Riksrevisjonen

– Barn kan få galt tilbod i barnevernsinstitusjonar

Del

Ei ny undersøking frå Riksrevisjonen viser at fleire barn blir plassert i barnevernsinstitusjonar utan at det ligg føre nok informasjon om behova deira. At behova deira ikkje blir godt nok kartlagde, kan føre til feil val av institusjon og utilsikta flyttingar, eller til at tilbodet i institusjonen ikkje er godt nok tilpassa barna.

Institusjonsopphaldet skal bidra til å gi varige, positive endringar i livet. FOTO: Colourbox og Statsbygg
Institusjonsopphaldet skal bidra til å gi varige, positive endringar i livet. FOTO: Colourbox og Statsbygg

Undersøkinga viser at seks av ti barn flyttar minst ein gong etter at dei kom til barnevernsinstitusjonar. Tolv prosent har flytta fire eller fleire gonger.

I desember 2019 budde 774 barn i barnevernsinstitusjonar. – At behova til fleire av disse barna ikkje blir godt nok kartlagde, kan gje alvorlege konsekvensar for det vidare livet til barna det gjeld, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Barnevernet skal leggje avgjerande vekt på kva som er til det beste for barnet når dei vel tiltak. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har plikt til å tilby det kommunale barnevernet ein plass i ein barnevernsinstitusjon som er tilpassa det enkelte barns behov. Undersøkinga viser at Bufetat ikkje sikrar det beste for barnet ved alle plasseringar i barnevernsinstitusjonar.

Ikkje tilstrekkeleg oppfølging frå Bufetat

Institusjonsopphaldet skal bidra til å gi barn trygge rammer, utviklingsmoglegheiter, auka livskvalitet og varige, positive endringar i livet. Undersøkinga viser at oppfølginga frå Bufetat ikkje er tilstrekkeleg for å sikre utviklinga og framtida til alle barn som er på barnevernsinstitusjonar.

– Det er alvorleg at oppfølginga frå Bufetat ikkje er tilstrekkeleg for å sikre utviklinga og framtida til alle barn som er på barnevernsinstitusjonar. Manglande dokumentasjon av plasseringar i institusjonar svekkjer rettstryggleiken til barna, seier Foss.

For fleire barn manglar planar for utvikling og mål med plasseringa. Undersøkinga viser til dømes at det er lite dokumentasjon og rapportering om utviklinga til det enkelte barnet, og heller ikkje korleis barnet har medverka. Institusjonane rapporterer sjeldan om kva behandling barn eventuelt får, og korleis det blir lagt til rette for at barn skal ta imot psykisk helsehjelp.

Dokumentasjon er viktig for å velje rett tiltak for barnet også for framtida. Manglande rapportering om barnet gjer det til dømes vanskeleg å vurdere utviklinga til barnet og eventuelt setje i verk nødvendige korrigerande tiltak. I mange tilfelle blir resultatet av plasseringa ikkje evaluert.

Les meir om undersøkinga på riksrevisjonen.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Institusjonsopphaldet skal bidra til å gi varige, positive endringar i livet. FOTO: Colourbox og Statsbygg
Institusjonsopphaldet skal bidra til å gi varige, positive endringar i livet. FOTO: Colourbox og Statsbygg
Last ned bilde

Lenker

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Storgata 16
0184 Oslo

22 24 10 00http://www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Følg saker fra Riksrevisjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksrevisjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Riksrevisjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom