Forskningsrådet

Forskningsrådet tildeler 9 millioner kroner til NIVA for forskningsprosjekt på snøkrabbe

Del
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) får nå nesten 9 millioner kroner fra Forskningsrådet til å avsløre snøkrabbens hemmeligheter. Kunnskap om hvordan snøkrabben sprer seg og påvirker økosystemet, er nødvendig både for god forvalting og lønnsom høsting av arten.

– Fisket etter snøkrabbe er allerede et viktig tilskudd til norsk sjømatnæring. Den går for å være en delikatesse, og hittil i år har vi eksportert snøkrabbe for rundt 100 millioner kroner. Kunnskap er nøkkelen for god og bærekraftig forvaltning av fisken vår. Derfor ønsker vi velkommen nye prosjekter som styrker kunnskapen om snøkrabben, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.


Siden de første snøkrabbene ble registrert i det østre Barentshavet for vel tjue år siden, har arten spredd seg nord- og vestover. Snøkrabben (Chionoecetes opilio) er en ny art i våre havområder, og forskerne har så langt ikke kunnet fastslå om den selv har vandret inn i Barentshavet, eller om den er en såkalt introdusert art. Fisket etter snøkrabbe i Barentshavet har potensial til å bli et fint tilskudd til norsk sjømatnæring.


Trenger bedre kunnskapsgrunnlag

Selv om tilgjengelig kunnskap tilsier at store krepsdyr antas å påvirke strukturen i bunndyrsamfunn, finnes det få studier av langtidseffekter av snøkrabbe på strukturer og funksjoner i de økosystemene som snøkrabben invaderer. Derfor er det viktig å få på plass data og modeller som kan forutsi hvordan snøkrabben vil påvirke de arktiske bunndyrsamfunnene, som grunnlag for å sette i verk forvaltningstiltak og sikre bærekraftig høsting i en ny blå næring.


– For å sikre et rent og rikt hav for framtiden er det svært viktig å øke den grunnleggende kunnskapen om livet i havet, påpeker områdedirektør Fridtjof Unander i Forskningsrådet.
– Dette er et av de forskningsfeltene der norske forskningsmiljøer er i verdenseliten, og der det er stor konkurranse om forskningsmidlene. Det er spennende at et prosjekt som ser sammenhengene mellom grunnleggende økologisk kunnskap og økonomiske og politiske interesser, vinner fram i denne konkurransen, sier Unander.


Invasjon i bunndyrsamfunnene

Det nye prosjektet skal gå over fire år og vil ta for seg både økologiske effekter og bærekraftig forvaltning og høsting av snøkrabbe i Arktis under endrede klimaforhold. Eva Ramirez-Llodra ved NIVA skal lede prosjektet som inkluderer samarbeid med forskere fra flere norske og noen internasjonale forskningsmiljøer. Totalt er prosjektet budsjettert til 9,8 millioner kroner, hvorav 8,7 er støtte fra Forskningsrådet.


Studier av hvordan snøkrabben endrer bunndyrsamfunnenes strukturer og funksjon, inkludert andre kommersielle arter, er en viktig del av prosjektet. Forskerne vil også undersøke artens populasjonsdynamikk i Barentshavet, og finne ut hvor invasjonen startet. Videre vil de lage systemer for å forutsi videre utbredelse og effekter av snøkrabbe sett i lys av klimaendringene.


Målet med prosjektet er å gjøre den nyeste kunnskapen om snøkrabbe tilgjengelig som grunnlag for å utvikle robuste, økosystembaserte forvaltningsmekanismer for snøkrabbe og dermed legge til rette for økt bærekraftig høsting og verdiskaping i Arktis.

Om prosjektet:

Ecology and management of the invasive snow crab: Predicting expansion, impacts and sustainability in the Arctic under climate change


Prosjektleder: Eva Ramirez-Llodra, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)


Samarbeidspartnere: Akvaplan-niva, Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas og University of British Columbia


Prosjektperiode: April 2019 – mars 2022


Finansiering fra Forskningsrådet: 8,7 mill. kr – totalbudsjett 9,8 mill. kr

11 nye havforskningsprosjekter 

Prosjektet er ett av 11 som nå har fått finansiering fra Forskningsrådets program MARINFORSK. Etter søknadsfristen 12. september er det vurdert 72 søknader om forskerprosjekter for til sammen 565 millioner kroner. Til sammen ble det bevilget om lag 93 millioner kroner til 11 prosjekter.Nøkkelord

Kontakter

Prosjektleder: Eva Ramirez-Llodra
https://www.niva.no/Ansatte/eva-ramirez-llodra

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg pressemeldinger fra Forskningsrådet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forskningsrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom