Motvind Norge

Stortinget må ikke la NVE og OED få frifinne seg selv!

Del

Motvind Norge har klaget inn tillatelsen til å bygge Lillesand vindkraftverk inn for Olje- og energidepartementet (OED) og NVE for en rekke brudd på lovverk og regelverk i tillegg til mangler i saksbehandlingen. De samme bruddene er avdekket for Haramsøya, Okla, Tysvær og Vardafjell, Tonstad, Frøya og Finnskogen. Vi antar at denne praksisen har vært ført helt siden 2009, sier styreleder Eivind Salen.

Storheia, Fosen etter utbygging. Foto: Maja K Jåma.
Storheia, Fosen etter utbygging. Foto: Maja K Jåma.

– NVE og OED har oversett alvorlige feil når de har gransket egne vedtak. I brev til Energi- og miljøkomiteen og partiene på Stortinget i dag 7. desember viser Motvind hvordan OED i sin tilbakemelding har unndratt å gi de opplysninger Stortinget ba om 19. juni. Videre krever Motvind uavhengig granskning av gitte konsesjoner og at igangsatte utbygginger stanses til granskningsresultat foreligger. 

I klagen om Lillesand framholder Motvind Norge at denne saken antakelig bare er toppen av et isfjell. – Vi har gått gjennom en rekke vindkraftsaker og mener det foreligger systematiske feil i saksbehandlingen helt tilbake til 2009 etter at plan- og bygningsloven ble endret, og NVE fikk utvidet myndighet. 

Etter skarp kritikk og påstander om uregelmessigheter og lovbrudd i NVEs saksbehandling fra flere miljøorganisasjoner, påla Stortinget i juni energimyndighetene å gå gjennom lovligheten av gitte konsesjoner.

– Vi ser alvorlig på at OED har meldt til Stortinget at de ikke har funnet feil som gir grunn til å oppheve eller endre noen av konsesjonsvedtakene, heller ikke av foreliggende sak i Lillesand, sier styreleder Eivind Salen.

Lillesand vindkraftverk eies av matvaregiganten Asko. Det er avdekket klare brudd på plan- og bygningslovens og jordlovens krav om at det skal foreligge godkjent eiendomsendring før vedtak om ekspropriasjon fattes. Av dette følger at vedtaket om ekspropriasjon er ugyldig. Konsesjonen er heller ikke begrunnet med hensyn til forsyningssikkerhet, og Motvind Norge mener hjemmelen ikke dekker konsesjoner til overskuddsproduksjon.

Utbygger har i tillegg ikke oppfylt kravene til konsekvensutredninger, og nødvendige miljøundersøkelser som skulle ha vært utført før konsesjonsvedtaket ble gjort, pågår fremdeles. Kravene i plan- og bygningslovens krav om samordning i forhold til annet lovverk, bærekraftvurderinger og vurdering av samfunnsnytten er heller ikke utført.

Som ikke dette er nok har NVE feilinformert bystyret slik at de folkevalgte ikke har fulgt opp kravet om lovlighetskontroll av eget vedtak. Dermed har grunneiere og andre interessenter vært fratatt sin demokratiske rett til å klage. 

Både i Lillesand og Buheii har NVE unnlatt å kontrollere om utbygger har privatrettslig tilgang til utbyggingsarealet. Kommunene på sin side har stolt på NVE og matrikkelført pant på arealer på tross av at det er uenighet om avtalegrunnlaget. 

Retten til å kunne forsvare egen eiendom og til å uttale seg om planer som påvirker nærmiljø og næringsgrunnlag, er grunnleggende i et demokrati. Like viktig er muligheten til å klage på vedtak som man mener er fattet på feil grunnlag. 

I vindkraftsakene er alt dette systematisk unnlatt eller forhindret. NVE har selv erkjent at det har utviklet seg en praksis der naboer og rettighetshavere ikke blir varslet eller hørt. Dette går igjen i sakene på Haramsøya, Okla, Tysvær og Vardafjell, og vi kan legge til Tonstad, Frøya og Finnskogen. 

– Det beviser at vårt krav om at vedtakene bør granskes av en uavhengig instans, er riktig, og det må bli konsekvensen av det vi nå har avdekket, sier Salen. Han forventer at dette blir resultatet når saken kommer opp under stortingsbehandlingen av statsbudsjettet 14. desember.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Storheia, Fosen etter utbygging. Foto: Maja K Jåma.
Storheia, Fosen etter utbygging. Foto: Maja K Jåma.
Last ned bilde

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Dommen over Norge som rettsstat19.11.2020 12:14:38 CETPressemelding

I dag kl.12:00 falt dommen over Haramsøya i og med kjennelsen i Sunnmøre tingrett. Den lokale motstandsgruppa har stått mot selskapet Zephyr AS, som er eid av østlandskommuner i Viken fylke, på Østlandet. Saka handler om rettssikkerheten og vanlige folks mulighet til å ivareta sine interesser overfor et aggressivt energiselskap. Derfor er saka om Haramsøya og kjennelsen som falt i dag så viktig. Folks rettsoppfatning er soleklar. Dette kan ikke være lov. Dette skulle selvfølgelig vært stoppet for lenge siden. Bildene fra Haramsøya er overtydelige. Alle ser dette er feil.

Tillitsbruddet på Haramsøya18.11.2020 08:18:59 CETPressemelding

Torsdag 19.11. faller kjennelsen i Sunnmøre tingrett. Den lokale motstandsgruppa som vil ta vare på naturen på øya står mot selskapet Zephyr AS, som er eid av kommuner og Viken fylkeskommune, på Østlandet. Gruppas talsperson Birgit Oline Kjerstad, mener det foreligger flere saksbehandlingsfeil som til sammen gjør konsesjonen ugyldig. Saka handler om rettssikkerheten og vanlige folks mulighet til å ivareta sine interesser overfor et aggressivt energiselskap.

Motvind Norge står samlet!8.11.2020 18:26:10 CETPressemelding

Fra 0 til 19 000 betalende medlemmer - på ett år! Motvind Norge er en suksess. Og trass litt sped kritikk under konstitueringa, ble Motvind Norges ekstraordinære landsmøte lørdag en styrkedemonstrasjon om samhold og lojalitet. Det nye styret ble valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling, uten motkandidater. Motvind er klar for styrket kamp mot vindkraftregimet, i nært samarbeid med lokale grupper. Landsmøtet levner ingen tvil, Motvind Norge er kommet for å bli, som en samlet folkebevegelse om naturverdier og rettstradisjoner.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom