Mattilsynet

Trygge nivåer av plantevernmiddelrester i mat

Del

Mattilsynets overvåking i 2016 viser at nivået av plantevernmidler i mat generelt er lavt og det er få funn over grenseverdiene. Dette tilsier at maten er trygg å spise. Det har imidlertid vært en økning av antall overskridelser fra 2015 til 2016.

Mattilsynets overvåking i 2016 viser at nivået av plantevernmidler i mat generelt er lavt. Foto: Mattilsynet
Mattilsynets overvåking i 2016 viser at nivået av plantevernmidler i mat generelt er lavt. Foto: Mattilsynet

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2016 ble det analysert 1326 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer.

Analysene viste funn av plantevernmidler over grenseverdi i 45 prøver (3,4 %). 31 av disse var fra land utenfor EU. Etter at analyseusikkerheten ble trukket fra, ble 28 av disse 45 prøvene (2,1 %) regnet som overskridelse. I to prøver av norske jordbær ble det påvist overskridelse av tolylfluanid. Begge prøvene var produsert på samme gård og plantevernmidlet var brukt ulovlig. Dette førte til at lisensen for å kunne bruke sprøytemidler ble trukket tilbake for to år.

– Antall overskridelser er høyere i 2016 enn de siste årene, men en viss variasjoner fra år til år anses å være normalt. Påviste funn over grenseverdi kan avhenge av mange faktorer, som prøveuttak, hvilke matvarer som inngår i analyseprogrammet, analysemetoder og at regelverket endres. Mattilsynet vil likevel følge utviklingen for å se om økningen fra 2015 til 2016 er av tilfeldig karakter, sier seniorrådgiver Hanne Marit Gran i Mattilsynet.

Ingen overskridelser av plantevernmiddelrester i EUs koordinerte program

Som en del av overvåkingsprogrammet bidrar Norge også i EUs årlige koordinerte program. I 2016 ble 155 prøver analysert. 56 % av prøvene hadde ingen funn av plantevernmiddelrester og det ble ikke påvist overskridelser av grenseverdiene i den EU koordinerte delen av overvåkings-programmet.

Ingen funn av glyfosat i rug

Det er enkelte som uttrykker bekymring for glyfosat i korn. I 2015 og 2016 har hvete- og rugprøver blitt analysert for glyfosat. Det ble ikke påvist glyfosat i disse prøvene. Med bakgrunn i analysesvarene for glyfosat for hvete og rug, mener Mattilsynet at det ikke er grunn til å bekymre seg for glyfosat i hvete og rug omsatt på det norske markedet.

Funn av klorat i flere produkter, men ikke påvist brukt som plantevernmiddel

Klorat er et ulovlig plantevernmiddel. Samtidig dannes klorat når vann er behandlet med klor, som er et lovlig vannbehandlingskjemikalie. EFSA (European Food Safety Authority) etterspør data for klorat og EU ønsker mer kunnskap om klorat i mat. Det ble derfor gjennomført et prosjekt i 2016, hvor 100 prøver ble analysert for klorat. Det ble påvist overskridelser i 27 % av prøvene. Det ble ikke påvist bruk av klorat som plantevernmiddel. Mattilsynet gjorde helserisikovurdering av alle disse og det ble ikke påvist helsefare ved de målte nivåene. Hanne Marit Gran forteller at Mattilsynet følger opp med ytterligere analyser for klorat i 2017.

Lovlig bruk av spinosad og BAC påvist i økologiske produkter

Det ble analysert 111 prøver av økologiske produkter. Det ble påvist funn av spinosad i salat fra Spania og spinat fra Italia. Spinosad er et godkjent virkestoff i økologisk produksjon. Det ble også påvist funn av benzalkonium klorid (BAC) over gjeldende grenseverdi i en prøve av salat fra Italia. Dette viste seg å være rester etter desinfisering av produksjonsutstyr som ble brukt da salaten ble vasket og videreforedlet.

Forekomst av flere rester i samme prøve

Det ble påvist rester av flere enn ett plantevernmiddel i 35 % av prøvene. I en rosinprøve fra Iran ble det påvist rester av 13 ulike plantevernmidler. Disse funnene ble fulgt opp med ekstra kontroll. I norske produkter var det tre prøver av jordbær med rester av syv ulike plantevernmidler.Funn av flere plantevernmidler i bær fra overvåkingsprogrammet for 2016 er tilsvarende resultater fra tidligere år. Beregninger viste at det ikke er helsefarlig å spise bær med de målte nivåene.

Ikke påvist rester av plantevernmidler i barnemat eller i produkter av animalsk opprinnelse

I prøver av barnemat og i prøver av animalsk opprinnelse ble det ikke påvist rester av plantevernmidler.

For mer informasjon kontakt:
Pressevakten i Mattilsynet, mobil 46912910 eller kommunikasjon@mattilsynet.no.

Spørsmål vedrørende analysene kan rettes til NIBIO, Divisjon for Bioteknologi og plantehelse, Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi, tlf. 03246.

Kontakter

Bilder

Mattilsynets overvåking i 2016 viser at nivået av plantevernmidler i mat generelt er lavt. Foto: Mattilsynet
Mattilsynets overvåking i 2016 viser at nivået av plantevernmidler i mat generelt er lavt. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Fraråder bruken av alle produkter fra Vernacare merket «OASIS» grunnet smitterisiko9.4.2022 09:31:44 CEST | Pressemelding

Det pågår et utbrudd i landets sykehus med bakterien Pseudomonas aeruginosa. Bakterien stammer fra flere produkter fra Vernacare merket «OASIS». Mattilsynet har avdekket at produsenten og importøren ikke har god nok oversikt over hvilke produkter som potensielt kan være kontaminert, og ber derfor alle helseinstitusjoner og eventuelle privatpersoner om å ikke bruke produktene inntil videre.

Trekker engangs vaskekluter med ulovlig innhold av bakterier23.3.2022 09:14:09 CET | Pressemelding

Mattilsynet har blitt varslet av FHI om at et pågående smitteutbrudd i over 30 sykehus i Norge kan knyttes til en spesiell type engangs vaskekluter som brukes i helsetjenesten. Foreløpige laboratorieanalyser viser at disse kan være forurenset med en bakterie som heter Pseudomonas aeruginosa. Selv om dette er en vanlig bakterie som finnes overalt i naturen, kan den gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter og pasienter med svekket immunforsvar. Derfor trekkes nå produktene fra markedet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom