GlobeNewswire

Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for første kvartal 2021

Del

Statkraft offentliggjør resultater for første kvartal 2021 torsdag 6. mai 2021 klokken 08.00.

Materialet vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no/ir og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Direkte webcast
Kl. 09.00: Statkraft presenterer resultatene på webcast som overføres direkte på www.statkraft.no. Presentasjonen holdes på engelsk.

Kontaktperson:
Arild Ratikainen, Investor Contact, tlf.: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire

Kommuniké från årsstämman i Acarix11.5.2021 11:50:00 CEST | Pressemelding

Kommuniké från årsstämman i Acarix Årsstämman 2021 i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") hölls idag den 11 maj 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes stämman enbart genom poströstning, utan fysiskt deltagande. Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Acarix samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vinstdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning. Ansvarsfrihet Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Val av styrelse och revisor samt arvodering Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett regi

Announcement from Acarix's annual general meeting11.5.2021 11:50:00 CEST | Press release

Announcement from Acarix's annual general meeting The annual general meeting 2021 ("AGM") of Acarix AB ("Acarix" or the "Company") was held today on 11 May 2021 and the following resolutions were passed by the meeting. Due to the ongoing corona pandemic, the AGM was carried out through postal voting only, without physical presence. Adoption of the income statement and the balance sheet The AGM resolved to adopt the income statement and the balance sheet in Acarix and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet. Allocation of profit The AGM resolved not to pay any dividend to the shareholders and that the previously accrued profits, including the share premium account and year result would be carried forward. Discharge from liability The board of directors and the CEO were discharged from liability for the financial year 2020. Election of the board of directors, auditor and remuneration The AGM resolved, in accordance with the nomination committee's proposal tha

RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS KOMMUNINVEST BONDS11.5.2021 11:10:00 CEST | Press release

RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS KOMMUNINVEST BONDS Auction date2021-05-11Loan2206 Coupon0.25 %ISIN-codeSE0009269418Maturity2022-06-01 Tendered volume, SEK mln1,000 +/- 500 Volume offered, SEK mln4,850 Volume bought, SEK mln1,000 Number of bids7 Number of accepted bids3 Average yield-0.107 %Lowest accepted yield-0.114 %Highest yield-0.104 %% accepted at lowest yield 25.00 Auction date2021-05-11Loan2311 Coupon1.00 %ISIN-codeSE0010948240Maturity2023-11-13 Tendered volume, SEK mln1,000 +/- 500 Volume offered, SEK mln3,802 Volume bought, SEK mln1,000 Number of bids6 Number of accepted bids2 Average yield0.008 %Lowest accepted yield0.006 %Highest yield0.011 %% accepted at lowest yield 51.50 Auction date2021-05-11Loan2611Coupon1.00 %ISIN-codeSE0012569572Maturity2026-11-12 Tendered volume, SEK mln750 +/- 300 Volume offered, SEK mln3,450 Volume bought, SEK mln750 Number of bids7 Number of accepted bids1 Average yield0.428 %Lowest accepted yield0.428 %Highest yield0.428 %% accepted at lowes

Report from the Annual General Meeting of Auriant Mining AB (publ) held on 11 May 202111.5.2021 10:36:04 CEST | Press release

Auriant Mining AB (publ) held its Annual General Meeting on Tuesday, 11 May 2021. In order to mitigate the spread of Covid-19, the Annual General Meeting was conducted by advance voting only, on the basis of temporary statutory rules. The main resolutions passed at the meeting were as follows. More detailed information about the contents of the resolutions may be obtained from the complete notice of the AGM and the complete proposals. The notice and complete proposals are available on the company’s website: www.auriant.com. Adoption of balance sheets and profit and loss accounts It was resolved at the meeting to adopt the profit and loss account and balance sheet, as well as the consolidated profit and loss account and consolidated balance sheet for the financial year 2020. Allocation regarding the company’s result In accordance with the board’s and the managing director’s proposal, it was resolved at the meeting that the company’s non-restricted equity of SEK -86,488,459 is carried fo

Kommuniké från Auriant Mining AB (publ):s årsstämma den 11 maj 202111.5.2021 10:36:04 CEST | Pressemelding

Auriant Mining AB (publ) höll under tisdagen den 11 maj 2021 sin årsstämma. För att motverka spridning av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler . Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.auriant.se. Fastställande av balans- och resultaträkningar Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020. Disposition av bolagets resultat Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att bolagets fria egna kapital om -86 488 459 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret. Ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelseledam

Klövern - Meddelande om skriftligt förfarande11.5.2021 10:20:30 CEST | Pressemelding

Klövern AB (publ) (”Klövern”) har idag instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), som agerar agent under Klöverns seniora säkerställda obligation som emitterades i oktober 2019 med ett belopp om 50 000 000 USD med ISIN NO0010866205 (”Obligationslånet”), att inleda ett skriftligt förfarande där Klövern ber om att obligationsinvesterarna röstar för att ändra vissa bestämmelser i villkoren för Obligationslånet. Klövern önskar ändra villkoren för Obligationslånet och emittera ytterligare 50 000 000 USD till ett fåtal investerare samt förlänga den tidigare löptiden som löper till den 15 oktober 2021 till att löpa till den 15 juli 2023. I samband med detta kommer bland annat lämnade säkerheter att utökas. Ett meddelande om skriftligt förfarande kommer att skickas till samtliga obligationsinnehavare den 11 maj 2021 i enlighet med villkoren för Obligationslånet. Det skriftliga förfarandet avslutas senast den 31 maj 2021. Kallelsen gällande skriftligt förfarande finns på Klöverns

Klövern - Notice of written procedure11.5.2021 10:20:30 CEST | Press release

Klövern AB (publ) (”Klövern”) has today given instructions to Nordic Trustee & Agency AB (publ) (the “Trustee”), being the agent under Klövern’s senior secured bond loan issued in October 2019 in the amount USD 50,000,000 with ISIN NO0010866205 (the "Bond Loan"), to initiate a written procedure in order to request that the bondholders vote in favour of amending certain sections of the terms and conditions of the Bond Loan. Klövern wishes to amend the terms and conditions of the Bond Loan and issue an additional USD 50,000,000 to a few investors and prolong the Final Maturity Date from 15 October 2021 to 15 July 2023. In connection herewith, among other things, granted security will be increased. A notice of a written procedure will be sent to all bondholders on 11 May 2021 in accordance with the terms and conditions of the Bond Loan. The written procedure will end no later than 31 May 2021. The notice regarding written procedure is available on Klövern’s website (www.klovern.se) and on