran Sofienlund, SVV.
Hålogalandsvegen: Prosjektgruppemøte september 2020 2020, arbeid og kvalitetssikring av konkurransegrunnlaget, Thon hotel Harstad. Foto; Gøran Sofienlund, SVV.
Last ned bilde
Hålogalandsvegen: Vegvesenet får omvisning på Kåringsklubben. Utgravningsleder Mikael Cerbing og assisterende prosjektleder Janne Oppvang, og forteller om funn på lokaliteten. Foto: Arkeologi langs Hålogalandsvegen, UiT
Hålogalandsvegen: Vegvesenet får omvisning på Kåringsklubben. Utgravningsleder Mikael Cerbing og assisterende prosjektleder Janne Oppvang, og forteller om funn på lokaliteten. Foto: Arkeologi langs Hålogalandsvegen, UiT
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom