Miljødirektoratet

Tang og tare sliter på Skagerrakkysten

Del

Miljøovervåkingen i ytre Oslofjord og på Skagerrakkysten viser en negativ utvikling for algesamfunnene de siste årene. Hovedårsakene antas å være klimaendringer og økende partikkel- og næringssaltavrenning fra land.

Mørkere vann skaper dårligere vokseforhold for tang og tare på Skagerrakkysten. Bildet viser trådalger på sukkertare ved Eigerbekk mellom Kristiansand og Mandal. Foto Camilla W. Fagerli
Mørkere vann skaper dårligere vokseforhold for tang og tare på Skagerrakkysten. Bildet viser trådalger på sukkertare ved Eigerbekk mellom Kristiansand og Mandal. Foto Camilla W. Fagerli

– Resultatene viser en bekymringsverdig utvikling. Når det står dårlig til med tare og andre fastsittende alger, gir det dårlige leveforhold for torskeyngel og flere andre dyrearter i kystsonen, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Områder med viktige og friske økosystemer er betraktelig redusert og delvis endret.

Hvor dypt tang og tare vokser, har krympet med flere meter de siste årene. I tillegg har enkelte av artene, som tidligere var å finne på noen av overvåkningslokalitetene, nå forsvunnet eller blitt kraftig redusert. Det er samtidig blitt en økning av filtrerende dyr som lever av partikler i vannet, bl.a. sekkedyr som er et tegn på at partikkelkonsentrasjonen i vannet er høy.

Fem av i alt åtte undersøkte stasjoner i ytre del av Oslofjorden oppnår ikke god tilstand for fastsittende alger.

Resultatene varierer mellom år på flere av overvåkingsstasjonene, men generelt har tilstanden for algesamfunnene vært dårligere de siste seks årene (2014-2019), sammenlignet med tilstanden de første fem årene i denne overvåkingsperioden (2009-2013).

Nå viser Økokyst-resultatene dessverre tegn til at utviklingen går i feil retning også på ytre kystområder langs Skagerakkysten. Dette gjør at situasjonen kan være mer alvorlig.

Fakta: Økokyst

  • Overvåkingsprogrammet/ØKOKYST består av ni delprogrammer fra svenskegrensen til Varangerfjorden i Finnmark.
  • Overvåkingsprogrammet er finansiert av Miljødirektoratet.
  • Overvåkingsprogrammet skal ta pulsen på økosystemet langs kysten ved å kartlegge miljøtilstanden til planteplankton, fastsittende alger, ålegress og bunndyr.
  • Forskere fra Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og har utført overvåkingen hhv på Skagerrakkysten og i ytre Oslofjord.
  • Se alle rapportene fra Økokyst-overvåkingen 2019 her.

Klimaendringer kan forverre situasjonen

Klimaendringer, med blant annet større nedbørsmengder og mildere vintre med regn i stedet for snø, fører til at flere partikler, mer fargestoffer (humus) og næringsstoffer fra landområdene renner ut i fjorden.

Mer grumsete, mørkere vann og slam på sjøbunnen gir dårligere forhold for fastsittende alger, slik som tare, som trenger god tilgang til lys og fast underlag for å vokse. Endrede næringsforhold kan dessuten resultere i et skifte hvor flerårige algesamfunn, slik som tareskog som er oppvekstområde for tusenvis av dyr, blir erstattet av uønskete, trådaktige arter som vokser som tette tepper på bunnen.

I tillegg kan gradvis økende sjøtemperatur skape ytterligere problemer for de viktige økosystemene.

Vil redusere menneskelig påvirkning

Oslofjorden er endestasjonen for påvirkning fra menneskelig aktivitet fra fjellregionen og helt ned til fjæresteinene. Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet levert et forslag til en helhetlig plan for Oslofjorden med mål om å fremme at aktivt friluftsliv og å oppnå en god miljøtilstand i fjorden.

– Effekten av klimaendringene er vanskelige å gjøre noe med, men ved å gjennomføre tiltak for å redusere menneskeskapte utslipp til fjorden, kan vi likevel ha håp om å forbedre tilstanden i kystmiljøet, sier Hambro.

Les rapporten fra Økokyst-delprogram Skagerrak 2019

Les mer om Oslofjordplanen her

Les oppsummeringen av dagens miljøtilstand i Oslofjorden (Salt 2019)

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Mørkere vann skaper dårligere vokseforhold for tang og tare på Skagerrakkysten. Bildet viser trådalger på sukkertare ved Eigerbekk mellom Kristiansand og Mandal. Foto Camilla W. Fagerli
Mørkere vann skaper dårligere vokseforhold for tang og tare på Skagerrakkysten. Bildet viser trådalger på sukkertare ved Eigerbekk mellom Kristiansand og Mandal. Foto Camilla W. Fagerli
Last ned bilde
Det er blitt mange flere dyr som lever av partikler i vannet de siste 10 årene. Slik som disse sekkedyrene på sukkertarebladene på stasjon HT178 Risøyodden. Foto: Camilla W. Fagerli
Det er blitt mange flere dyr som lever av partikler i vannet de siste 10 årene. Slik som disse sekkedyrene på sukkertarebladene på stasjon HT178 Risøyodden. Foto: Camilla W. Fagerli
Last ned bilde
Figuren viser negativ utvikling i nedre voksegrense (tilstandsklasse) for fastsittende alger på Skagerakkysten for stasjonene Tromøy og Prestholmen (perioden 1990-2019) og Aua (perioden 2009-2019).
Figuren viser negativ utvikling i nedre voksegrense (tilstandsklasse) for fastsittende alger på Skagerakkysten for stasjonene Tromøy og Prestholmen (perioden 1990-2019) og Aua (perioden 2009-2019).
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom