KLP

Svak markedsutvikling i finansmarkedene påvirket KLPs resultat i første halvår

Del

KLP oppnådde et avkastningsresultat, avkastning ut over det foretaket har garantert til sine kunder, på minus 20,3 milliarder kroner (7,2 milliarder) i andre kvartal. Avkastning på kollektivporteføljen ble på minus 2,1 prosent hittil i år.

Kvartalet kort oppsummert

  • Avkastning etter første halvår 2022 ble minus 2,1 prosent.
  • Høyere renter og svakt aksjemarked har hatt negativ innvirkning på halvårsresultatene for KLP og KLPs datterforetak.
  • Oppgang i aktivitetene på hotell og kjøpesentre bidrar til sterk avkasting på KLPs eiendommer.
  • Fortsatt gode finansielle buffere og meget god solvenskapitaldekning på 340 prosent.

- Stigende inflasjon og økte renter påvirker økonomien globalt. Dette har gitt til dels store bevegelser i finansmarkedene. KLP har solide finansielle buffere som skjermer kundenes sparepenger i perioder med negative markedsbevegelser, sier konsernsjef i KLP, Sverre Thornes.

Forvaltningskapitalen i KLP har økt med 20,9 milliarder kroner hittil i år, hvorav 17,1 milliarder kroner i andre kvartal, og utgjør 727,6 milliarder kroner. Premiereserven er økt med 21,9 milliarder kroner til 508,1 milliarder kroner hittil i år.

Kundetilfredshetsundersøkelser fra andre kvartal bekrefter selskapets sterke stilling hos kundene. Arbeidet med å etablere en god systemstøtte for det komplekse regelverket som regulerer offentlig tjenestepensjon pågår for fullt, og gir stadig grunnlag for bedre veiledning til både arbeidsgivere og ansatte med pensjonsordningene sine i selskapet.

- Sterkt stigende renter gir et umiddelbart verdifall i obligasjonsporteføljene som belaster halvårsregnskapet. Det betyr samtidig at renteinntektene fremover fra nye obligasjonsinvesteringer vil bidra positivt til kommende resultater og vår langsiktige soliditet, sier konsernsjef i KLP, Sverre Thornes.

Resultater i datterforetakene

Den underliggende utviklingen i KLPs datterselskaper er god, og kundeundersøkelser viser høy kundetilfredshet. Verdifall i finansmarkedene trekker imidlertid resultatene ned.

Les mer i kvartalsrapporten.

Kontaktpersoner for mer informasjon:

Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007

Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312

Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820

Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Bilder

Lenker

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.