Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)

– Viktig for å dekke morgendagens kompetansebehov

Del

Tirsdag overleverer Kompetansebehovsutvalget rapporten «Fremtidige kompetansebehov: Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring» til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Kompetansebehovsutvalget er bredt sammensatt av partene i arbeidslivet, forskere og en representant fra fylkeskommunene. Utvalget har 18 medlemmer og ledes av Sveinung Skule.
Kompetansebehovsutvalget er bredt sammensatt av partene i arbeidslivet, forskere og en representant fra fylkeskommunene. Utvalget har 18 medlemmer og ledes av Sveinung Skule.

Det samlede kunnskapsgrunnlaget viser at etterspørselen etter fagskoleutdannede mennesker er stor og vedvarende høyere enn tilbudet. Arbeidslivets behov for høyere yrkesfaglig utdanning kan komme til å øke fremover. Videre styrking av høyere yrkesfaglig utdanning kan bidra til sosial mobilitet for grupper som i liten grad rekrutteres til høyere akademisk utdanning.

– Høyere yrkesfaglig utdanning spiller en viktig rolle for å imøtekomme dagens og morgendagens kompetansebehov. Sektoren har potensiale for å spille en enda viktigere rolle fremover, sier utvalgsleder Sveinung Skule.

Kompetansepolitikk som treffer

Temarapporten drøfter høyere yrkesfaglig utdannings rolle i å imøtekomme nåværende og fremtidige kompetansebehov og løfter frem utfordringer, dilemmaer og vurderinger knyttet til den videre utviklingen av norsk høyere yrkesfaglig utdanning.

–  Denne rapporten har gitt oss et solid kunnskapsgrunnlag og styrker det faktagrunnlaget vi er helt avhengig av når regjeringen skal utvikle en kompetansepolitikk som treffer. Det er i dag store udekkede behov i arbeidslivet og vi må blant annet vite hvordan fagskoleutdanningene kan være med å møte både eksisterende og fremtidige kompetansebehov. Vi vet at vi vil trenge mange dyktige fagfolk i hele landet fremover, og her spiller fagskolene en svært viktig rolle, sier Ola Borten Moe.

Rapporten fastslår at høyere yrkesfaglig utdanning er godt egnet til raskt å møte nye kompetansebehov, blant annet gjennom tett kobling til arbeidslivet og vektlegging av erfaringsbasert kunnskap i utdanningene.

Om Kompetansebehovsutvalget

Kompetansebehovsutvalget skal frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov, herunder vurdere utdanningssystemets evne til å dekke behovene. Dette skal danne grunnlag for planlegging og strategiske kompetansebeslutninger – for både myndigheter og arbeidslivet, regionalt og nasjonalt. Kompetansebehovsutvalget skal peke på utfordringer og beskrive dilemmaer ved vurdering av fremtidige kompetansebehov.

Kompetansebehovsutvalget (2021–2027) ble oppnevnt den 23. juni 2021. Utvalget er bredt sammensatt av partene i arbeidslivet, forskere og en representant fra fylkeskommunene. Utvalget har 18 medlemmer og ledes av Sveinung Skule.

Bilder

Kompetansebehovsutvalget er bredt sammensatt av partene i arbeidslivet, forskere og en representant fra fylkeskommunene. Utvalget har 18 medlemmer og ledes av Sveinung Skule.
Kompetansebehovsutvalget er bredt sammensatt av partene i arbeidslivet, forskere og en representant fra fylkeskommunene. Utvalget har 18 medlemmer og ledes av Sveinung Skule.
Last ned bilde

Om Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Postboks 1093
5809 Bergen

55 30 38 00http://www.hkdir.no

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) vart etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er eit resultat av samanslåinga av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgåver frå NOKUT.

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. Vi er fagleg rådgjevar for Kunnskapsdepartementet, set i verk politikken og samordnar verkemidla.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskolar. Vi jobbar for å løfte kompetansen i befolkninga, gjere utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom