Statens vegvesen

Vegvesenet vil utrede to alternativer for søndre del av E39 Fløyfjelltunnelen

Del

E39 Fløyfjelltunnelen skal forlenges til Eidsvåg som følge av Bybanen til Åsane. I tillegg skal søndre del oppgraderes i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften. Statens vegvesen vil utrede mulighet for å tilrettelegge for tovegs-trafikk i ett løp i søndre del av Fløyfjelltunnelen.

E39 Fløyfjelltunnelen søndre portal ved Nygårdstangen i Bergen. Foto: Ingrid Feet Bjørgo/Statens vegvesen
E39 Fløyfjelltunnelen søndre portal ved Nygårdstangen i Bergen. Foto: Ingrid Feet Bjørgo/Statens vegvesen

Alternativene vegvesenet går videre med å utrede er:

B) bygging av ett nytt løp og utvidelse av nordgående løp

C) bygging av to nye tunnelløp

To verdianalyser av Fløyfjelltunnelen sør, en intern og en ekstern, ligger til grunn for vegvesenets videre arbeid med oppgradering av E39 Fløyfjelltunnelen. I verdianalysene er det sett på ulike løsninger for å redusere anleggskostnader, øke den samfunnsøkonomiske nytten og redusere transportkostnadene.

I tråd med konklusjonen i begge analysene er Statens vegvesen sin faglige anbefaling å jobbe videre med alternativ B og C

– Vi vil nå avklare med Samferdselsdepartementet hvilke overordnede vurderinger som skal ligge til grunn for vårt videre arbeid, sier utbyggingsdirekør Kjell Inge Davik.

Mulighet for tovegs-trafikk i tunnelløpene gir et funksjonelt vegsystem

Verdianalysene konkluderer med at det er behov for etablering av et funksjonelt vegsystem i Bergen med vekt på samfunnssikkerhet. Det er altså formålstjenlig å se på det som i dag er to prosjekter, nordre del som innebærer forlengelse til Eidsvåg og søndre del som har krav om å oppgraderes i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften, som ett samlet prosjekt. Verdianalysene viser at mulighet for tovegs-trafikk gjennom tunnelløpene i Fløyfjelltunnelen vil bidra til et mer robust vegsystem. Ved planlagt vedlikehold og uforutsatte hendelser vil man kunne sette tovegs trafikk i ett av løpene og dermed vil det ikke være samme behov for å bruke Bergen sentrum via Torget og Bryggen som omkjøringsveg, slik det er per i dag.

Kan være aktuelt med to nye løp

Analysene viser at alternativet med et nytt løp og full oppgradering av ett av de eksisterende tunnelløpene (alt. B) vil gi en robust løsning. Begge analysene foreslår i tillegg å se på et alternativ med to nye løp (alt. C) og har vurdert at dette kan bygges raskere enn alt. B.

For å kunne opprettholde et vegsystem i Bergen med akseptabel sårbarhet og samfunnssikkerhet, er det helt nødvendig at Fløyfjelltunnelen i tillegg til å forlenges mot Eidsvåg, utvides med mulighet for tovegskjøring i hvert løp. I det videre arbeidet vil vi utrede alternativ B og C før vi tar en avgjørelse på hvilket alternativ vi lager reguleringsplan på, sier Davik.

Prosjektet vil før sommeren levere tids- og kostnadsanslag for de to alternativene

Prosjektet vil før sommeren levere tids- og kostnadsanslag for de to alternativene, samt vurderinger blant annet knyttet til trafikale konsekvenser som grunnlag for beslutning for hvilket alternativ det skal lages reguleringsplan på. 

Holder samme tidsplan som Bybanen

Utbyggingsdirektøren sier vegvesenet er i rute i henhold til planen.

– Dersom vi får vedtatt vårt forslag til reguleringsplan sommeren 2023 holder vi samme framdrift på planbehandling som Bybanen.

Davik presiserer at midler til Fløyfjellstunnelen først kan bevilges over Statsbudsjettet når det foreligger en godkjent reguleringsplan

– Midler kan kun bevilges igjennom de årlige statsbudsjettene og det er avgjørende at Fløyfjelltunnelen blir sett opp mot framdrift og finansiering i Byvekstavtale Bergen. Rent praktisk betyr det at ved godkjent reguleringsplan i 2023 vil vegvesenet tidligst kunne få bevilgning i 2025 og lyse ut kontrakt.

Avhengig av hvilket alternativ vegvesenet går videre med reguleringsplan på og kontrakt med entreprenør, estimeres det at anleggsarbeidene vil ta 4-6 år.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

E39 Fløyfjelltunnelen søndre portal ved Nygårdstangen i Bergen. Foto: Ingrid Feet Bjørgo/Statens vegvesen
E39 Fløyfjelltunnelen søndre portal ved Nygårdstangen i Bergen. Foto: Ingrid Feet Bjørgo/Statens vegvesen
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom