Avinor

Stabilt for Avinor i 3. kvartal

Del

Avinors driftsinntekter endte på 3,2 milliarder kroner i tredje kvartal. Resultatet etter skatt endte på 770 millioner kroner, sammenliknet med 704 millioner kroner i tilsvarende periode i 2018.

- Tredje kvartal har vært preget av sikker, stabil og effektiv drift ved våre lufthavner. Vi har redusert våre driftskostnader ytterligere og opprettholder inntektsnivået, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal utgjorde 3 244 millioner kroner sammenliknet med 3 249 millioner kroner i tilsvarende periode i 2018. Justert for Haugesund lufthavn, som ble overført til ekstern driver i mai 2019, økte trafikken målt i antall passasjerer med 0,7 prosent
Samlede driftskostnader inklusive varekostnader utgjorde 1 568 millioner kroner sammenliknet med 1 679 millioner kroner i tilvarende periode i 2018.

Resultat etter skatt i 3. kvartal endte på 770 millioner kroner sammenliknet med 704 millioner kroner i 2018. Konsernet hadde i perioden 01.01 - 30.09.2019 et resultat etter skatt på 364 millioner kroner sammenliknet med 887 millioner kroner for tilsvarende periode i 2018. Resultatendringen skyldtes i hovedsak økte avsetninger til estimerte oppryddingskostnader knyttet til miljø-forurensninger ved Avinors brannøvingsfelt jf. Finansiell delårsrapport Q2 2019.

Milepæl for Remote Towers
Remote Towers prosjektet nådde en viktig milepæl 19.10.2019 ved at Røst lufthavn ble den første lufthavnen i Norge som ble godkjent av Luftfartstilsynet for fjernstyrt tårndrift. Avinor har under bygging et nytt fjernstyrt tårnsenter i Bodø som skal settes i drift i 2. halvår 2020. Avinor planlegger fjernstyrt tårntjeneste for inntil 15 lufthavner fra det nye senteret innen utløpet av 2022.

Videre i Bodø-prosjekt
Etter å ha utredet fem utbyggingsalternativer for ny lufthavn i Bodø, ble det 22.10.2019 besluttet å sette i gang et forprosjekt. Forprosjektet skal være ferdigstilt i overgangen 2020/2021. Samtidig pågår det en kvalitetssikring av prosjektet i regi av Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. Det gjenstår å avklare endelig finansiering av prosjektet.

Last ned kvartalsrapport på Avinor.no

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom