Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til Åsen transformatorstasjon og utbetring av 66 kV nettet i Odda

Del
NVE gir Statnett løyve til å byggje ein ny transformatorstasjon på Åsen, og Odda Energi løyve til å utbetre straumnettet mellom Åsen, Tyssedal og Eitrheimsneset i Odda kommune i Hordland fylke.

Statnett får løyve til å byggje ein ny 300(420)/66 kV transformatorstasjon ved eksisterande transformatorstasjon på Åsen. Eksisterande anlegg skal rivast når nytt er sett i drift.

Mellom Åsen og Tyssedal får Odda Energi Nett løyve til å byggje ein ny ca. 4,5 km lang 66 kV dobbeltkurs kraftleidning. Denne erstattar eksisterande 66 kV kraftleidning på same strekning. Odda Energi Nett får òg løyve til å byggje ein ny ca. 4,2 km lang kabelforbindelse frå Tyssedal til Eitrheimsneset, og byte ut eksisterande sjøkablar mellom Kvitur og Eitrheimsneset.

Utbetringane i straumnettet er naudsynte for at den kraftkrevjande industrien i Odda skal kunne utvide sin verksemd.

NVE gir samstundes Statnett og Odda Energi Nett ekspropriasjonsløyve for å krevje naudsynte grunn og rettar for bygging og drift av dei elektriske anlegga.

NVE set krav om at Statnett og Odda Energi Nett skal utarbeide ein miljø-, transport- og anleggsplan som NVE skal godkjenne før anleggsstart.

Sjå her for meir informasjon og NVE sine vurderingar.

Kontakter

Seksjonssjef Lisa Vedeld Hammer, tlf. 22 95 90 33 / 41 90 65 23

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE’s analyse: lite sannsynlig med kraftunderskudd de nærmeste årene14.8.2023 09:00:00 CEST | Pressemelding

NVE forventer at kraftbalansen i Norge blir svakere framover, men vi forventer ikke kraftunderskudd. Oppdaterte tall viser at kraftforbruket ikke tar seg raskt opp igjen når kraftprisene har falt fra de høye nivåene i 2021 og 2022. Det tyder på at en del tiltak, for eksempel innen energieffektivisering, vil ha varig virkning og demper forbruksveksten. På den andre siden vil det komme til lite ny kraftproduksjon de nærmeste årene.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom