Miljødirektoratet

Våtmarkene kommer tilbake – 31 myrområder reparert i 2022

Del
Verdens våtmarksdag 2. februar: 31 ødelagte myrområder ble restaurert i 2022. Til sammen 71 km dreneringsgrøfter ble tettet.
– De ødelagte myrområdene som kan restaureres, bør restaureres, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. Her blir en ødelagt myr i Innlandet restaurert. Foto: Statsforvalteren i Innlandet
– De ødelagte myrområdene som kan restaureres, bør restaureres, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. Her blir en ødelagt myr i Innlandet restaurert. Foto: Statsforvalteren i Innlandet

– Myrene våre er klimahelter som lagrer enorme mengder karbon, og de er hjem til over 500 arter på rødlista. Myr og annen våtmark er utrolig viktig å ta vare på, og de ødelagte myrområdene som kan restaureres, bør restaureres, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

2. februar er verdens våtmarksdag. Dagen markerer signeringen av Ramsarkonvensjonen, den internasjonale avtalen om å ta vare på viktige våtmarksområder. Årets tema for våtmarksdagen er restaurering.

Se hvor i Norge vi har restaurert våtmark i kartet, vedlagt.

Har restaurert myrer i åtte år

I Norge restaurerer vi ulike typer våtmarker, blant annet bekke- og elveløp, sumpskoger og ikke minst myr. Siden vi startet å restaurere myr i Norge i 2015, har miljøforvaltningen restaurert 139 myrer og tettet 365 km med grøfter – omtrent like langt som strekningen Oslo - Dovre.

Gamle grøfter drenerer vannet bort fra myra, og ved å tette dem med demninger av torvmasser får myra tilbake evnen til å holde på vannet. Torvmoser, insekter og fugler vender tilbake, og karbonet som ligger lagret i torva, får ligge trygt der det har ligget i tusenvis av år.

Det er kyndige entreprenører i gravemaskin som utfører jobben.

Ambisiøse internasjonale mål om restaurering

I desember 2022 fikk verden en ny naturavtale. Et av målene i avtalen er å restaurere 30 % av ødelagt og forringet natur.

– Dette er et svært ambisiøst mål. Nå skal vi finne ut hva dette betyr for det norske restaureringsarbeidet, men det er åpenbart at vi må brette opp ermene og restaurere enda mer natur enn det vi gjør i dag. Da må også flere enn miljøforvaltningen bidra, sier miljødirektør Hambro.

Forventer enda mer restaurering i 2023

I Statsbudsjettet for 2023 er det satt av i overkant av 60 millioner kroner til naturrestaurering på land.

Miljødirektoratet jobber nå med å fordele disse millionene til restaureringsprosjekter i regi av statsforvaltere og nasjonalparkstyrer rundt om i landet.

– Vi ser at det er en stor interesse for å restaurere natur, og det er ny rekord i antall tiltak som skal foregå i regi av statsforvalterne i 2023, sier Hambro.

Arrangerer konferanse om restaurering

Miljødirektoratet vil i samarbeid med NINA arrangere Naturrestaureringskonferansen 30.-31. oktober 2023.

Her skal forskere, forvaltere og praktikere samles for å dele den nyeste kunnskapen innenfor fagfeltet og for å utveksle praktiske erfaringer fra konkrete tiltak som gjennomføres rundt omkring i Norge. 

Les mer om våtmarkene i Norge: Våtmarker i Norge (miljodirektoratet.no)

Fakta: Ramsarkonvensjonen

  • Ramsarkonvensjonen ble undertegnet 2. februar 1971 i Ramsar, Iran.
  • Det er den eldste av de moderne miljøavtalene.
  • Det er en global miljøavtale med mål om å ivareta viktige våtmarksområder.
  • Avtalen er i dag undertegnet av 172 land, inkludert Norge.
  • Avtalen forplikter landene til å forvalte alle våtmarker på en god måte, og å verne de aller viktigste områdene som såkalte Ramsarområder.
  • Ramsarkonvensjonen har en bred definisjon av våtmark og sier at alle økosystemer der vann dominerer de økologiske prosessene er våtmark. Det betyr alt ferskvann, myrer, sumper etc., så vel som saltvann ut til seks meters dyp.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

– De ødelagte myrområdene som kan restaureres, bør restaureres, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. Her blir en ødelagt myr i Innlandet restaurert. Foto: Statsforvalteren i Innlandet
– De ødelagte myrområdene som kan restaureres, bør restaureres, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. Her blir en ødelagt myr i Innlandet restaurert. Foto: Statsforvalteren i Innlandet
Last ned bilde
I 2022 ble 31 ødelagte myrområder i Norge restaurert, og totalt 71 km med grøfter ble tettet. 33 dekar av torvtektsområder restaurert.
I 2022 ble 31 ødelagte myrområder i Norge restaurert, og totalt 71 km med grøfter ble tettet. 33 dekar av torvtektsområder restaurert.
Last ned bilde
Restaurert myr i Gjøvik. Myra restaureres ved å tette igjen de gamle dreneringsgrøftene. Foto: Miljødirektoretat
Restaurert myr i Gjøvik. Myra restaureres ved å tette igjen de gamle dreneringsgrøftene. Foto: Miljødirektoretat
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.