Riksantikvaren

Tilskot til verdsarven i 2021

Del

Kvart år får verdsarven i Noreg tilskot over statsbudsjettet. I år skal det delast ut over 65 millionar kroner til arbeid på dei åtte norske verdsarvstadene.

Bryggen i Bergen. Foto: Bergen Reiselivslag / Eivind Senneset – Visitbergen.com
Bryggen i Bergen. Foto: Bergen Reiselivslag / Eivind Senneset – Visitbergen.com

Klima- og miljødepartementet er øvste ansvarlege myndigheit for oppfølging av verdsarven i Noreg. Fordelinga av tilskot skjer via Riksantikvaren. Tilskota skal bidra til å utvikle verdsarvområda som fyrtårn for beste praksis innan natur- og kulturmiljøforvaltninga når det gjeld tilstand, forvalting og formelt vern.

- Den norske verdsarven har store natur- og kulturverdiar som er internasjonalt anerkjende og er fantastiske reisemål. Regjeringa gir årleg pengar over statsbudsjettet til dei norske områda på UNESCO si verdsarvliste til istandsetting, vedlikehald og formidling. Når smittevernsituasjonen igjen opnar for at vi kan reise i Noreg, håper eg endå fleire vil oppsøkje desse verdifulle kulturmiljøa, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Målgruppa for post 79 i statsbudsjettet er Noreg sine åtte verdsarvstader. Midla skal bidra til å sikre at stadene vert forvalta i tråd med Unesco sin verdsarvkonvensjon og retningslinjene for oppfølging av konvensjonen.

Frå bergkunsten i Alta til Bryggen i Bergen
Bergkunsten i Alta er særeigen. I 2021 er planen der å bruke midla til vidareføring av arbeid med dokumentasjon, skjøtsel, sikring og utbetring av gangvegar. I tillegg er det søkt om middel til bergkunstarkiv. På Bryggen i Bergen har ein gjennom ei årrekkje arbeidd jamt og trutt med istandsetting av dei verdfulle bygningane. Dei to store istandsettingsprosjekta av Bredsgården og Svendsgården vert fullført i 2021. Overvåkinga av grunnvatnet under Byggen i Bergen held fram for å sikre kulturlaga. Det same gjeld overvåkinga av setningar på bygningane.

Fleire vil sette i stand
Tiltaka som tilskota dekker er ulike, men det er også mange likskapar. Istandsetting av bygningar er dominerande. I Vestnorsk fjordlandskap går eksempelvis mykje av tilskota til istandsetting av bygg, konstruksjonar (for eksempel vegar og brygger) og andre spor etter busetnad. Dette same gjeld på Vegaøyan der ein ser ein auke i antalet søknadar om istandsetting av hus, brygger, kaier og naust.

- Tilskotsmidla fører til at viktige objekt i verdsarvområda kan settast i stand og takast vare på. Det leiar også til at verdsarvverdiane kan formidlast og at meir kunnskap om verdsarven vert utvikla, seier riksantikvar Hanna Geiran.

Verdsarvstader i Noreg
• Bergkunsten i Alta, Troms og Finnmark
• Bryggen i Bergen, Vestland
• Struves meridianboge, Troms og Finnmark
• Rjukan-Notodden industriarv, Vestfold og Telemark
• Røros bergstad og Circumferensen, Trøndelag
• Urnes stavkyrkje, Vestland
• Vegaøyene, Nordland
• Vestnorsk fjordlandskap, Møre og Romsdal og Vestland

Bilder

Bryggen i Bergen. Foto: Bergen Reiselivslag / Eivind Senneset – Visitbergen.com
Bryggen i Bergen. Foto: Bergen Reiselivslag / Eivind Senneset – Visitbergen.com
Last ned bilde
Bergkunst i Alta. Hogd helleristning av bjørnefigur. Foto: Bjørn Helberg, TMU / UiT
Bergkunst i Alta. Hogd helleristning av bjørnefigur. Foto: Bjørn Helberg, TMU / UiT
Last ned bilde
Vega. Fra Vegaøyene på Helgelandskysten i Nordland. Foto: Anton Ligaarden / Visitnorway.com
Vega. Fra Vegaøyene på Helgelandskysten i Nordland. Foto: Anton Ligaarden / Visitnorway.com
Last ned bilde
Bryggen i Bergen. Foto: Øyvind Heen - Visitnorway.com
Bryggen i Bergen. Foto: Øyvind Heen - Visitnorway.com
Last ned bilde
Urnes stavkirke. Foto: Werner Harstad, Statens vegvesen – Nasjonaleturistveger.no
Urnes stavkirke. Foto: Werner Harstad, Statens vegvesen – Nasjonaleturistveger.no
Last ned bilde
Detalj fra Urnes stavkirke. Foto: Espen Mills / Matlangsnasjonaleturistveger.no – Visitnorway.com
Detalj fra Urnes stavkirke. Foto: Espen Mills / Matlangsnasjonaleturistveger.no – Visitnorway.com
Last ned bilde
Vemork kraftstasjon på Rjukan. Foto: Per Berntsen
Vemork kraftstasjon på Rjukan. Foto: Per Berntsen
Last ned bilde
Vestnorsk fjordlandskap. Foto: Werner Harstad, Statens vegvesen – Nasjonaleturistveger.no
Vestnorsk fjordlandskap. Foto: Werner Harstad, Statens vegvesen – Nasjonaleturistveger.no
Last ned bilde
Vestnorsk fjordlandskap. Foto: Jon Hunnålvatn Tøn
Vestnorsk fjordlandskap. Foto: Jon Hunnålvatn Tøn
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Riksantikvaren

Riksantikvaren
Riksantikvaren
Dronningens gate 13
0152 Oslo

22 94 04 00https://www.riksantikvaren.no/

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Følg pressemeldinger fra Riksantikvaren

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksantikvaren på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksantikvaren

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom