ULOBA

Utlyser konsesjon for BPA: Fredrikstad og Hvaler bryter bevisst regelverket

Del
Fredrikstad og Hvaler kommuner har sammen lyst ut tjenestekonsesjon for Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). – Den utlyste konsesjonen bryter bevisst med regelverket og rettspraksis for BPA, sier operativ leder Ståle Bratlie i Uloba Independent Living Norge.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig verktøy for at funksjonshemmede skal kunne leve mest mulig fritt og selvstendig.

Med virkning fra 1.jan 2000 gjorde Stortinget endringer i sosialtjenesteloven vedrørende BPA. I Stortingets vedtak het det:

"Lovendringen innebærer at brukerstyrt personlig assistanse er en ordning som kommunene plikter å ha på linje med de andre lovregulerte tjenestene etter sosialtjenesteloven. Tildeling av brukerstyrt personlig assistent skal vurderes på samme måten og innenfor de samme rettslige rammene som de andre tjenestene i sosialtjenesteloven § 4-2,jf. § 4-3."


"Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. Brukerstyringen vil være et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming. Tjenesten skal være en del av de samlede kommunale omsorgstjenester og knyttes til personen – ikke til boligen. Tjenesten skal ikke være en særordning for bestemte brukergrupper/ diagnosegrupper." 

- Når Fredrikstad og Hvaler nå utlyser en fem-årig konsesjon for BPA, fratar de tjenestemottakeren muligheten til selv å styre assistanse. Kommunene skal bestemme hva assistentene skal bistå med, og dette er stikk i strid med Stortingets intensjon for loven. Ingen andre kommuner har våget seg på liknende ordninger, sier Operativ leder Ståle Bratlie i Uloba.

Fem funksjonshemmede som alle hadde assistansebehov, grunnla for drøyt 25 år siden Uloba Independent Living Norge. Uloba innførte BPA til Norge fra USA og har siden arbeidet for å videreutvikle ordningen.

I sin utlysning har Fredrikstad og Hvaler beskrevet innholdet i en femårig kontrakt. Kontrakten skal bygge på Norsk Standards nye reviderte kontrakt, men denne er ikke klar før i september i år.

- Jeg kan ikke rettslig forstå at kommunene kan lyse ut en konsesjon basert på en standardkontrakt som pr. i dag er ute på høring. Og i følge Norsk Standard-kontrakten, har ikke kommunene anledning til å foreta de endringer de her gjør, sier operativ leder Ståle Bratlie i Uloba.

Nøkkelord

Kontakter

Ståle Bratlie, operativ leder
Telefon: 977 13 550
Epost: stale.bratlie@uloba.no

Lenker

Om ULOBA

ULOBA
ULOBA
Tollbugata 114
3041 Drammen

32 20 59 10http://www.uloba.no

Uloba handler om å skape en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer. Våre tjenester og unike kompetanse gir funksjonshemmede mulighet til å ta ansvar for eget liv. Vårt politiske arbeid skal endre samfunnets oppfatning av funksjonshemmede, og samtidig ende funksjonshemmedes oppfatning av seg selv.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye