GlobeNewswire

Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.1–30.6.2020 och bokslut

Dela

Halvårsperioden 1.1.-30.6.2020

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -7,0 procent under rapportperioden
  • Metso och Outotec fusionerades och Neles aktierna som uppstod som en följd av detta såldes till Valmet

Räkenskapsperioden 1.7.2019-30.6.2020

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -8,3 procent under räkenskapsperioden
  • Solidiums räkenskapsperiodens resultat var 211 miljoner euro
  • Solidiums styrelse föreslår att Solidium delar ut totalt 168 miljoner euro som dividend till ägaren

Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar

”Solidiums räkenskapsperiod 2019-2020 präglades av coronaviruspandemin som bröt ut under våren och begränsningsåtgärderna som inleddes som en följd av detta vilket i sin tur drabbade den globala ekonomin. Undantagstillståndet påverkade flera av Solidiums portföljbolagens verksamhet, i synnerhet via en minskad efterfrågan.

Under räkenskapsperioden ökade Solidium sin ägarandel i Nokia, Nokian Renkaat och Konecranes, samt minskade sin ägarandel i Sampo och Kemira. I portföljbolagen skedde även anmärkningsvärda företagsarrangemang då Tieto och norska EVRY samt Metso och Outotec fusionerades.

Under den senaste räkenskapsperioden bestämde vi att ta en ännu djupare titt i företagens koldioxidbalans. Vi startade ett projekt där vi jämförde våra portföljbolags koldioxidintensitet med andra bolag inom samma industri runt om i världen.

I linje med handlingsdirektiven, överför Solidium dividenderna från portföljbolagen till staten. Coronaviruspandemin påverkade även börsbolagens dividendutdelning. I bolagsstämmorna under våren 2020 minskade man dividenderna och flyttade utbetalningen till en senare tidpunkt. På grund av det här minskade våra dividender till 230 miljoner euro från föregående räkenskapsperiodens 337 miljoner euro. ”

SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 6 950 miljoner euro 30.6.2020 (7 701 miljoner euro 31.12.2019 och 8 193 miljoner euro 30.6.2019). Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar -6,7 procent och -7,9 procent under räkenskapsperioden. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav
Värdet på Solidiums aktieinnehav var 6 799 miljoner euro 30.6.2020 (7 541 miljoner euro 31.12.2019 och 7 742 miljoner euro 30.6.2019). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -7,0 procent under halvårsperioden och -8,3 procent under räkenskapsperioden. Under räkenskapsperioden gav Elisa (30 %), Valmet (10 %) och Outotec (9 %) den bästa avkastningen.

Penningmarknadsplaceringar
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar var 151 miljoner euro 30.6.2020 (160 miljoner euro 31.12.2019 och 452 miljoner euro 30.6.2019). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var 0,0 procent under halvårsperioden och 0,1 procent under räkenskapsperioden.

Vinstutdelning till Solidium

Under räkenskapsperioden fick Solidium sammanlagt 230 miljoner euro i vinstutdelning före skatt (1.7.2018–30.6.2019: 337 miljoner euro) och 206 miljoner euro (300 miljoner euro) efter skatt. Solidiums erhållna dividendavkastning uppgick till cirka 3,4 procent i förhållande till aktieportföljens värde 30.6.2020. Nokia, Outokumpu, TietoEVRY och SSAB bestämde att inte betala dividend under våren 2020, men TietoEVRY bestämde i juli 2020 att betala dividend under sommaren och hösten.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov. Till Solidiums portföljbolag valdes under räkenskapsperioden 11 nya medlemmar, varav 4 var kvinnor.

Solidiums representanter har suttit som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Metso, Outokumpu, Outotec och Valmet samt var medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Kemira, Konecranes, SSAB, Stora Enso och TietoEVRY. Nomineringsråden beredde förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2020 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag. Under översiktsperioden invaldes Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen igen i styrelserna för Metso, Stora Enso och Sampo medan placeringsdirektör Annareetta Lumme-Timonen valdes som ny medlem till SSABs styrelse. Placeringsdirektör Petter Söderström valdes till Neles styrelse. Utöver detta är Solidiums styrelsemedlemmar Aaro Cantell i styrelsen för Valmet, Jannica Fagerholm is styrelsen för Sampo och Timo Ahopelto i styrelsen för TietoEVRY.

Aktietransaktioner

Under räkenskapsperioden förvärvade Solidium aktier i Nokia för 207 miljoner euro, aktier i Nokian Renkaat för 55 miljoner euro och aktier i Konecranes för 25 miljoner euro. Till följd av transaktionerna ökade Solidiums ägarandel i Nokia från 3,7 procent till 4,8 procent, i Nokian Renkaat från 5,1 procent till 6,8 procent och i Konecranes från 7,4 procent till 8,5 procent. Till följd av fusionen mellan Tieto och EVRY, minskade Solidiums ägarandel tillfälligt till 6,3 procent. Till följd av avtalet som Solidium undertecknade med Apax i december 2019, köpte Solidium TietoEVRYs aktier för 123 miljoner euro, varefter Solidiums ägarandel återgick till 10 procent.

I oktober 2019 minskade Solidium sin ägarandel i Kemira från 14,0 procent till 10,2 procent genom att sälja 6 miljoner Kemira aktier till marknaden. Bruttoförsäljningsbeloppet uppgick till cirka 84 miljoner euro. Under hösten 2019 sålde Solidium för ungefär 36 miljoner euro Nordea aktierna som Sampo distribuerade som extra dividend. I februari 2020 sålde Solidium ungefär 2,0 procent av Sampos utestående aktier. Försäljningsbeloppet, cirka 458 miljoner euro, användes till att betala tillbaka banklånet som skulle förfalla och till nya aktieinvesteringar. Som en följd av försäljningen minskade Solidiums ägarandel in Sampo från 10,0 procent till 8,0 procent.

Företagsarrangemang

I juni 2019 publicerade Tieto Oyj och EVRY ASA om att gå samman genom en gränsöverskridande fusion. Samtidigt ingick Solidium ett villkorligt avtal om att förvärva cirka 4,4 miljoner aktier i Tieto från EVRYs största ägare Fonder rådgivna av Apax Partners LLP. Vid genomförande av fusionen 5.12.2019 minskade Solidiums ägarandel till 6,3 procent i och med att EVRYs aktieägare erhöll 37,5 procent av TietoEVRY. Till följd av avtalet som Solidium undertecknade med Apax Partners LLP, som genomfördes den 2.1.2020, återgick Solidiums ägarandel till 10 procent.

I början av räkenskapsperioden juli 2019 publicerade Metso och Outotec om att slå samman Metso Minerals och Outotec varefter Metsos flödeskontroll affärsområde Neles fortsätter som ett självständigt börsbolag. De nödvändiga tillstånden från myndigheterna erhölls i tid och arrangemangen slutfördes den 30.6.2020. Från och med den 1.7.2020 fortsatte Metso Outotec i börsen under Outotecs börsnotering och Neles fortsatte med Metsos börsnotering.

Den 17.6.2020 ingick Solidium ett avtal för att avyttra hela sitt innehav om 14,9 procent i blivande Neles för ungefär 179 miljoner euro och köpesumman justeras på basen av börshandeln. Enligt avtalet har Solidium dessutom rätt till en tilläggsköpeskilling i olika situationer under tre år. Avtalet innehåller en inlåsningsperiod på ett år.


Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden

Den 5.8.2020 meddelade Sampo och Rand Merchand Investment Holdings Limited (RMI) om ett rekommenderat 1,8 miljarder euros kontanterbjudande till Hastings Group Holdings PLC (Hastings). Hastings erbjuder egendoms- och olycksfallsförsäkringar och är baserad i Storbritannien. Efter slutförandet av erbjudandet skulle Sampo erhålla 70 procent och RMI 30 procent av det gemensamt ägda företaget.   

HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Extra bolagsstämmor

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors den 6.11.2019. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2018-30.6.2019 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag utbetala en dividend om 338 miljoner euro, vilket motsvarar det belopp som Solidium fått i dividend med skatterna i hänsyn. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen, Laura Raitio och Kimmo Viertola.

Ekonomiska nyckeltal

Solidiums resultat för räkenskapsperioden var 211 miljoner euro. Solidiums verksamhetskostnader var 3,8 miljoner euro och förvaltningskostnadsprocenten var därmed 0,05 procent. Solidiums substansvärde minskade med 0,77 miljarder euro till följd av vinstdistributioner samt värdeförändringar i aktieinnehaven och var i slutet av översiktsperioden 6,6 miljarder euro.

1.7.2019-30.6.20201.7.2018-30.6.2019
Rörelsevinst, mn €              -3,8-3,9
Periodens vinst, mn € 210,6297,2
Avkastning enligt marknadsvärden, % -7,9-2,9
Verksamhetens förvaltningskostnadsprocent, %0,050,05
Substansvärde, mn € 6 572,17 340,8
Finansiella skulder, mn € 0,0205,0
Soliditet, % 9590
Vinstutdelning, mn € 168,0*338,0
Genomsnittligt antal anställda 1212

* Styreslsens förslag


Solidiums årsberättelse finns på finska på Solidiums webbplats www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomus.

Meddelandet har inte granskats av revisor.

Bilaga: Solidiums innehav 30.6.2020

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn 010 830 8905

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Bolagets uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett betydelsefulla företag och på lång sikt öka innehavens ekonomiska värde. Solidium är minoritetsägare i tålv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Konecranes Abp, Metso Outotec Abp, Nokia Abp, Nokian Renkaat Abp, Outokumpu Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Abp, TietoEVRY Abp och Valmet Abp). Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,4 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

iTeos Therapeutics Announces New Preliminary Data Indicating Clinical Activity with its Anti-TIGIT Antibody, EOS-448, at the AACR Annual Meeting 202110.4.2021 14:30:00 CEST | Press release

Initial data from the Phase 1 dose escalation part of the Phase 1/2a trial in adult patients with advanced solid tumors indicated EOS-448 was generally well tolerated with no dose-limiting toxicities observed EOS-448 showed preliminary signs of clinical activity as a monotherapy, including a partial response in one pembrolizumab-resistant melanoma patient, and stable disease in multiple patients EOS-448 reduced TIGIT+ suppressive T regulatory cells and CD8 T cells considered to be exhausted at all tested doses, indicating engagement of FcγR, an essential component in many immune system effector functions Company to advance EOS-448 into combination trials with pembrolizumab and other novel agents in both checkpoint-naïve and resistant patients Company to host conference call on Monday, April 12th at 8:00 a.m. EDT to discuss results CAMBRIDGE, Mass. and GOSSELIES, Belgium, April 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), clinical-stage biopharmaceutical company

Notice to Annual General Meeting 20219.4.2021 21:45:00 CEST | Press release

Shareholders in MICRO SYSTEMATION AB (publ) are hereby given notice to attend the Annual General Meeting (AGM) on Tuesday, 11 May 2021, at 18.00 at MSAB’s premises at Hornsbruksgatan 28 in Stockholm. Registration for the AGM will commence at 17:15. Because of COVID-19 (the Corona virus), MSAB is prioritising health and safety and has thus decided to hold the AGM on Company premises, Hornsbruksgatan 28 in Stockholm, and keep the meeting as brief as possible and to provide the opportunity for shareholders to also vote by post. No food will be served. The demonstration and display of the Company’s products normally given in conjunction with the AGM are cancelled. Questions for Company management can be sent to info@msab.com. Against the backdrop of recommendations issued by Swedish authorities, all shareholders are encouraged to consider utilising the possibility of voting by mail via a form which will be available on the Company’s website (www.msab.com/investors) rather than physically a

Kallelse till årsstämma 20219.4.2021 21:45:00 CEST | Pressemelding

Aktieägare i MICRO SYSTEMATION AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021 kl. 18.00 i MSABs lokaler på Hornsbruksgatan 28 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 17:15. Med anledning av COVID-19 (Corona-viruset) har MSAB, för att sätta hälsa och säkerhet i första rummet, beslutat att hålla stämman i bolagets lokaler, Hornsbruksgatan 28 i Stockholm och att korta stämman så långt som möjligt, samt ge aktieägarna möjlighet att före stämman utöva sin rösträtt per post. Någon servering kommer inte att förekomma. Demonstration och visning av bolagets produkter som normalt görs i samband med stämman är inställd. Frågor till bolagsledningen kan skickas till info@msab.com . Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter uppmanas alla aktieägare att överväga att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja möjligheten att poströsta via formulär på bolagets hemsida www.msab.com/investors. RÄTT TILL DELTAGANDE Aktieägare i Micro Systemation AB (publ),

RomReal: Mandatory notification of insider trade - Chairman and CEO of RomReal Kjetil Gronskag9.4.2021 18:43:18 CEST | Press release

Kjetil Gronskag, Chairman and CEO of RomReal Ltd has today 09 April 2021, purchased 9 shares of RomReal at NOK 1.75 per share in RomReal Ltd. Following this trade, Kjetil Gronskag controls privately and through holding companies 4,475,739 shares in RomReal Ltd. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

CONDITIONS FOR PURCHASES OF CORPORATE BONDS9.4.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-04-14BondsBonds issued in SEK by Swedish non-financial undertakings. The following bonds are eligible for delivery: VATTENFALL AB: XS0328561286, 2022-11-01 STANGASTADEN AB: SE0012193860, 2024-09-27 HEBA FASTIGHETS AB: SE0013882875, 2026-03-02 SWEDISH MATCH AB: XS1619638528, 2022-05-30 SWEDISH MATCH AB: XS2306815114, 2026-02-24 SVENSKA CELLULOSA AB SCA: SE0013882560, 2025-09-23 Delivery of a Bond may not occur if the Counterparty has purchased the Bond from the issuer more recently than one month prior to the date of announcement of the Special terms, that is, the purchase may not have taken place after: 2021-03-14Bid date2021-04-14Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)XS0328561286: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0012193860: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0013882875: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS1619638528: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS2306815114: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0013882560: 30 mln SEK +/-30 mln SEK Highest permi

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER9.4.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-04-14CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2021-10-14 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-04-02 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-04-14Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS9.4.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-04-16BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1062. SE0013935319. 2031-05-12 SWEDISH GOVERNMENT: 1053, SE0002829192, 2039-03-30 KINGDOM OF SWEDEN: REGS, XS2226974504, 2030-09-09 Bid date2021-04-16Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1062: 750 mln SEK +/-400 mln SEK 1053: 500 mln SEK +/-250 mln SEK REGS: 250 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1062: 750 mln SEK per bid 1053: 500 mln SEK per bid REGS: 250 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-04-20Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-04-09 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation