GlobeNewswire by notified

Utfall för andra konverteringsperioden av utestående konvertibler av serie KV2 i Cortus Energy

Dela

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, fredag den 17 mars 2023

Under perioden 1mars 15mars2023 fanns möjligheten för innehavarna av Cortus Energy AB:s (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) konvertibel av serie KV2 att konvertera innehavda konvertibler till konverteringskursen 0,11 SEK. Av Bolagets utestående konvertibellån om 30 749 992,00 SEK har ett nominellt belopp om totalt 9 753 227,00 SEK anmälts till konvertering, vilket motsvarar cirka 31,7 procent av det utestående konvertibellånet.

Konvertibellån och ränta

Efter att konverteringen registrerats kommer det utestående konvertibellånet att uppgå till 20 996 765,00 SEK.

Den totala upplupna räntan för konvertibler som anmälts för konvertering uppgick till 493 807,22 SEK.

Aktier och aktiekapital

Genom konvertering av det nominella värdet av anmälda konvertibler kommer 88 665 693 nya aktier emitteras. Vidare kommer 4 489 156 aktier emitteras genom konvertering av upplupen ränta avseende sådana konvertibler. Sammanlagt ökar antalet aktier i Bolaget med 93 154 849 aktier. Cortus Energys aktiekapital ökar med 2 794 645,47 SEK till 62 139 949,14 SEK.

Den årliga räntekostnaden för Bolagets konvertibellån sjunker med 1 170 387,24 SEK till 2 519 611,80 SEK.

Registrering av konvertering

Interimsaktier (IA) kommer att tilldelas i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka 3 veckor.

Konverteringsperiod

Nästa konverteringsperiod kommer att löpa mellan den 1 juni och den 16 juni 2023.

Fullständiga konvertibelvillkor

Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga på Cortus Energys hemsida: www.cortus.se.

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med konverteringsperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Ljunggren, tf VD,
Tel: +46 (0)8 588 866 30,
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna konvertibler i Cortus Energy och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cortus Energy i någon jurisdiktion, varken från Cortus Energy eller från någon annan.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cortus Energys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Cortus Energy lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Savosolar Plc – Managers’ Transaction, Jari Varjotie, March 202323.3.2023 11:30:00 CET | Press release

Savosolar Plc Company Announcement 23 March 2023 at 11.30 a.m. (CET) Savosolar Plc – Managers’ Transaction, Jari Varjotie, March 2023 Person subject to the notification requirementName: Varjotie, Jari Position: Chief Executive Officer Initial NotificationReference number: 27838/5/4 IssuerName: Savosolar Oyj LEI: 743700J1YZ8IEJAPDL21 Transaction detailsTransaction date: 2023-03-23 Venue: FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND (FSME) Nature of the transaction: Subscription Instrument: Share ISIN: FI4000425848 Volume: 15000 Unit price: 0.05400 Euro Aggregated transactionsVolume: 15000 Volume weighted average price: 0.05400 Euro SAVOSOLAR PLC For more information: Savosolar Plc Managing Director Jari Varjotie Phone: +358 400 419 734 E-mail: jari.varjotie@savosolar.com Savosolar in brief Savosolar has two business areas: Marine Logistics and Renewable Energy. Marine Logistics (Meriaura Oy) is a major provider of transport for bulk cargo and demanding project deliveries in Northern Europe, especi

Anmodning om ophævelse af suspension af afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest23.3.2023 11:12:27 CET | Press release

De tekniske problemer er nu løst og det er igen muligt at stille priser for nedenstående afdelinger, hvorfor handelen med nedenstående afdelinger genoptages. Short nameNavnISIN NDINSCKL1 Nordea Invest Nordic Small Cap KL 1 DK0015974695 NDIESCSKL1 Nordea Invest European Small Cap Stars KL 1 DK0015960983 NDIDKKL1 Nordea Invest Danmark KL 1 DK0010265859 NDIGSCKL1 Nordea Invest Global Small Cap KL 1 DK0016050974 NDIEUSTKL1 Nordea Invest European Stars KL 1 DK0010265693 NDINASTKL1 Nordea Invest North American Stars KL 1 DK0010265776 NDIGUAKL1 Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL 1 DK0010265503 NDIGOBLKL1 Nordea Invest Globale obligationer KL 1 DK0010170398 NDIMLOKL1 Nordea Invest Mellemlange obligationer KL 1 DK0015168686 NDIAKTIIKL1 Nordea Invest Aktier II KL 1 DK0015357065 NDIEHYKL1 Nordea Invest European HYB KL 1 DK0016306798 NDIDAFKL1 Nordea Invest Danske aktier fokus KL 1 DK0060012466 NDIAKL1 Nordea Invest Aktier KL 1 DK0010250158 NDIVOBKL1 Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL 1

Indkaldelse til ordinær generalforsamling23.3.2023 11:00:00 CET | pressemeddelelse

i Fast Ejendom Danmark A/S til afholdelse torsdag den 20. april 2023 kl. 16:00 hos Accura Advokatpartnerselskab, Alexandriagade 8, 2150 Nordhavn, med følgende Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2022. 3. Fremlæggelse af årsrapport 2022 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse. Selskabets årsrapport for 2022 kan gennemses ved henvendelse på selskabets kontor og downloades fra www.fastejendom.dk. For regnskabsåret 2022 indstiller bestyrelsen et udbytte på 0 kr. pr. aktie. 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen. 5. Resultat af bestyrelsesevaluering. 6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten. 7. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2023. For regnskabsåret 2023 indstiller bestyrelsen et vederlag på 325.000 kr. til bestyrelsens formand og 150.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2022. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. I overensstemelse