GlobeNewswire by notified

Tilläggsköpeskilling utbetalad avseende vissa accepter av NeoGames S.A.:s offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspire Global plc

Dela

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER SCHWEIZ, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH REGLER I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. FÖR YTTERLIAGARE INFORMATION HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE SAMT I PROSPEKTET OCH ERBJUDANDEHANDLINGEN SOM PUBLICERATS PÅ NEOGAMES HEMSIDA (IR.NEOGAMES.COM/OFFER-PAGE).

LUXEMBOURG, Jan. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Den 17 januari 2022 offentliggjorde NeoGames S.A.1 (”NeoGames”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspire Global plc2 (”Aspire Global”) att överlåta samtliga sina aktier i Aspire Global till NeoGames för ett vederlag bestående av en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i NeoGames i form av svenska depåbevis (”Erbjudandet”).

Efter utgången av acceptperioden den 25 maj 2022 offentliggjorde NeoGames att aktier motsvarande totalt 98,25 procent av aktierna och rösterna i Aspire Global före utspädning hade lämnats in i Erbjudandet. Då samtliga fullföljandevillkor var uppfyllda, förklarade NeoGames Erbjudandet ovillkorat i samtliga avseenden och offentliggjorde att förvärvet av aktierna i Aspire Global som lämnats in i Erbjudandet skulle fullföljas. NeoGames offentliggjorde vidare att acceptperioden för Erbjudandet förlängdes till och med den 14 juni 2022. Vid utgången av förlängningen av acceptperioden hade ytterligare aktier motsvarande totalt 1,06 procent av aktierna och rösterna i Aspire Global före utspädning lämnats in i Erbjudandet, innebärande att aktier motsvarande totalt 99,31 procent av aktierna och rösterna i Aspire Global före utspädning lämnats in i Erbjudandet. Acceptperioden för Erbjudandet förlängdes inte ytterligare och Erbjudandet avslutades således. Resterande aktier i Aspire Global förvärvades därefter av NeoGames genom ett tvångsinlösenförfarande, till följd av vilket Aspire Global blev ett helägt dotterbolag till NeoGames. Den 23 juni 2022 offentliggjorde Aspire Global att bolagets ansökan om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market hade godkänts och att sista dag för handel var den 4 juli 2022.

Enligt NeoGames pressmeddelande den 17 januari 2022 varigenom Erbjudandet offentliggjordes (”Budpressmeddelandet”) erbjöds aktieägare i Aspire Global att överlåta aktier i Erbjudandet enligt två olika vederlagsalternativ: Grundalternativet och det Villkorade Alternativet (såsom definierat i Budpressmeddelandet). Aktieägare som valt det Villkorade Alternativet och som erhållit mindre än 0,320 aktier i NeoGames i form av svenska depåbevis vid redovisning av likvid i Erbjudandet (och som således erhållit ett mindre vederlag än aktieägare som valt Grundalternativet) var enligt Budpressmeddelandet berättigade till en kontant tilläggsköpeskilling, villkorat av utbetalning av framtida utdelningar från Aspire Global till NeoGames med ett motsvarande sammanlagt belopp (efter avdrag för eventuell utdelningsskatt) efter att Aspire Global blivit ett helägt dotterbolag till NeoGames. Tilläggsköpeskillingens värde skulle enligt Budpressmeddelandet för varje inlämnad aktie i Aspire Global uppgå till skillnaden mellan värdet av det faktiskt erlagda aktievederlaget (där 0,320 aktier i NeoGames skulle anses ha ett värde om 111,00 kronor) och 111,00 kronor. Som angavs i Budpressmeddelandet kunde det maximala sammanlagda värdet som kunde erhållas enligt det Villkorade Alternativet aldrig överstiga det värde som erhölls enligt Grundalternativet.

I sitt pressmeddelande den 17 januari 2022 rekommenderade Aspire Globals oberoende budkommitté Aspire Globals aktieägare att acceptera Grundalternativet i Erbjudandet snarare än det Villkorade Alternativet. Som angavs i Budpressmeddelandet åtog sig dock aktieägare, vilka sammanlagt ägde aktier som vid tidpunkten för Budpressmeddelandet motsvarade 66,96 procent av samtliga aktier och röster i Aspire Global, att välja det Villkorade Alternativet för att möjliggöra för alla andra aktieägare att erhålla fullt kontant vederlag.

NeoGames får härmed meddela att den kontanta tilläggsköpeskillingen nu har utbetalats, i enlighet med villkoren i Budpressmeddelandet, till samtliga aktieägare i Aspire Global som valt det Villkorade Alternativet i Erbjudandet. Utbetalningen av tilläggsköpeskillingen föregicks av sådan utdelning från Aspire Global till NeoGames som enligt Budpressmeddelandet utgjorde en förutsättning för utbetalningen. Det sammanlagda värde som aktieägare erhållit enligt det Villkorade Alternativet har inte överstigit det värde som aktieägare erhållit enligt Grundalternativet.

Kontakter och information om Erbjudandet

Raviv Adler, CFO

ir@neogames.com

+972 73 372 3107

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på NeoGames hemsida: ir.neogames.com/offer-page

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta din bank eller den förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Viktig information

NeoGames offentliggör informationen i detta pressmeddelande i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 22.15 (CET) den 11 januari 2023.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid eventuell innehållsmässig avvikelse mellan de båda språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnades inte, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar och regler i sådan relevant jurisdiktion skulle ha varit förbjudet enligt tillämplig lag, genom post eller annat kommunikationsmedel (inklusive, men inte begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz, och Erbjudandet kunde inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz. Således kommer detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet inte att, och ska inte, sändas, postas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till personer med registrerade adresser i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller något annat dokument som erhållits i samband med Erbjudandet, till sådana personer.

Erbjudandet samt den information och de dokument som görs tillgängliga genom detta pressmeddelande har inte upprättats av och har inte godkänts av en ”authorised person” som avses i section 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som görs tillgängliga genom detta pressmeddelande distribueras således inte till, och får inte vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridningen av den information och de dokument som görs tillgängliga genom detta pressmeddelande är undantagen från restriktionerna för finansiell marknadsföring i section 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion avseende att förvärva daglig kontroll över en juridisk persons verksamhet; eller avseende att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

_________________
1 Ett luxemburgskt société anonyme (org.nr B186309), med säte i Luxemburg.
2 Ett maltesiskt publikt aktiebolag (org.nr C 80711), med säte på Malta.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

SKEL fjárfestingafélag hf.: Amendment to the financial calendar and previously disclosed information4.2.2023 19:13:54 CET | Press release

The audit of SKEL’s financial statements for the year 2022, which has not been finalized, has resulted in a change of its presentation due to the company‘s transition into an investment company. Shares in subsidiaries were capitalized according to the equity method until year end 2021 but are recognised at fair value through profit or loss from the beginning of 2022. This results in a previously unrealized fair value change from 2021 of ISK 2.6 billion that was formerly accounted for directly through equity, will instead be recognised in the income statement for 2022. This change of presentation has no effect of previously announced equity for year-end 2022 of ISK 33.0-33.5 billion. Further, this does not alter the company’s ability to pay dividend. The company‘s estimated earnings net of tax will, however, increase by ISK 2.6 billion and amount to ISK 17.1-17.6 billion instead of ISK 14.5-15.0 billion as was previously announced on 31 January 2023. The company has decided to change th

City of Vacaville Introduces Next Generation to Biotechnology and Advanced Manufacturing4.2.2023 05:18:05 CET | Press release

Vacaville high school students explore local career opportunities to honor National Career Technical Education Month VACAVILLE, Calif., Feb. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- February is National Career Technical Education (CTE) Month, and the City of Vacaville joined the celebration by hosting a field trip for 58 Vacaville high school students February 3. The field trip included several locations around Vacaville and Solano County to explore advanced manufacturing and biotechnology. Every February, the Association for Career and Technical Education encourages communities to celebrate CTE Month, to raise awareness of the role that CTE has in readying learners for college and career success. This is also a time when the City of Vacaville recognizes and celebrates the contributions and achievements of community CTE partners including Solano Community College (SCC) and The Workforce Development Board of Solano County. “This field trip is an excellent opportunity for Vacaville’s young people to

Patients with hidradenitis suppurativa experienced sustained efficacy and symptom improvement at one year when treated with Novartis Cosentyx®4.2.2023 00:30:00 CET | Press release

In two of the largest Phase III trials conducted in hidradenitis suppurativa (HS), Cosentyx® (secukinumab) treatment response rates continued to improve beyond the primary endpoint analysis at Week 16 to more than 55% at Week 52, as evaluated by the HS Clinical Response (HiSCR) measure1 Safety findings were consistent with the well-established safety profile of Cosentyx in its approved indications1 HS is a recurrent skin disease affecting one in 100 people worldwide, causing painful, boil-like abscesses that can lead to open wounds and irreversible scarring in the most intimate parts of the body2,3 There is only one approved therapy for HS and many patients, even those on treatment, still experience uncontrolled symptoms4 Basel, February 4, 2023 – Novartis announced today that The Lancet has published long-term data from the pivotal SUNSHINE and SUNRISE trials evaluating Cosentyx® (secukinumab) in moderate-to-severe hidradenitis suppurativa (HS)1. In two of the largest Phase III trials

Maha Energy meddelar reserv- och resursrapport per 31 december 20223.2.2023 21:45:00 CET | Pressemelding

McDaniel & Associates Consultants Ltd. (“McDaniel”) har genomfört sin första utvärdering av Maha Energy AB:s (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) reserver och resurser. Väsentliga förändringar från föregående års reserv- och resurssiffror är hänförliga till: att den tidigare annonserade utfarmningen och Joint Operating Agreement avtalet med Mafraq Energy LLC avseende Block 70 i Oman slutförs. Maha är operatör på Block 70 och Mahas licensandel minskar till 65 procent till följd härav.att den tidigare offentliggjorda transaktionen avseende den förväntade avyttringen av Mahas brasilianska verksamhet och följaktligen bolagets olje- och gastillgångar, där försäljningsavtalet undertecknades den 27 december 2022, resulterar i att inga reserver redovisas för fälten Tie och Tartaruga. Mahas reserver1 per 31 december 2022 2022 Maha Energy AB bruttoreserver före skatt (miljoner fat)KategoriTillgångar i USAMafraqTotalt1P1,340,421,762P2,740,523,263P3,590,624,21 De huvudsakliga förändringarna i årets res

Maha Energy AB announces December 31st, 2022 Reserve Report and Resource Report3.2.2023 21:45:00 CET | Press release

McDaniel & Associates Consultants Ltd. (“McDaniel”) has completed their first annual reserve and resource determination for Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”). Main changes from last year’s reserves and resources numbers are related to: the successful completion of the previously announced Farm Out and Joint Operating Agreement with Mafraq Energy LLC for Block 70 in Oman, in which Maha is the Operator of the block and reduces its working interest (“WI”) to 65%;The previously disclosed transaction involving the expected divestment of Maha’s Brazilian entity and, consequently, its oil and gas assets, which SPA was signed on December 27th,2022, and is why no reserves are being reported for Tie and Tartaruga fields. Maha Reserves1 as of 31st December 2022 2022 Maha Energy AB Company Gross Reserves before income tax (Million barrels)CategoryUS Assets MafraqTotal1P1.340.421.762P2.740.523.263P3.590.624.21 The main changes to this year’s reserve volumes are: A reduction of 1.0 mil