Samferdselsdepartementet har tatt initiativ til å få gjennomført en evaluering av kostnadsøkningene på Follobanen. Jernbanedirektoratet har i dag fått i oppdrag å gjennomføre dette arbeidet. Departementet legger til grunn at Jernbanedirektoratet engasjerer en uavhengig konsulent som ikke tidligere har vært involvert i prosjektet.

- Hensikten med en ekstern evaluering er å snu alle steiner for finne forklaringene på hvorfor kostnadsøkningene på Follobanen har vært så store. Ved å engasjere eksterne konsulenter gis det i større grad mulighet til å se prosjektet utenfra, med et annet blikk. Dette kan gi nyttig innsikt. Vi ønsker mest mulig kunnskap, slik at vi kan trekke lærdommer av det som har skjedd, sier samferdselsministeren.

Kostnadsøkninger og forsinkelse de siste årene
Etter at Stortinget vedtok ny kostnadsramme for Follobanen på 30,9 milliarder kroner i desember 2019, har Bane NOR varslet om risiko for kostnadsøkning på inntil 5 milliarder kroner og ytterligere utsettelse av trafikkåpning, som fra før er utsatt til desember 2022. Entreprenør-konkurs og vanskeligere grunnforhold er blant årsakene til dette. Bane NOR går nå gjennom prosjektet, og vil komme med endelig beregning av ny kostnadsramme i løpet av første halvår 2020.

Videre framdrift
Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet frist til 1. desember 2020 med å levere evalueringen.

For flere opplysninger – se:

  • Brev av 11. mai 2020 fra Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet om bestilling av evaluering av Follobaneprosjektet
  • Pressemelding av 12. mai 2020 fra Samferdselsdepartementet om jernbane i revidert nasjonalbudsjett 2020
  • Bane NORs prosjektside om Follobanen