Jernbanedirektoratet

Trange rammer tidlig i perioden gir krevende NTP -prioriteringer

Del

Jernbanedirektoratet og Bane NOR har i dag oversendt sine oppdaterte beregninger og forslag til prioriteringer i neste nasjonale transportplan til Samferdselsdepartementet.

nnenfor trangere rammer vil vedlikehold og fornyelse bli prioritert. Bildet viser sporfornyelse på Dovrebanen. Foto: Njål Svingheim
nnenfor trangere rammer vil vedlikehold og fornyelse bli prioritert. Bildet viser sporfornyelse på Dovrebanen. Foto: Njål Svingheim

I tråd med de signalene samferdselsministeren har gitt, ventes det at det økonomiske spillerommet i neste nasjonale transportplan vil bli lavere enn i inneværende plan. Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil legge opp til prioriteringer der man først og fremst sikrer fullføring av prosjekter som er i gang. Deretter prioriteres drift, vedlikehold og fornyelse for å ta vare på den jernbanen vi allerede har og som på grunn av den store trafikkveksten jernbanen har hatt de siste årene, slites stadig mer.

Jernbanedirektoratet og Bane NOR foreslår videre tiltak som bidrar til en bedre reiseopplevelse, bl.a bedre mobil- og nettdekning, tiltak for å ta imot nytt togmateriell, for å gi bedre tilgjengelighet til stasjoner, og sikkerhets- og miljøtiltak. Deretter anbefales nye, større tilbudsforbedringer for både eksisterende og nye markeder.

Utfordringsbildet for tiden frem mot 2050 viser at det er i byer og i by-områder behovet for mobilitet og transport vil øke mest. Dette er områder som allerede i dag utfordres av kø, arealknapphet og krav til effektiv transport. Jernbanens fortrinn er å frakte mange mennesker eller store volumer raskt, energi- og arealeffektivt på daglige reiser inntil en til en og en halv time, til og mellom byer. Dette er jernbanens viktigste rolle i transportsystemet i dag og den foreslås styrket i begge rammer.

Satsingen på InterCity til Tønsberg, Hamar og Moss ferdigstilles i begge rammer. For videre utvikling mot Fredrikstad, medfører betydelige kostnadsøkninger behov for å tenke nytt. Bane NOR har identifisert at en kan oppnå enkelte forbedringer i togtilbudet selv om man reduserer utbyggingen. Kostnadene er imidlertid fortsatt høye. Jernbanedirektoratet foreslår ikke en ny KVU for Østfoldbanen, men anbefaler at det arbeides videre med få ned kostnadene.

Det er også rom for å styrke lokaltogtilbudet rundt de største byene, Bergen, Trondheim og Stavanger og Oslo og de tyngste godsrelasjonene. I den høyeste rammen, finner Jernbanedirektoratet og Bane NOR rom i første seksårsperiode til å binde sammen Norges to største byer; Bergen og Oslo, gjennom tiltak for redusert reisetid og økt kapasitet. I den laveste rammen, blir dette først mulig i andre seksårsperiode.

I den høyeste rammen, er det et stort handlingsrom i siste seksårsperiode. Dette muliggjør blant annet videre satsing for å utbedre en av Norges største flaskehalser, jernbanestrekningen Oslo S-Lysaker, videre tilbudsutvikling mot Grenland, mm.

Jernbanedirektoratet og Bane NOR sine innspill til NTP 2022 - 2033

 2022-33 vil bidra til å løse de største utfordringene i transportsystemet fremover. Et attraktivt togtilbud inn og ut av de største byene i samspill med tilbringertransport og tilrettelegging for gåing og sykling til stasjoner og knutepunkt bidrar vesentlig til målet om en enklere reisehverdag i de mest tettbebodde områdene. Samtidig styrker og støtter det opp om utvikling av sentrale bo- og arbeidsmarkedsregioner, nullvekstmålet for personbiltrafikk i byområdene og nullvisjonen for antall drepte og hardt skadde i trafikken. For næringslivets transporter vil en styrking av de viktigste godsrelasjonene på bane bidra til mer kostnadseffektiv godstransport og dermed økt konkurranseevne for næringslivet.

Vedlegg:

NTP -oppdaterte analyser -svarbrev

Vedlegg 1 Samfunnsøkonomiske analyser

Vedlegg 2 Samfunnsøkonomiske analyser -virkningstabeller

Vedlegg 3 Indikatorer NTP 2022 - 2033

Vedlegg 4 Faglige vurderinger av tre prosjekter

Kontakter

Bilder

nnenfor trangere rammer vil vedlikehold og fornyelse bli prioritert. Bildet viser sporfornyelse på Dovrebanen. Foto: Njål Svingheim
nnenfor trangere rammer vil vedlikehold og fornyelse bli prioritert. Bildet viser sporfornyelse på Dovrebanen. Foto: Njål Svingheim
Last ned bilde

Om Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet
Jernbanedirektoratet
Postboks 16 Sentrum
0101 Oslo

459 78 800http://www.jernbanedirektoratet.no

Jernbanedirektoratet skal utvikle jernbanen i Norge som del av det samlede transportsystemet i dag og i fremtiden.

Følg saker fra Jernbanedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Jernbanedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Jernbanedirektoratet

Vy Tog tildeles kontrakt for Trafikkpakke 3 Vest9.12.2019 12:05:00 CETPressemelding

Jernbanedirektoratet har i dag tildelt kontrakten for persontogtjenester på strekningene Fjerntog Oslo S-Bergen, Regiontog Bergen-Voss-Myrdal og Lokaltog Bergen-Arna til Vy Tog. Det vinnende tilbudet innebærer en rekke tilbudsforbedringer for blant annet pendlere, fritidsreisende og reisende med nattog. Staten vil i avtaleperioden på maksimalt 11 år motta inntil 2,2 milliarder kroner fra Vy Tog for retten til drive persontrafikken på de nevnte strekningene.

Jernbanedirektoratet kunngjør tildeling av kontrakt for trafikken på Bergensbanen og Vossebanen mandag 9. desember 2019 kl 1200.6.12.2019 12:01:54 CETPresseinvitasjon

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik vil mandag 9. desember kl 1200 kunngjøre hvem som tildeles kontrakten for den tredje trafikkpakken som er lagt ut for konkurranse om togtrafikken i Norge. Trafikkpakken omfatter Bergensbanen og Vossebanen. Den valgte operatøren får kontrakt for en periode på inntil elleve år og skal starte opp trafikken fra desember 2020. Pressen er velkommen til å være til stede hos Jernbanedirektoratet i Posthuset 20. etg, Biskop Gunnerus gate 14, Oslo.

60 millionar kroner i godsstøtte gir meir gods på bane22.11.2019 11:14:37 CETPressemelding

Fire godstogoperatørar får til saman 60 millionar kroner i statleg støtte for å få meir gods frå veg over på jernbane. – Støtteordninga styrkar togselskap som driv med transportar som er i direkte konkurranse med tungtransport på veg, seier Erik Røhne, administrerande direktør i CargoNet AS, eitt av selskapa som mottek støtte. – Støtta gir oss eit pusterom i en krevjande situasjon, og moglegheit til å auka tilbodet på dei strekningane vi opererer, fortset Røhne, og legg til at støtteordninga har vore sterkt etterspurt av næringa. – Vi merker at støtteordninga har bidratt til eit gledeleg stemningsskifte blant godstogoperatørane. Dette er viktig med tanke på å realisera dei store miljøgevinstane som ligg i å få meir av godstransporten over på jernbane, påpeikar Hanne Bertnes Norli, direktør for Marknad og samfunn i Jernbanedirektoratet. Direktoratet var med i arbeidsgruppa som har utforma støtteordninga for gods på jernbane, og har ansvar for å fordela støtta etter å ha motteke søknader

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom