Motvind Norge

Terminer all vindkraftutbygging! Nå!

Del

Motvind Norge ber i notat til Stortingets Energi- og miljøkomite om at behandlingen av Stortingsmeldingen utsettes til det foreligger en analyse av hva vi trenger av ny fornybar energi i framtida og av de alternative energikilder. Motvind Norge stiller også store spørsmål ved målsettingene og innholdet i meldingen. Vindkraftregimet som gjennomføres, bygd på sviktende beslutningsgrunnlag og med tvangsmidler, er til stor skade for natur, samfunn og miljø og har skapt stor mistillit til politikk og forvaltning som er til stor skade for landet. Motvind Norge appellerer derfor til de sentrale politiske tillitsvalgte om å ta dette på alvor.

Motvind Norges syn blir framført av nestleder Harald Kjelstad.
Motvind Norges syn blir framført av nestleder Harald Kjelstad.

Stortingets Energi- og miljøkomite holder åpen høring om Stortingsmeldingen Vindkraft på land Meld. St. 28 (2019-2020) som videokonferansehøring 14.10.2020. 

Motvind Norges syn er som følger:

 1. Motvind Norge mener behandlingen av den foreliggende stortingsmelding bør utsettes.

  Det vises her til vårt brev til Stortinget datert 2.9.2020, der Stortinget blir bedt om å sette ned en Energikommisjon. Motvind Norge mener det er uriktig å behandle rammevilkår for videre vindkraftutbygging uten en analyse av hva vi trenger av ny fornybar energi i årene framover, og hvilke alternativer vi har til å skaffe fram nødvendig energi uten ytterligere utbygging av vindkraft. 

  Stortingsmeldingen har ingen slik analyse, og den bør derfor legges til side til en Energikommisjon har avklart slike viktige spørsmål. En Energikommisjon må for å kunne skape den nødvendige tillit og troverdighet, gjennomføre brede høringer, der alle sider ved energipolitikken blir klarlagt og debattert i offentlighet 


 2. Til innholdet i den foreliggende stortingsmelding, vil Motvind Norge anføre følgende: 
 • Meldingen tar som forutsetning, og uten begrunnelse, at det skal gis nye vindkraftkonsesjoner. Den uttalte hensikten med revisjonen av konsesjonssystemet er at «konfliktnivået» rundt vindkraft skal bli redusert, som grunnlag for nye konsesjoner. Dette er en negativ begrunnelse for den planlagte revisjonen.

 • Meldingen har ingen analyse av framtidig kraftbehov som viser at det er nødvendig med mer vindkraft for å gjennomføre elektrifisering av det norske samfunnet. Motvind Norge mener at elektrifisering av samfunnet kan gjennomføres uten nye vindkraftkonsesjoner, og viser til brev til alle lokale partiledere, hvor dette er dokumentert. Brevet er oversendt komiteens medlemmer.

 • Statnett har i sin analyse av økt behov for fornybar energi, anslått at «omfattende elektrifisering» vil kreve 40 TWh, mens «fullelektrifisering» vil kreve ytterligere 40 TWh, da som hydrogen. Av disse til sammen 80 TWh, skal ifølge Statnett 33TWh (15+18) brukes for å elektrifisere sokkelen. Slik elektrifisering vil redusere norske klimautslipp, men gir ingen globale utslippsreduksjoner. Elektrifisering bør derfor ikke gjennomføres. ODs og NVEs oppdaterte plan for elektrifisering av sokkelen fra juni i år, omtaler ikke globale klimaeffekter av elektrifiseringen i det hele tatt.

 • Den eneste begrunnelsen for mer vindkraft i meldingen er at nye vindkraftverk nå kan bli lønnsomme for utbyggerne, også etter at det ikke blir nye forbrukerfinansierte subsidier til nye kraftverk etter 31.12.2021. Motvind Norge ser ingen grunn til å tillate utbygging, bare fordi den er lønnsom for aktørene. Spesielt ikke med det som nå er avklart om de dramatisk negative konsekvensene vindkraft har for liv og artsmangfold i natur, og i form av redusert livskvalitet for berørt befolkning.

 • NVE anslår at Norge og Norden vil ha stort og stigende kraftoverskudd i mange år framover. Det bør tilsi en pause i tildeling av nye konsesjoner, mens erfaringer høstes med den voldsomme utbyggingen som nå pågår. Et slikt prinsipp har Stortinget lagt til grunn før det eventuelt skal vurderes nye kabelforbindelser til utlandet. Samme prinsipp bør legges til grunn i vindkraftsaken, og dette bør tilsi at ingen nye konsesjoner gis i neste stortingsperiode. Motvind Norge viser også her til vårt brev til lokale partiledere.

Motvind Norge ber våre sentrale politikere ta inn over seg at vindkraftutbyggingen, slik den er gjennomført og gjennomføres, har skapt dyp mistillit mellom befolkning og myndigheter. Dette er alvorlig for utviklingen i samfunnet generelt. Denne mistilliten vil ikke bli fjernet gjennom endringer i konsesjonssystemet, endringer som åpent er motivert nettopp ut fra å redusere befolkningens motstand, for å kunne gi nye konsesjoner. Skadene i naturen, og ulempene for befolkningen blir ikke mindre, om det kommer noen flere kroner inn i slunkne kommunekasser.


Se programmet og følg videokonferansenher

Se Stortingsmeldingen Vindkraft på land Meld. St. 28 (2019-2020)her


Nøkkelord

Bilder

Motvind Norges syn blir framført av nestleder Harald Kjelstad.
Motvind Norges syn blir framført av nestleder Harald Kjelstad.
Last ned bilde

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Rekordstor giverglede til reindrifta20.10.2020 13:50:08 CESTPressemelding

Givergleden blant det norske folk er fantastisk. Spleisen til reindriftssamene som er utsatt for Øyfjellet vindkraftverk, har i formiddag passert 850 000 kroner. Folk vil ikke at Jillen Njaarke reinbeitedistrikt skal stå alene mot internasjonale selskap som Eolus Wind, Aquila Capital, Rabobank og Alcoa og måtte betale deres saksomkostninger på 1,7 millioner. 1,7 millioner tilsvarer verdien av hele flokken, og dermed livsgrunnlaget, til en reindriftsfamilie.

KÅFJORD AP ØNSKER IKKE VINDMØLLEPARK I KÅFJORD2.10.2020 05:30:00 CESTPressemelding

Kåfjord Arbeiderparti har i medlemsmøte 1. oktober 2020, vedtatt å ikke støtte utredninger eller etablering av vindmøllepark i Kåfjord kommune. Kåfjord har en unik og flott natur som vi vil ta vare på. Vår natur er allerede under press fra tidligere utbygginger av vannkraft og kraftlinjer. Ytterligere naturinngrep vil redusere tilgangen på uberørt natur i vår kommune. Kåfjord kommune er i utgangspunktet en liten distriktskommune med knapt 1000 km2. Disse kvadratkilometerne ønsker vi å ta vare på for våre framtidige generasjoner. Kontakt: Britt M Pedersen (s.) Leder Kåfjord AP Mobil: 99 54 32 76 Bernt E I Lyngstad (s.) Nestleder Kåfjord AP Mobil: 48 15 95 95

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom