Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Suksess i EUs ungdomsprogram for Vestfold, Sogn og Fjordane og Oslo

Del

Oslo, Hordaland og Buskerud hadde det største antallet innvilgede prosjekter gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom i 2018, mens Sogn og Fjordane hadde størst aktivitet sammenliknet med folketallet. Organisasjoner fra Vestfold sørget imidlertid for dominans i søkerstatistikken, og med over 6 millioner kroner i tilskudd, mottok de mest både totalt sett, og i forhold til innbyggertallet.

Se oversikt over antall søknader, prosjektstøtte og fylkesfordeling.

Oslo flest prosjekter – Sogn og Fjordane flest prosjekter per innbygger

Oslo topper lista over antall godkjente søknader med 16 prosjekter, fulgt av Hordaland (15), Buskerud (13), Vestfold (12), Nordland (10). Nederst finner vi Aust-Agder, uten prosjekter, Østfold, Telemark, Møre og Romsdal (1 prosjekt hver), Rogaland, Finnmark, Troms (2 prosjekter hver). De øvrige fylkene ligger på 3-6 prosjekter hver. 

Hvis vi ser antallet prosjekter i forhold til innbyggertallet, er det Sogn og Fjordane som topper statistikken, med ett prosjekt per 18 000 innbyggere, med Vestfold og Buskerud hakk i hæl (20 800 og 21 700). Oslo plasserer seg midt på statistikken, mens Aust-Agder (ingen prosjekter) Østfold (295 400), Møre og Romsdal (266 900) og Rogaland (236 763) kommer dårligst ut.

Vestfold mottok den største potten både totalt og sammenlignet med folketallet

Ser vi på totalt tildelte midler fra programmet, kommer Vestfold på topp blant fylkene, med om lag 6,1 millioner kroner (630 743 €), fordelt på 12 prosjekter og 6 ulike søkere. Nummer 2 og 3 på denne oversikten er Hordaland og Buskerud, som utløste henholdsvis 5,7 og 5,1 millioner kroner.

Fordeler vi midlene per innbygger, blir rangeringen noe annerledes: Vestfold øverst, fulgt av Buskerud, Sogn og Fjordane. Her faller Oslo helt ned på 8. plass, med 5,50 kroner per innbygger, mot Vestfolds 24 kroner.

Positiv utvikling for ungdom som deltar

«Vi har forskning som viser at ungdom som deltar i aktiviteter gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom, utvikler ferdigheter som språk og interkulturell kompetanse, de blir mer samfunnsengasjerte, og mange får styrket motivasjon for utdanning og arbeid[1]», sier Ingvild Aleksandersen, divisjonsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, med ansvar for EU-programmet. «Derfor er det viktig at midlene som tildeles kommer ungdom til gode over hele landet, i både urbane og rurale strøk. At

[1] Research based analysis of Youth in Action: https://www.researchyouth.eu/

fylker som Vestfold, Sogn og Fjordane og Buskerud hevder seg så godt i statistikken, sammen med Oslo, er bra».

For å styrke deltakelsen fra de svakere regionene i 2019 vil Bufdir tilby kurs og veiledning i bruken av programmet.

Kort om 2018-tildelingen

I 2018 kom det søknader fra alle landets fylker, og bare Aust-Agder endte opp uten tildelte midler. Av totalt 210 søknader, ble 104 prosjekter tildelt støtte. Om lag halvparten av søknadene fikk dermed gjennomslag. Den samlede tildelingen var på 31,8 millioner kroner (3 295 841 €).

Det gis støtte til en rekke aktiviteter, og konkurransen om midlene varierer mellom de ulike støtteordningene i programmet. Vanskeligst er det å komme gjennom nåløyet til Opplæring for ungdomsarbeidere, her var det en pott på om lag 1,3 millioner kroner til fordeling, og av hele 58 søknader kunne vi innvilge 14. Også i Strategiske partnerskap er det vanskelig å nå opp, 6 av 16 søknader fikk støtte. I andre enden av skalaen finner vi Frivillig arbeid, der 29 av 29 søknader ble innvilget.

Les mer om prosjekter som har mottatt støtte:

Ungdomspolitisk møte:

Engasjerte ungdommar frå Ungdomspanelet i Møre og Romsdal, Ungdommens fylkesråd i Nordland og Ungdommens fylkesutvalg i Trøndelag arrangerte konferansen "Høyr oss!" for å diskutere korleis unge kan få ei reell moglegheit til å påverke politikken der dei bur og korleis ungdomsorgana best kan representere stemma til alle ungdommane i fylket.

https://www.aktivungdom.eu/prosjekter/hoyr-oss/

Gruppeutveksling for ungdom:

Døve ungdommer fra ni land deltok på gruppeutvekslinger i Norge og Frankrike for å lære mer om teater. Høydepunktet var da deltakerne viste frem forestillingen de hadde laget i fullspekkede teatersaler i Oslo og Paris.

https://www.aktivungdom.eu/prosjekter/dramacamp-for-dove-teatertalenter/

Frivillig arbeid:

I 2018 til 2019 er Irina Georgiana Stroia fra Romania frivillig i KFUK-KFUM Global i Oslo. Der skal hun være med å øke bevisstheten hos ungdom i Norge rundt de urettferdighetene ungdom i andre land opplever. Hun skal også tilrettelegge for at ungdom skal være solidariske med hverandre.

https://www.aktivungdom.eu/prosjekter/tro-pa-fremtiden-gjennom-frivillig-arbeid/

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Aktiv Ungdom er ungdomsdelen av programmet og støtter blant annet ungdomsutvekslinger i Europa, frivillig arbeid, kompetansetiltak for ungdomsarbeidere, strategiske partnerskap på ungdomsfeltet og ungdomspolitiske møter. 

Programmet er åpent for all ungdom mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom. Det legges vekt på inkludering av unge med begrensede muligheter.

Mer informasjon: www.aktivungdom.eu

Mer informasjon

Sigrid Smith-Tønnessen, sigrid.smith-tonnessen@bufdir.no, 901 19 725

Lillian Solheim, lillian.solheim@bufdir.no, 970 24 097

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fredrik Selmers vei 3
0663 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet , og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom