Kystverket
Kystverket

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Oljevernberedskap

Kystverket er statlig forurensningsmyndighet når det gjelder akutt forurensning, og har ansvaret for å koordinere statlig, kommunal og privat beredskap i et nasjonalt beredskapssystem. Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land.

  • Kreditering: Foto: Pål Are Lilleheim/Kystverket
  • Rettigheter: Kan benyttes fritt i ikke-kommersiell sammenheng, mot kreditering.
  • BILDER | JPG
  • Last ned
Oljevernberedskap

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.