Kulturtanken

Utlysning: Såkornmidler til utviklingsarbeid

Del

1.5 millioner kroner skal styrke barn og unges digitale kulturtilbud.

Illustrasjonsbilde: NTB
Illustrasjonsbilde: NTB

Som oppfølging av Meld. St. 18 (2020-2021), Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge, lyser Kulturtanken ut 1,5 mill. kr i såkornmidler til utviklingsarbeid som skal bidra til at flere barn og unge får tilgang til å oppleve og skape kunst og kultur digitalt.

Såkornmidlene er foreslått videreført i forslaget til statsbudsjett for 2022 med en bevilgning på 4 mill. kr, i Prop. 1 S (2021–2022).

Målsetting
Målet med midlene er å stimulere til utviklingsarbeid i relevante fagmiljøer som skal gi ny kunnskap og kompetanse. Midlene skal bidra til at flere barn og unge får tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet og mulighet til å oppleve og skape kultur på egne premisser, uavhengig av bakgrunn og bosted.

Søknadskriterier
Det kan søkes om såkornmidlene til å:

- utvikle, teste og ta i bruk nye digitale tilbud og verktøy, metoder og teknikker som omhandler kunst og kultur med barn og unge som målgruppe.

eller,

- forbedre eller videreutvikle eksisterende digitale tilbud og verktøy, metoder og teknikker som omhandler kunst og kultur med barn og unge som målgruppe.

Skalering eller ren markedsføring av allerede etablerte tilbud, verktøy, metoder og teknikker faller utenfor formålet med utlysningen.

Søknadskrav
Søknaden må inneholde:

- kortfattet prosjektplan som beskriver prosjektets formål, varighet, fremdriftsplan, finansiering, budsjett, prosjektleder, prosjektdeltakere og eventuelle samarbeidspartnere

- beskrivelse av hvordan prosjektet kan bidra til målsetningen om at flere barn og unge får tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet og mulighet til å oppleve og skape kultur på egne premisser, uavhengig av bakgrunn og bosted.

- beskrivelse av om, og i så fall hvordan, barn og unge vil involveres i utviklingsarbeidet

- vurdering av prosjektets antatte overføringsverdi og betydning for barne- og ungdomskultursektoren nasjonalt.

Prosjektet må være gjennomført i løpet av 2022.

Målgruppe
Private, frivillige eller offentlige organisasjoner og virksomheter kan søke hver for seg, i nettverk eller annet samarbeid. Offentlig-privat samarbeid og samarbeid på tvers av etablerte strukturer vil vektlegges. Prosjektet må omhandle kunst og kultur med barn og unge i Norge som målgruppe.

Søkebeløp
Det er satt av minimum 1,5 mill. kr. til formålet. Det tas sikte på å tildele mellom 300-500 000 kr per prosjekt og søker, som innebærer mellom 3 og 5 tildelinger. Beløpet kan justeres avhengig av søkeomfanget.

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 9. november.

Tildeling og utbetaling
Tildeling vil gjøres senest 6. desember og midlene vil utbetales innen 31.12.2021.

Rapportering
Det skal leveres sluttrapport som beskriver:

- gjennomføringen av prosjektet i henhold til formål, varighet, fremdriftsplan, finansiering, budsjett, prosjektleder, prosjektdeltakere og eventuelle samarbeidspartnere

- hvordan prosjektet har bidratt til ny kunnskap og kompetanse

- om, og i så fall hvordan, barn og unge har vært involvert i utviklingsarbeidet

-  hvordan prosjektet har bidratt til at flere barn og unge får tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet

- hvordan prosjektet har bidratt til at flere får mulighet til å oppleve og skape kultur på egne premisser, uavhengig av bakgrunn og bosted

Sluttrapport må sendes Kulturtanken innen utgangen av første kvartal 2023.

Sende søknad
Søknad sendes på e-post til post@kulturtanken.no.

Kontaktperson
Har du spørsmål om utlysningen? Kontakt Charlotte Engelmark, på e-post: uce@kulturtanken.no eller telefon: 97574493

Nøkkelord

Bilder

Illustrasjonsbilde: NTB
Illustrasjonsbilde: NTB
Last ned bilde

Om Kulturtanken

Kulturtanken
Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen
0401 Oslo

22 02 59 00http://www.kulturtanken.no/