OsloMet

Ungdata junior gjennomført for første gang blant barn i Norge

Del

6 500 barn i Bærum og Asker forteller at de har det veldig bra og lever aktive liv. Men det er også barn som mangler venner og som gruer seg til å gå på skolen. Dette viser de første Ungdata junior-undersøkelsene.

Hvis myndighetene får det som de vil, vil flere norske kommuner snart kunne gjennomføre Ungdata-undersøkelser blant barn i 10-12-årsalderen.
Hvis myndighetene får det som de vil, vil flere norske kommuner snart kunne gjennomføre Ungdata-undersøkelser blant barn i 10-12-årsalderen.

– Siden undersøkelsen er det første av sitt slag, har vi ikke så mye å sammenlikne direkte med, men det virker som om livskvaliteten til de aller fleste barn i Asker og Bærum er svært høy, forteller forsker og prosjektleder Mette Løvgren ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ungdata junior er spesielt laget for barn som er 10–12 år gamle. Undersøkelsen har vært gjennomført på alle barneskoler i Bærum og Asker.

Det viktigste funnet er at de aller fleste barna i Bærum og Asker har det bra. Så godt som samtlige av barna svarer at de har er godt liv og at de er fornøyd med seg selv. De aller fleste har et godt forhold til foreldrene sine, de har venner de kan snakke med, de føler seg trygge i nærmiljøet, og de trives på skolen. Barna har et høyt aktivitetsnivå på fritiden, og det er mange som bruker mye tid i faste, organiserte fritidsaktiviteter.

Noen barn har det vanskelig

Undersøkelsen viser også at det er en mindre gruppe av barna som ikke har det spesielt bra. Det finnes barn som ikke har venner, eller som mangler noen å være sammen med på fritiden eller i friminuttene. Noen av barna gir også uttrykk for at de er misfornøyde med seg selv, med foreldrene sine eller med skolen.

– Selv om disse ikke utgjør mer enn noen få prosent av barna i kommunene, er dette en gruppe som en bør ha et særskilt fokus på i det videre arbeidet med barn og unge, understreker Løvgren.

Sosial ulikhet og konsekvenser for livskvalitet

De fleste barn i Bærum og Asker vokser opp i familier med et høyt nivå av ressurser, men ca. 10 prosent havner i gruppen «lav sosial bakgrunn». Mange av dem har foreldre med innvandrerbakgrunn (to foreldre født i utlandet).

Analysene viser at barna fra lavere sosiale lag kommer systematisk dårligere ut på svært mange områder. Ett område der forskjellene er spesielt store, handler om deltakelse i faste fritidsaktiviteter: langt færre av barna med få ressurser hjemme og barna med innvandringsbakgrunn deltar i slike aktiviteter.

Mens 9 av 10 av barna i høyeste sosialgruppe er med på faste fritidsaktiviteter, gjelder dette rundt 7 av 10 av barna fra lavere sosiale lag og med innvandringsbakgrunn.

– Vi vet fra Ungdata at sosial bakgrunn har mye å si for livskvaliteten til ungdommer i Norge. Det er det derfor urovekkende at vi kan se disse forskjellene allerede i 10–12-årsalderen, selv i to av Norges rikeste kommuner, konstaterer leder av Ungdatasenteret ved NOVA Anders Bakken.

Noen opplever mobbing og trusler

I Ungdata junior blir barna bedt å svare på hvor mange ganger i løpet av de siste månedene de har blitt stengt ute, blitt plaget eller truet av andre barn på skolen eller i fritiden. De fleste barna har aldri eller nesten opplevd dette, men rundt syv prosent rapporterer at de blir utsatt for dette minst hver 14. dag.

Noen opplever også negative ting gjennom nett og mobil. For eksempel har 23 prosent av jentene i Asker opplevd at noen via nettet eller mobil har skrevet sårende ting til eller om dem.

Trusler via nett eller mobil er ikke like vanlig, men rundt seks prosent av barna i Asker og Bærum har vært utsatt for dette. Like mange forteller at det er blitt lagt ut sårende bilder eller videoer av dem.

Har barn det like godt andre steder i Norge?

– Ungdata junior er hittil bare gjennomført i to kommuner, og det vil være interessant å se om resultatene vil være like for andre kommuner i Norge, sier Bakken.

Det er gode muligheter for at flere kommuner kan gjennomføre Ungdata-undersøkelser blant 10–12-åringer i framtiden. I statsbudsjettet for 2018 har regjeringen nemlig foreslått å bevilge to millioner kroner til at NOVA og de regionale kompetansesentrene for rus kan tilby dette til flere av landets kommuner.

Fakta: Om Ungdata junior i Bærum og Asker
Ungdata junior er spesielt laget for barn som er 10–12 år gamle, og det er første gang undersøkelsen er gjennomført. 

Bærum og Asker kommuner har ønsket undersøkelsen, som er gjennomført i samarbeid med Ungdatasenteret ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus, og Kompetansesenter rus – region øst.

Alle skolebarn på samtlige skoler i Asker og Bærum ble invitert til å delta. I Asker deltok 2 157 barn, noe som gir en svarprosent på 88 prosent. I Bærum deltok 4 471 barn og svarprosenten var 91 prosent. Barna har svart på omtrent 130 spørsmål om sentrale områder i livene sine.

Nøkkelord

Kontakter

Forsker Mette Løvgren
NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Tlf. 402 09 134

Kommunikasjonsrådgiver Nina Eriksen
NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus
Tlf. 99449581

Bilder

Hvis myndighetene får det som de vil, vil flere norske kommuner snart kunne gjennomføre Ungdata-undersøkelser blant barn i 10-12-årsalderen.
Hvis myndighetene får det som de vil, vil flere norske kommuner snart kunne gjennomføre Ungdata-undersøkelser blant barn i 10-12-årsalderen.
Last ned bilde
Forsker Mette Løvgren ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: StudioVest/NOVA
Forsker Mette Løvgren ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: StudioVest/NOVA
Last ned bilde
Asker kommune har gjennomføt Ungdata junior-undersøkelsen blant 10-12-åringer.
Asker kommune har gjennomføt Ungdata junior-undersøkelsen blant 10-12-åringer.
Last ned bilde
Bærum kommune har gjennomført Ungdata junior-undersøkelse i 2017.
Bærum kommune har gjennomført Ungdata junior-undersøkelse i 2017.
Last ned bilde

Lenker

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.