Statens vegvesen

Statens vegvesen skrinlegger det østlige alternativ for ny E6 gjennom Sørfold

Del

For å sikre rask utbygging og minimere fare for store forsinkelser, dropper Statens vegvesen den østlige veglinjen (Alt 1) for bygging av ny E6 i Sørfold kommune.

Etter en helhetsvurdering tas den østlige veglinjen (Alt 1.) ut av det videre planarbeidet. Illustrasjon: Statens vegvesen.
Etter en helhetsvurdering tas den østlige veglinjen (Alt 1.) ut av det videre planarbeidet. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Bakgrunn

Prosjektet E6 Megården-Sommerset skal tilrettelegge for tidlig involvering av entreprenør. Det vil si at entreprenør og vegvesenet sammen kommer frem til beste gjennomføring og trasevalg ut fra flere alternativer. Det kan også bety at deler av vegen blir bygges utenfor tidligere vedtatt reguleringsplan

I juni varslet derfor Statens vegvesen Statens vegvesen planoppstart i henhold til plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-8 for fire ulike E6-traseer på strekningen Megården–Sommerset. Alt 1, RL a, RL_ og Alt regulert linje (RL). Se figur 1 under.

Nå har Statsforvalteren i Nordland gitt tydelige signaler om at bygging av veg gjennom Nordfjorden (Alt 1) vil komme i konflikt med både natur- og landskapsverdier ved inngangsporten til Rago Nasjonalpark. Til grunn ligger en gjennomført miljøfaglig utredning datert 03.09.2021, hvor det ble det registrert både nær truede og sårbare naturtyper, og gjort funn av nær truede og sårbare arter.

Må kunne gjennomføres

Det haster med å få bygd ny E6 i denne delen av Nordland. Strekningen har mange tuneller som ikke oppfyller offentlige krav til sikkerhet. Den har mange bratte stigninger som ofte fører til at vogntog blir stående fast og sperrer vegen vinterstid. I praksis deles da landet i to fordi omkjøring via Sverige tar 11 timer. Dagens veg gir dårlig samfunnssikkerhet og svekker konkurranseevnen til regionens næringsliv. Det er derfor avgjørende at de planforslagene som utvikles sammen med entreprenørene med stor sikkerhet kan vedtas og gjennomføres uten store hindringer. Målet er å kunne gjennomføre en effektiv utbygging så snart Stortinget har bevilget penger til prosjektet.

For høy risiko

I en utviklingskontrakt med tidlig involvering av entreprenør bærer Statens vegvesen et stort økonomisk ansvar dersom et eventuelt planvedtak blir forsinket eller ikke kan vedtas langt ute i prosessen. Med de innspill Statsforvalteren i Nordland har gitt så tidlig i denne prosessen er det en betydelig risiko for at en eventuell utbygging etter traseen til Alt 1 vil kunne bli stoppet i en sen fase.

Etter en helhetsvurdering, for å ta ned risiko og sikre nødvendig fremdrift i kommende utbygging, tas derfor den østlige veglinjen (Alt 1.) bort fra planprogrammet.

Det videre arbeidet

Statens Vegvesen går nå videre med de tre andre alternativene RL_a, RL_b og Alt regulert linje (RL). (se figur 1). Reguleringsplanlegging pågår som ledd i å forberede prosjektet for tidlig involvering av entreprenør.

Det gjennomføres forberedende arbeider for anleggsstart. Sør for Leirfjorden nærmer grunnundersøkelsene seg avslutning. Grunnundersøkelser nord for Leirfjorden vil starte opp rundt årsskiftet. Sammen med lokale nettselskap forberedes framføring av nye høyspentlinjer og omlegging av eksisterende linjer for å sikre nok elektrisk kraft i området til å gjennomføre utbyggingen.

Kontakter

Bilder

Etter en helhetsvurdering tas den østlige veglinjen (Alt 1.) ut av det videre planarbeidet. Illustrasjon: Statens vegvesen.
Etter en helhetsvurdering tas den østlige veglinjen (Alt 1.) ut av det videre planarbeidet. Illustrasjon: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Sør for Leirfjorden nærmer grunnundersøkelsene seg avslutning. Grunnundersøkelser nord for Leirfjorden vil starte opp rundt årsskiftet. Illustrasjon:  Statens vegvesen.
Sør for Leirfjorden nærmer grunnundersøkelsene seg avslutning. Grunnundersøkelser nord for Leirfjorden vil starte opp rundt årsskiftet. Illustrasjon: Statens vegvesen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom