Statnett

Statnetts planer for nettutviklingen klar

Del

Statnetts nettutviklingsplan er nå ferdigstilt. En rekke store nettutbyggingsprosjekter er i gjennomføringsfasen, og dette innebærer fortsatt høy investeringstakt frem til 2020. Etter dette forventer Statnett å gå over i en fase med lavere investeringsnivå, der fornyelse av eksisterende nettanlegg står sentralt.

Nettutviklingsplan 2017 (NUP) beskriver situasjonen for det norske sentralnettet og gir en analyse av utviklingen for denne delen av strømnettet de neste årene. Investeringsnivået for de kommende fem årene er nå 35-45 milliarder kroner, en nedjustering fra 40-50 milliarder kroner i høringsversjonen. En årsak til denne nedgangen er at større prosjekter er ferdigstilt i løpet av siste år og perioden er justert ett år i tid til 2018-2022.  Planlagte investeringer for 2022 er lavere enn for 2017.  I tillegg har kostnadene på flere prosjekter gått ned, samt at noen prosjekter vil bli gjennomført senere.

- Et hovedtrekk for de nærmeste årene, er at vi fullfører en rekke større prosjekter i hele landet. Dette betyr at vi nå har et historisk høyt investeringsnivå. I tråd med hva vi tidligere har sagt, vil imidlertid investeringstoppen passeres i løpet av få år, og vi er deretter på vei inn i en fase der investeringsnivået forventes å bli lavere, forteller Håkon Borgen, konserndirektør for teknologi og utvikling i Statnett.

Gjennomfører store investeringer effektivt

I den fasen Statnett er inne i har det vært nødvendig å bedre forsyningssikkerheten i sårbare områder som Nord-Norge, Stor-Oslo og Stavanger-regionen, i tillegg til å klargjøre nettet for mye nytt forbruk og ny produksjon. Innen 2021 skal også to nye mellomlandsforbindelser til Tyskland og Storbritannia ferdigstilles. Samtidig jobber Statnett kontinuerlig med å redusere enhetskostnadene. Det pågår et omfattende program innen forskning og utvikling og tilhørende kvalifisering av ny teknologi for anvendelse i prosjektporteføljen. Videre har vi lagt til rette for utvikling av leverandørmarkedet i takt med våre behov. Til sammen gir dette nå gode resultater med lavere kostnader i våre pågående prosjekter, i tråd med ambisjonene i vårt program for effektivisering. Mengden av prosjekter som ferdigstilles de neste årene bidrar til en økning av sentralnettstariffen de første årene. Etter dette viser dagens prognoser imidlertid at tariffen stabiliserer seg. - Det er en viktig del av vår strategi fremover å sikre et stabilt nivå for tariffen som strømkundene betaler i forbindelse med investeringer, drift og vedlikehold i sentralnettet. Slik utsiktene er nå skal dette være mulig å gjennomføre, men det er fortsatt en viss usikkerhet når det gjelder behovene i et kraftsystem i kraftig endring, sier Håkon Borgen.

Kapasitet for ny fornybar kraftproduksjon

I den endelige nettutviklingsplanen har Statnett også med en første vurdering av kapasiteten i nettet som vil være tilgjengelig for nye prosjekter innen fornybar kraftproduksjon. Dette er vurderinger som inngår i arbeidet NVE for tiden gjør med å kartlegge forutsetningene for ny fornybar kraftproduksjon i de ulike delene av landet. Statnetts analyser viser at Norge har gode forutsetninger for videre utbygging av ny vind- og vannkraft. Samtidig setter kapasiteten i nettet begrensinger for hvor mye ny produksjon vi kan knytte til i ulike områder i Norge, og geografisk plassering vil derfor ha betydning for den samfunnsøkonomiske vurderingen av ulike prosjekter.

Viktig med involvering

Statnetts nettutviklingsplan ble lagt ut på høring i april, og det er kommet innspill fra 19 instanser. Flere av innspillene har ført til endringer i planen som legges frem nå, mens andre innspill vil være del av grunnlaget for videre planlegging og analyser.

- Vi setter pris på at en rekke ulike instanser har involvert seg i dette arbeidet. Disse innspillene er viktige for oss når vi skal løse samfunnsoppdraget vårt, sier Håkon Borgen.

Du kan lese Nettutviklingsplan 2017 her.

NUP 2017 gir et oppdatert bilde av pågående utbyggingsprosjekter og planlagte tiltak de neste fem årene. I tillegg skisseres utviklingstrekk og muligheter for videre utvikling av nettet helt frem mot 2035-40. Samtidig med publiseringen av Nettutviklingsplanen, legger Statnett også frem Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-21. Samlet beskriver de to rapportene hvordan Statnett søker å løse sitt samfunnsoppdrag på en mest mulig helhetlig og kostnadseffektiv måte.

Kontakter

Bilder

Om Statnett

Statnett
Statnett
Nydalen Allé 33
0485 Oslo

http://www.statnett.no

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og to regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland.

Følg saker fra Statnett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statnett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statnett

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom