Mattilsynet

Veterinærinstituttets Fiskehelserapport: Viktig kunnskap for å målrette innsatsen fremover

Del

Høyt antall utbrudd av sykdommer og fortsatt varierende, men høy dødelighet preger resultatene i årets Fiskehelserapport fra Veterinærinstituttet. - Det er behov for å intensivere arbeidet med å sikre bærekraft gjennom bedre helse og velferd.

Ingunn Midttun Godal er administrerende direktør i Mattilsynet (Foto Mattilsynet)
Ingunn Midttun Godal er administrerende direktør i Mattilsynet (Foto Mattilsynet)

Det sier administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midtun Godal. 

Veterinærinstituttets årlige Fiskehelserapport ble onsdag overrakt Mattilsynet. 

- Fiskehelserapporten er et viktig bidrag til arbeidet vårt med å følge opp oppdrettsnæringens innsats for å sikre god fiskehelse og fiskevelferd. Vi bygger vår forvaltning på kunnskap, og Fiskehelserapporten er derfor svært viktig for oss, sier Godal.

Mattilsynet berømmerVeterinærinstituttet for samarbeidet de har med oppdrettsselskaper og private laboratorier som har styrket datagrunnlaget i årets rapportSamarbeidet har bidratt til viktige data på ikke-listeførte sykdommer som er med på å gi næringen og forvaltningen viktig informasjon.

Dødelighet

Fiskehelserapporten viser at det fortsatt dør for mange fisk i oppdrettsanleggene, men at dødeligheten varierer mellom produksjonsområder og oppdretter. 

Av årlige utsett på ca. 300 millioner smolt, er det en samlet dødelighet på mer enn 50 millioner fisk i sjøfasen. I tillegg dør et tilsvarende antall fisk på settefiskanlegg og et tilsvarende antall rensefisk. Dødeligheten skyldes i hovedsak sykdom sammen med bruk av ikke-medikamentelle behandling.  

Sykdomsutviklingen

- Når det gjelder sykdomsutviklingen var det i fjor særlig antall ILA-tilfeller som bekymrer oss, sier Godal.

Antallet har ligget på mellom 1 og 20 utbrudd de siste 30 årene, med en jevn økning hele veien. I 2020 var det 23 påvisninger. Det var særlig i Nord-Norge ILA var krevende i 2020.

Det er ellers fortsatt de tre virussykdommene Kardiomyopatisyndrom (CMS), også kalt hjertesprekk, hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB), og Pancreas Disease (PD) som dominerer.

De siste årene har det også vært en økning i antall tilfeller av Pasteurellose hos laks i området mellom Rogaland og Møre og Romsdal. Det finnes ikke kommersielle vaksiner mot denne sykdommen, og den er ikke meldepliktig. Det er behov for mer kunnskap, og Mattilsynet vil vurdere om det er behov for forvaltningstiltak.  

Egnede biosikkerhetstiltak og god struktur på lokalitetene for oppdrettsanlegg er viktig for å forebygge sykdom. For å sikre disse to forholdene er samarbeidet mellom næring, forvaltning og kunnskapsinstitusjoner svært viktig. 

Velferd

- Vi opplever at næringen og vi er enige om at helsa og velferden for fisken må bli bedre, sier Godal. 

Hun tror det pågående arbeidet med kategorisering av taps- og dødsårsaker blir et viktig bidrag for å øke forståelsen av, og målrette tiltak overfor de ulike helseutfordringene og dødeligheten næringen har. 

Alle som holder og håndterer fisk, skal ivareta velferden på en god nok måte uavhengig av hvilken metode eller teknologi som brukes. Mattilsynet ser at det arbeidet som gjøres i næringen med å utvikle praktiske velferdsindikatorer kan bli en viktig brikke viktig for å bedre fiskens velferd. 

- Skal Norge skal lykkes i å utnytte havbrukspotensialet, må næring, forvaltning og kunnskapsinstitusjonene samarbeide tettere for å finne de gode løsningene. Der vil Mattilsynet bidra, avslutter Godal. 

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Ingunn Midttun Godal er administrerende direktør i Mattilsynet (Foto Mattilsynet)
Ingunn Midttun Godal er administrerende direktør i Mattilsynet (Foto Mattilsynet)
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom