Diskrimineringsnemnda

Diskrimineringsnemnda er et nøytralt, domstolslignende forvaltningsorgan som avgjør saker om diskriminering, trakassering og gjengjeldelse. Sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet er Diskrimineringsnemnda den sentrale aktøren i arbeidet for å gjennomføre diskrimineringslovgivningen.

Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolsbehandling i diskriminering- og trakasseringssaker. Nemnda har myndighet til å gi pålegg, ilegge tvangsmulkt og i noen saker tilkjenne erstatning og oppreisning. Det er gratis å få en sak behandlet i nemnda.

Nemnda består av fire avdelinger sammensatt av en leder og to faste medlemmer. Alle i nemnda er jurister og lederne har dommererfaring. Nemnda har et sekretariat som forbereder sakene. Diskrimineringsnemnda har kontor i Statens hus i Bergen. 

Diskrimineringsnemnda er et nøytralt, domstolslignende forvaltningsorgan som avgjør saker om diskriminering, trakassering og gjengjeldelse. Sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet er Diskrimineringsnemnda den sentrale aktøren i arbeidet for å gjennomføre diskrimineringslovgivningen.

Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolsbehandling i diskriminering- og trakasseringssaker. Nemnda har myndighet til å gi pålegg, ilegge tvangsmulkt og i noen saker tilkjenne erstatning og oppreisning. Det er gratis å få en sak behandlet i nemnda.

Nemnda består av fire avdelinger sammensatt av en leder og to faste medlemmer. Alle i nemnda er jurister og lederne har dommererfaring. Nemnda har et sekretariat som forbereder sakene. Diskrimineringsnemnda har kontor i Statens hus i Bergen.