Den norske kirke

Tre kandidatar aktuelle som ny biskop i Bjørgvin

Del
Etter ei rådgjevande røysting i Bjørgvin bispedøme går Kjersti Gautestad Norheim, Ragnhild Jepsen og Sunniva Gylver vidare til neste runde i bispetilsetjinga. Ny biskop vert tilsett av Kyrkjerådet 9.–10. februar.
Tre kandidatar til å verte biskop i Bjørgvin: Kjersti Gautestad Norheim (foto Gyrid Cecilie Nygaard), Ragnhild Jepsen (foto privat) og Sunniva Gylver (foto Harald Bø).
Tre kandidatar til å verte biskop i Bjørgvin: Kjersti Gautestad Norheim (foto Gyrid Cecilie Nygaard), Ragnhild Jepsen (foto privat) og Sunniva Gylver (foto Harald Bø).

Halvor Nordhaug har gått av som biskop i Bjørgvin bispedøme og vorte pensjonist. 6. desember vart seks kandidatar presentert til å overta som biskop.

Etter den rådgjevande røystinga står følgjande kandidatar igjen:

Gudmund Waaler, Stephanie Dietrich og Nils Terje Lunde var også nominert, men dei fekk ikkje tilstrekkeleg oppslutning i røystinga til å vere med i den vidare prosessen.

Desse deltok i røystinga

Den rådgjevande røystinga er ein del av prosessen med å tilsetje ny biskop. Til saman har 353 røysteføre instansar og tilsette sett opp inntil tre namn i prioritert rekkefølgje. 45 røyster hadde eitt eller to namn. Dette gjev oppslutning på 70 %.

Dei røysteføre er: Sokneråd i Bjørgvin, ungdomsrådet, vigsla kyrkjeleg tilsette i bispedømet. I tillegg har prostar i andre bispedøme, ungdomsrepresentantar til Kyrkjemøtet og representantar frå teologiske utdanningsinstitusjonar røysterett.

Røysteperioden var frå 5. desember til 5. januar.

Dette er resultatet

Vekting av stemmene med utgangspunkt i fordeling av 100 «poeng», gir dette resultatet:

Namn Stemmer
Kjersti Gautestad Norheim  23,84 %
Ragnhild Jepsen 21,83 %
Sunniva Gylver 21,57 %
Gudmund Waaler   15,40 %
Stephanie Dietrich

10,09 %

Nils Terje Lunde 7,28 %

Last ned fullstendig oversikt over stemmene her.

Førstestemmer har vekting lik 1, andrestemmer lik 2/3 og tredjestemmer lik 1/3. For å sikre lokal innverknad i prosessen teller stemmer frå sokneråd og ungdomsrådet 1/3, prestar og andre i vigsla stillingar i bispedømet 1/3 og nasjonale stemmer teller 1/3.

Vidare prosess

I neste runde skal bispedømerådet i Bjørgvin gje si tilråding, og biskopane vil gje tilråding med grunngjeving til Kyrkjerådet. Dette vil verte offentleggjort 20. januar. Etter dette vil dei tre kandidatane verte intervjua av Kyrkjerådet sitt arbeidsutval.

Det er Kyrkjerådet som tilset ny biskop, ut i frå ei heilskapleg vurdering. Den rådgjevande røystinga, bispedømerådet si tilråding, biskopane sine tilrådingar og individuelle intervju med kandidatane dannar til saman grunnlaget for vedtaket til Kyrkjerådet.

Kyrkjerådet vedtek tilsetjing av ny biskop i Bjørgvin på sitt møte i Bergen, 9.–10. februar 2023.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Tre kandidatar til å verte biskop i Bjørgvin: Kjersti Gautestad Norheim (foto Gyrid Cecilie Nygaard), Ragnhild Jepsen (foto privat) og Sunniva Gylver (foto Harald Bø).
Tre kandidatar til å verte biskop i Bjørgvin: Kjersti Gautestad Norheim (foto Gyrid Cecilie Nygaard), Ragnhild Jepsen (foto privat) og Sunniva Gylver (foto Harald Bø).
Last ned bilde
Kjersti Gautestad Norheim (foto Gyrid Cecilie Nygaard)
Kjersti Gautestad Norheim (foto Gyrid Cecilie Nygaard)
Last ned bilde
Ragnhild Jepsen (foto privat)
Ragnhild Jepsen (foto privat)
Last ned bilde
Sunniva Gylver (foto Harald Bø)
Sunniva Gylver (foto Harald Bø)
Last ned bilde

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus – Rådhusgata 1–3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

kirken.no