GlobeNewswire by notified

Tilläggsköpeskilling utbetalad avseende vissa accepter av NeoGames S.A.:s offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspire Global plc

Dela

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER SCHWEIZ, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH REGLER I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. FÖR YTTERLIAGARE INFORMATION HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE SAMT I PROSPEKTET OCH ERBJUDANDEHANDLINGEN SOM PUBLICERATS PÅ NEOGAMES HEMSIDA (IR.NEOGAMES.COM/OFFER-PAGE).

LUXEMBOURG, Jan. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Den 17 januari 2022 offentliggjorde NeoGames S.A.1 (”NeoGames”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspire Global plc2 (”Aspire Global”) att överlåta samtliga sina aktier i Aspire Global till NeoGames för ett vederlag bestående av en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i NeoGames i form av svenska depåbevis (”Erbjudandet”).

Efter utgången av acceptperioden den 25 maj 2022 offentliggjorde NeoGames att aktier motsvarande totalt 98,25 procent av aktierna och rösterna i Aspire Global före utspädning hade lämnats in i Erbjudandet. Då samtliga fullföljandevillkor var uppfyllda, förklarade NeoGames Erbjudandet ovillkorat i samtliga avseenden och offentliggjorde att förvärvet av aktierna i Aspire Global som lämnats in i Erbjudandet skulle fullföljas. NeoGames offentliggjorde vidare att acceptperioden för Erbjudandet förlängdes till och med den 14 juni 2022. Vid utgången av förlängningen av acceptperioden hade ytterligare aktier motsvarande totalt 1,06 procent av aktierna och rösterna i Aspire Global före utspädning lämnats in i Erbjudandet, innebärande att aktier motsvarande totalt 99,31 procent av aktierna och rösterna i Aspire Global före utspädning lämnats in i Erbjudandet. Acceptperioden för Erbjudandet förlängdes inte ytterligare och Erbjudandet avslutades således. Resterande aktier i Aspire Global förvärvades därefter av NeoGames genom ett tvångsinlösenförfarande, till följd av vilket Aspire Global blev ett helägt dotterbolag till NeoGames. Den 23 juni 2022 offentliggjorde Aspire Global att bolagets ansökan om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market hade godkänts och att sista dag för handel var den 4 juli 2022.

Enligt NeoGames pressmeddelande den 17 januari 2022 varigenom Erbjudandet offentliggjordes (”Budpressmeddelandet”) erbjöds aktieägare i Aspire Global att överlåta aktier i Erbjudandet enligt två olika vederlagsalternativ: Grundalternativet och det Villkorade Alternativet (såsom definierat i Budpressmeddelandet). Aktieägare som valt det Villkorade Alternativet och som erhållit mindre än 0,320 aktier i NeoGames i form av svenska depåbevis vid redovisning av likvid i Erbjudandet (och som således erhållit ett mindre vederlag än aktieägare som valt Grundalternativet) var enligt Budpressmeddelandet berättigade till en kontant tilläggsköpeskilling, villkorat av utbetalning av framtida utdelningar från Aspire Global till NeoGames med ett motsvarande sammanlagt belopp (efter avdrag för eventuell utdelningsskatt) efter att Aspire Global blivit ett helägt dotterbolag till NeoGames. Tilläggsköpeskillingens värde skulle enligt Budpressmeddelandet för varje inlämnad aktie i Aspire Global uppgå till skillnaden mellan värdet av det faktiskt erlagda aktievederlaget (där 0,320 aktier i NeoGames skulle anses ha ett värde om 111,00 kronor) och 111,00 kronor. Som angavs i Budpressmeddelandet kunde det maximala sammanlagda värdet som kunde erhållas enligt det Villkorade Alternativet aldrig överstiga det värde som erhölls enligt Grundalternativet.

I sitt pressmeddelande den 17 januari 2022 rekommenderade Aspire Globals oberoende budkommitté Aspire Globals aktieägare att acceptera Grundalternativet i Erbjudandet snarare än det Villkorade Alternativet. Som angavs i Budpressmeddelandet åtog sig dock aktieägare, vilka sammanlagt ägde aktier som vid tidpunkten för Budpressmeddelandet motsvarade 66,96 procent av samtliga aktier och röster i Aspire Global, att välja det Villkorade Alternativet för att möjliggöra för alla andra aktieägare att erhålla fullt kontant vederlag.

NeoGames får härmed meddela att den kontanta tilläggsköpeskillingen nu har utbetalats, i enlighet med villkoren i Budpressmeddelandet, till samtliga aktieägare i Aspire Global som valt det Villkorade Alternativet i Erbjudandet. Utbetalningen av tilläggsköpeskillingen föregicks av sådan utdelning från Aspire Global till NeoGames som enligt Budpressmeddelandet utgjorde en förutsättning för utbetalningen. Det sammanlagda värde som aktieägare erhållit enligt det Villkorade Alternativet har inte överstigit det värde som aktieägare erhållit enligt Grundalternativet.

Kontakter och information om Erbjudandet

Raviv Adler, CFO

ir@neogames.com

+972 73 372 3107

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på NeoGames hemsida: ir.neogames.com/offer-page

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta din bank eller den förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Viktig information

NeoGames offentliggör informationen i detta pressmeddelande i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 22.15 (CET) den 11 januari 2023.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid eventuell innehållsmässig avvikelse mellan de båda språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnades inte, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar och regler i sådan relevant jurisdiktion skulle ha varit förbjudet enligt tillämplig lag, genom post eller annat kommunikationsmedel (inklusive, men inte begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz, och Erbjudandet kunde inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz. Således kommer detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet inte att, och ska inte, sändas, postas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till personer med registrerade adresser i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller något annat dokument som erhållits i samband med Erbjudandet, till sådana personer.

Erbjudandet samt den information och de dokument som görs tillgängliga genom detta pressmeddelande har inte upprättats av och har inte godkänts av en ”authorised person” som avses i section 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som görs tillgängliga genom detta pressmeddelande distribueras således inte till, och får inte vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridningen av den information och de dokument som görs tillgängliga genom detta pressmeddelande är undantagen från restriktionerna för finansiell marknadsföring i section 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion avseende att förvärva daglig kontroll över en juridisk persons verksamhet; eller avseende att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

_________________
1 Ett luxemburgskt société anonyme (org.nr B186309), med säte i Luxemburg.
2 Ett maltesiskt publikt aktiebolag (org.nr C 80711), med säte på Malta.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Årsrapport for 2022 - Selskabsmeddelelse nr. 1/202327.3.2023 23:07:48 CEST | pressemeddelelse

ÅRSRAPPORT FOR 2022 UDBYTTESTRØM OG LIKVIDITET BEDRE END FORVENTET, TIL TRODS FOR SVÆRE MARKEDER PÅVIRKET AF COVID Hovedpunkter for 2022 - Koncernen Resultat for året blev et tab på DKK 1,5 mio. (DKK -0,5 mio.).Totale pengestrømme for året på DKK -9,1 mio. (2021: positive pengestrømme på DKK 0,8 mio.)Likvide midler pr. 31. december 2022 på DKK 13,0 (DKK 21,9 mio.), heraf DKK 3,5 mio. i moderselskabet EAC Invest, DKK 5,8 mio. i Thailand og DKK 3,7 mio. indestår i Kina og er ikke til umiddelbar disposition for EAC Invest koncernen udenfor Kina.Udbytter fra investeringer udgjorde DKK 3,4 mio., og var lidt højere end oprindeligt forventet.Thai Poly Acrylic var i 2022 hårdt ramt af efterdønninger fra Covid-19 og stigende priser på råmaterialer, hvilket påvirkede salget og resultatet var betydeligt under forventning.Udbyttebetaling på DKK 1.000 pr. aktie og i alt DKK 10 mio. blev gennemført i april 2022. Forventninger for 2023 - Koncernen Forventede driftsomkostninger (primært driftsresultat

Nyxoah Raises $3 Million from an At-the-Market Equity Offering27.3.2023 22:05:00 CEST | Press release

INSIDE INFORMATION REGULATED INFORMATION Nyxoah Raises $3 Million from an At-the-Market Equity Offering Mont-Saint-Guibert, Belgium – March 27, 2023, 10:05pm CET / 4:05pm ET – Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH) (“Nyxoah” or the “Company”), a medical technology company focused on the development and commercialization of innovative solutions to treat Obstructive Sleep Apnea (OSA), today announced that the Company raised $2.8 million in gross proceeds pursuant to the Company’s $50 million at-the-market ("ATM") program established on December 22, 2022 at an issue price equal to the market price on the Nasdaq Global Market at the time of the sale. The shares were purchased by historical Nyxoah shareholder Cochlear Limited, and the proceeds will be used for general corporate purposes. The ordinary shares described above were sold pursuant to the Company’s shelf registration statement on Form F-3 (File No. 333-268955), previously filed with the Securities and Exchange Commission (“SEC

Convocation of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders and Proposed Resolutions27.3.2023 20:30:00 CEST | Press release

THIS PRESS RELEASE CONTAINS INSIDE INFORMATION WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 7(1) OF THE EUROPEAN MARKET ABUSE REGULATION (596/2014). EINDHOVEN, Pays-Bas et LAUSANNE, Suisse, et BOSTON, MA, Etats-Unis, March 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD) (the Company), the medical technology company creating innovative therapies to restore movement, independence, and health in people with spinal cord injury, today has convened the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), including the resolutions to be submitted for adoption at the AGM, which will be held in Amsterdam, the Netherlands, on May 8, 2023. The resolutions, proposed by the Board, to be submitted for adoption at the AGM, are as follows: Adoption of the Company’s statutory annual accounts for the financial year ended December 31, 2022, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS-EU). The 2022 statutory accounts were filed with the Netherlands Authority for the Fina

ONWARD Reports 2022 Full Year Financial and Operating Results27.3.2023 20:00:00 CEST | Press release

Company also Provides Business Update and Outlook for 2023 - Conference Call and Webcast (in English) March 28, 2023, at 2:00 PM CEST/8:00 AM EDT THIS PRESS RELEASE CONTAINS INSIDE INFORMATION WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 7(1) OF THE EUROPEAN MARKET ABUSE REGULATION (596/2014) EINDHOVEN, the Netherlands, LAUSANNE, Switzerland & BOSTON, MA USA, March 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), the medical technology company creating innovative therapies to restore movement, independence, and health in people with spinal cord injury, today announces its 2022 financial and operating results. The full Annual Report is available here, on the Company’s website in the Investors section (https://ir.onwd.com), and on the website of the Netherlands Authority for the Financial Markets (www.afm.nl). “I am proud of the volume and significance of our team’s achievements as we prepare for commercialization of our first therapy in late 2023 or early 2024,” said Dave Marver, CEO

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 27.03.202327.3.2023 20:00:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 27 March 2023 at 21:00 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 27.03.2023 Espoo, Finland – On 27 March 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL284,4184.39CEUX14,3074.40AQEU2904.39TQEX9854.38Total300,0004.39 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 2023 and en