GlobeNewswire

Stockwik genomför en riktad nyemission om cirka 143 miljoner kronor

Dela

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 1 026 055 aktier, motsvarande cirka 143 miljoner SEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 139 kronor per aktie. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, deltog i den Riktade Nyemissionen som var kraftigt övertecknad.

Styrelsen för Stockwik har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 1 026 055 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 maj 2020. Teckningskursen per ny aktie i den Riktade Nyemissionen uppgick till 139 kronor och fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB (”Pareto Securities”). Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 5,4 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 13 april 2021. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Stockwik cirka 143 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, deltog i den Riktade Nyemissionen som var kraftigt övertecknad.

Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen till att finansiera framtida förvärv och allmänna verksamhetsändamål. Skälen till att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland såväl svenska som internationella institutionella investerare samt att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts.

För att facilitera leverans av aktier till de investerare som deltar i den Riktade Nyemissionen redan innan den Riktade Nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer Marna Förvaltning AB, Mareldsvatten Sverige AB, Advisio AB, Velocita AB och Televenture Capital AS att låna ut 1 026 055 aktier till Pareto Securities, som i sin tur kommer att leverera aktierna till investerarna.

Upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm av de nya aktier som Bolaget emitterar genom den Riktade Nyemissionen förutsätter att Bolaget offentliggör ett prospekt. Registreringen av den Riktade Nyemissionen hos Bolagsverket kommer därför att vara villkorad av att detta sker. Bolaget förväntar sig att Finansinspektionen kommer att godkänna prospektet omkring den 21 maj 2021. Investerare som deltar i den Riktade Nyemissionen påverkas inte av denna fördröjning eftersom de genom Pareto Securities erhåller inlånade befintliga aktier som redan är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. De aktieägare som lånat ut sina aktier för att facilitera denna aktieleverans till investerare kommer att få tillbaka sina aktier när den Riktade Nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

När den Riktade Nyemissionen registreras hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 1 026 055, från 5 130 279 till 6 156 334. Aktiekapitalet kommer att öka med 513 027,5 SEK, från 2 565 139,555 SEK till 3 078 167,055 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför således en utspädning om cirka 16,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen).

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 12 månader efter offentliggörandet av resultatet av den Riktade Nyemissionen. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare har åtagit sig att inte sälja några aktier i Stockwik under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörandet av resultatet av den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag.

Rådgivare

Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med den Riktade Nyemissionen.

* * * * * *

Denna information är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2021 kl. 22:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Viktig Information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Stockwik har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen (utan endast i samband med det efterföljande upptagandet till handel av de nya aktierna på Nasdaq Stockholm). I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Pareto Securities (“Managern”). Managern agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Managern är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Stockwiks aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definerat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och prefessionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Stockwiks aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Stockwiks aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Stockwiks aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Managern endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Stockwiks aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Stockwiks aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Leasinvest Real Estate intends to become an integrated real estate group through an envisaged business combination with Extensa Group and by giving up its BE-REIT status12.5.2021 19:13:09 CEST | Press release

JAN SUYKENS, CEO ACKERMANS & VAN HAAREN CHAIRMAN LEASINVEST RE: “AvH, which owns today both 30.01% of LRE and 100% of Extensa, is pleased to be able to support the evolution of the Company’s strategy as proposed by its management. Through the contribution of our stake in Extensa, we strengthen our commitment to LRE and we support the intended strategic evolution towards a mixed real estate investment and development group.” MICHEL VAN GEYTE, CEO LEASINVEST RE: “’Leasinvest 2.0’ will become a real estate player with a unique market position that combines the best of both worlds: recurring rental income from real estate investments and added value potential from development activities. In addition, ‘Leasinvest 2.0’ will operate from a thorough sustainability vision in which it will make a lasting contribution to the development and optimization of its real estate portfolio in Belgium, the Grand Duchy of Luxemburg and Austria.” A unique combination Leasinvest Real Estate (the “Company”) a

Volta Finance Limited - Net Asset Value as at 30 April 202112.5.2021 18:17:42 CEST | Press release

Volta Finance Limited (VTA / VTAS) –April2021 monthly report NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION, OR PUBLICATION, IN WHOLE OR PART, IN OR INTO THE UNITED STATES ***** Guernsey, 12May2021 AXA IM has published the Volta Finance Limited (the “Company” or “Volta Finance” or “Volta”) monthly report for April. The full report is attached to this release and will be available on Volta’s website shortly (www.voltafinance.com). PERFORMANCE and PORTFOLIO ACTIVITY Volta has continued to perform well with +2.1% in April, reaching a total return of 8.4% for the first four months of 2021. In April, Volta paid €0.14 per share dividend to shareholders (circa 8% annualized yield), a €0.02 increase relative to the January dividend payment, evidencing the improving situation of Volta. This time around, the performance was driven almost evenly by the solid performance from CLO equity and CLO debt tranches. This month, contrary to March, the USD depreciation cost almost 1% of the monthly performance. The monthly

Idorsia holds its Annual General Meeting of Shareholders12.5.2021 18:09:53 CEST | Press release

Allschwil, Switzerland – May12, 2021 All Board proposals approved by the Shareholders At today’s Annual General Meeting (AGM) of Idorsia Ltd (SIX: IDIA) held in Allschwil, Switzerland, shareholders voted in favor of all proposals by the Board of Directors with a large majority. The meeting was held in accordance with the requirements of the COVID‑19 Ordinance 3, issued by the Swiss Federal Council. As a result, attendance in person was not possible and voting took place by independent proxy. In total, 4,541 shareholders voted through the independent proxy, representing a total of 112,170,657 shares, or 67.13% of the total outstanding shares. Mathieu Simon, MD, Chairman of the Board of Directors of Idorsia, commented: “Despite the global pandemic, Idorsia looks back on an incredibly successful year and the future promises to not lose any momentum. The coming year will be crucial as we continue to build the foundation of Idorsia's future. I am very proud to have been re-elected as your C

All resolutions adopted at AGM Beter Bed Holding N.V.12.5.2021 18:00:00 CEST | Press release

Beter Bed Holding N.V. (BBH) – a sleep specialist operating in the European retail, wholesale and B2B sectors – held its 2021 Annual General Meeting (AGM) in virtual form today. BBH is pleased to announce that all resolutions including the 2020 financial statements were adopted as proposed. When the resolutions were voted on, 11,577,389shares were represented, corresponding to 44.12 % of the 26,240,397 shares issued. The details of the voting results can be found atwww.beterbedholding.com. During the AGM, John Kruijssen, CEO, and Gabrielle Reijnen, CFO, also presented the strategic direction going forward, inspired by major global trends which will shape the future of the bedding industry. A separate press release on the strategy update was published this morning. The AGM presentation as well as the analyst presentation regarding the strategy update can be found on the BBH website at www.beterbedholding.com. About Beter Bed Holding Beter Bed Holding N.V. is a sleep specialist operating

OPENING OF NEW BRANCH OFFICE IN PARIS12.5.2021 17:45:00 CEST | Press release

OPENING OF NEW BRANCH OFFICE IN PARIS Amsterdam, the Netherlands – 12May 2021. Flow Traders N.V. (“Flow Traders”) announces the opening of new branch office in Paris, France. Today, Flow Traders announces the opening of a new branch office in Paris. The opening of this new branch office is consistent with Flow Traders’ growth strategy to deepen its global footprint and it will enable Flow Traders to have a physical presence in another key EMEA market. This office, alongside those in Amsterdam, London and Milan, will together cover the EMEA region for Flow Traders. Flow Traders’ day-to-day operations in Paris will be headed by Pierre-Antoine Jaunatre. The branch office will report directly into Flow Traders B.V.’s Amsterdam office. Ron Heydenrijk, European Head of Sales and External Relations, stated: “Following the successful opening of our London and Milan branches in 2018 and 2020, we are extremely pleased to be opening a third European branch office in Paris. Flow Traders’ continued

Immunicum håller presentationer vid European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress12.5.2021 16:02:34 CEST | Pressemelding

Pressrelease 12 maj 2021 Immunicum håller presentationer vid European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress Immunicum AB (publ; IMMU.ST) tillkännagav idag att bolaget kommer att hålla två posterpresentationer gällande sitt lagringsbara återfallsvaccin DCP-001 vid EHA 2021 Virtual Congress, som hålls den 9–17 juni 2021. Sammanfattningarna publiceras på konferensens webbplats och är även tillgängliga via www.ehaweb.org. Presentationerna innehåller interimsresultat från fas II ADVANCE II-studien, som visar DCP-001: s förmåga att inducera immunsvar mot ett brett spektrum av tumörassocierade antigener hos patienter med akut myeloisk leukemi (AML), samt prekliniska resultat av förbättrad effekt vid kombinationen DCP-001 och etablerade AML-behandlingar. "De kliniska interimsresultat som publiceras i sammanfattningen idag gläder oss i och med att vi ser att DCP-001 inducerar en rad detekterbara immunsvar hos AML-patienter som deltar i den pågående ADVANCE II-studien", säger Jeroen

Immunicum Announces Presentations at the European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress12.5.2021 16:02:34 CEST | Press release

Press Release 12 May 2021 Immunicum Announces Presentations at the European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress Immunicum AB (publ; IMMU.ST) today announced that it will be presenting two posters on its off-the-shelf relapse vaccine DCP-001 at the EHA 2021 Virtual Congress, to be held from June 9-17, 2021. The accepted abstracts are now published on the conference website and accessible through www.ehaweb.org. The presentations include interim immunological results from the Phase II ADVANCE II study, demonstrating DCP-001’s ability to induce immune responses to a broad range of tumor-associated antigens in acute myeloid leukemia (AML) patients, as well as preclinical results of enhanced efficacy when combining DCP-001 with established AML treatment regimens. “From the interim clinical data published in the abstract today, we are excited to see that DCP-001 induces a range of detectable immune responses in AML patients participating in our ongoing ADVANCE II study,” said