Nærings- og fiskeridepartementet

Statsbudsjettet 2023: Tjuvstartar mineralstrategien med rekordløyving til geologiske undersøkingar

Del

Regjeringa legg fram ny mineralstrategi før året er omme. Tilgangen til mineral er heilt nødvendig for å møte etterspørselen i det grøne skiftet. Derfor gjer regjeringa allereie no framlegg om rekordstor løyve til Noregs geologiske undersøking (NGU) og 10 millionar kroner ekstra til kartlegging av mineralressursar.

Næringsminister Jan Christian Vestre.
Næringsminister Jan Christian Vestre.

– Tilgangen på kritiske råvarer er nødvendig for det grøne skiftet. Samtidig er forsyningssituasjonen for disse råvarene utfordrande. Derfor er det viktig å auke norsk produksjon av råvarer, både for å sikre tilgang for norsk industri, og for å styrke Noregs posisjon i internasjonale strategiske industrisamarbeid. I denne samanhengen trengs det meir kartlegging av resursane her heime. Derfor foreslår vi i tillegg å øyremerke 10 millionar til dette, seier næringsminister Jan Christian Vestre.

Auka kartlegging av mineralressursar legg til rette for vidare undersøkingar etter mineral og investeringar i norsk mineralnæring.

Geologiske kartleggingsmetodar inkluderer blant anna kjemiske analyser, kjerneboring og geofysiske målingar. Per 31. desember 2021 var om lag 65,2 prosent av Fastlands-Noreg kartlagt med moderne geofysikk og om lag 60 prosent kartlagt med geokjemisk prøvetaking.

Ny mineralstrategi

Framtidas mineralnæring i Noreg skal skilje seg ut internasjonalt. Regjeringa har hatt nær dialog med miljørørsla, partane i arbeidslivet og næringa. Tilgangen samfunnet og industrien har til kritiske mineralske råvarer er blant områda den nye strategien vil ta for seg, med klare rammer for berekraft.

– Regjeringas ambisjon er at Noreg ska ha verdas mest berekraftige mineralnæring. Vi må sjå på korleis vi kan leggje til rette for vekst i norsk mineralnæring innanfor berekraftige rammer der vi tar omsyn til både miljø og sosiale omsyn. Eg vil at ein mineralstrategi som vil vise veg for næringa, seier Vestre.

Næringsministeren vil i arbeidet med ny mineralstrategi:

  • Legge til rette for at mineralnæringa i Noreg kan bidra til FNs berekraftsmål gjennom utvinning av mineral som er nødvendige for det grøne skiftet, på ein måte som tar omsyn til miljø, samfunn og økonomisk berekraft.
  • Vurdere om det er område som egner seg for gruvedrift, og område som ikkje gjer det, blant annet av omsyn til naturinngrep, deponi-moglegheiter og andre omsyn.
  • Søkje ny kunnskap om ulike former for deponering, herunder vurdere framtida til sjødeponi.
  • Jobbe for at næringa kan bli meir sirkulær, gjennom at overskotsmassar i størst mogleg grad blir ombruka framfor deponering, basert på forståinga av at alt har verdi i sirkulærøkonomien.
  • Vurdere å stille økt krav til gjenbruk av overskotsmassar, sjå på økt forsking og om det vil være hensiktsmessig med insentiv eller avgifter som bidrar til mindre deponering.
  • Utgreie korleis ein større del av verdiskapinga i mineralnæringa leggast igjen lokalt og nasjonalt.

Bilder

Næringsminister Jan Christian Vestre.
Næringsminister Jan Christian Vestre.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom