GlobeNewswire

Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.1–30.6.2020 och bokslut

Dela

Halvårsperioden 1.1.-30.6.2020

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -7,0 procent under rapportperioden
  • Metso och Outotec fusionerades och Neles aktierna som uppstod som en följd av detta såldes till Valmet

Räkenskapsperioden 1.7.2019-30.6.2020

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -8,3 procent under räkenskapsperioden
  • Solidiums räkenskapsperiodens resultat var 211 miljoner euro
  • Solidiums styrelse föreslår att Solidium delar ut totalt 168 miljoner euro som dividend till ägaren

Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar

”Solidiums räkenskapsperiod 2019-2020 präglades av coronaviruspandemin som bröt ut under våren och begränsningsåtgärderna som inleddes som en följd av detta vilket i sin tur drabbade den globala ekonomin. Undantagstillståndet påverkade flera av Solidiums portföljbolagens verksamhet, i synnerhet via en minskad efterfrågan.

Under räkenskapsperioden ökade Solidium sin ägarandel i Nokia, Nokian Renkaat och Konecranes, samt minskade sin ägarandel i Sampo och Kemira. I portföljbolagen skedde även anmärkningsvärda företagsarrangemang då Tieto och norska EVRY samt Metso och Outotec fusionerades.

Under den senaste räkenskapsperioden bestämde vi att ta en ännu djupare titt i företagens koldioxidbalans. Vi startade ett projekt där vi jämförde våra portföljbolags koldioxidintensitet med andra bolag inom samma industri runt om i världen.

I linje med handlingsdirektiven, överför Solidium dividenderna från portföljbolagen till staten. Coronaviruspandemin påverkade även börsbolagens dividendutdelning. I bolagsstämmorna under våren 2020 minskade man dividenderna och flyttade utbetalningen till en senare tidpunkt. På grund av det här minskade våra dividender till 230 miljoner euro från föregående räkenskapsperiodens 337 miljoner euro. ”

SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 6 950 miljoner euro 30.6.2020 (7 701 miljoner euro 31.12.2019 och 8 193 miljoner euro 30.6.2019). Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar -6,7 procent och -7,9 procent under räkenskapsperioden. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav
Värdet på Solidiums aktieinnehav var 6 799 miljoner euro 30.6.2020 (7 541 miljoner euro 31.12.2019 och 7 742 miljoner euro 30.6.2019). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -7,0 procent under halvårsperioden och -8,3 procent under räkenskapsperioden. Under räkenskapsperioden gav Elisa (30 %), Valmet (10 %) och Outotec (9 %) den bästa avkastningen.

Penningmarknadsplaceringar
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar var 151 miljoner euro 30.6.2020 (160 miljoner euro 31.12.2019 och 452 miljoner euro 30.6.2019). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var 0,0 procent under halvårsperioden och 0,1 procent under räkenskapsperioden.

Vinstutdelning till Solidium

Under räkenskapsperioden fick Solidium sammanlagt 230 miljoner euro i vinstutdelning före skatt (1.7.2018–30.6.2019: 337 miljoner euro) och 206 miljoner euro (300 miljoner euro) efter skatt. Solidiums erhållna dividendavkastning uppgick till cirka 3,4 procent i förhållande till aktieportföljens värde 30.6.2020. Nokia, Outokumpu, TietoEVRY och SSAB bestämde att inte betala dividend under våren 2020, men TietoEVRY bestämde i juli 2020 att betala dividend under sommaren och hösten.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov. Till Solidiums portföljbolag valdes under räkenskapsperioden 11 nya medlemmar, varav 4 var kvinnor.

Solidiums representanter har suttit som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Metso, Outokumpu, Outotec och Valmet samt var medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Kemira, Konecranes, SSAB, Stora Enso och TietoEVRY. Nomineringsråden beredde förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2020 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag. Under översiktsperioden invaldes Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen igen i styrelserna för Metso, Stora Enso och Sampo medan placeringsdirektör Annareetta Lumme-Timonen valdes som ny medlem till SSABs styrelse. Placeringsdirektör Petter Söderström valdes till Neles styrelse. Utöver detta är Solidiums styrelsemedlemmar Aaro Cantell i styrelsen för Valmet, Jannica Fagerholm is styrelsen för Sampo och Timo Ahopelto i styrelsen för TietoEVRY.

Aktietransaktioner

Under räkenskapsperioden förvärvade Solidium aktier i Nokia för 207 miljoner euro, aktier i Nokian Renkaat för 55 miljoner euro och aktier i Konecranes för 25 miljoner euro. Till följd av transaktionerna ökade Solidiums ägarandel i Nokia från 3,7 procent till 4,8 procent, i Nokian Renkaat från 5,1 procent till 6,8 procent och i Konecranes från 7,4 procent till 8,5 procent. Till följd av fusionen mellan Tieto och EVRY, minskade Solidiums ägarandel tillfälligt till 6,3 procent. Till följd av avtalet som Solidium undertecknade med Apax i december 2019, köpte Solidium TietoEVRYs aktier för 123 miljoner euro, varefter Solidiums ägarandel återgick till 10 procent.

I oktober 2019 minskade Solidium sin ägarandel i Kemira från 14,0 procent till 10,2 procent genom att sälja 6 miljoner Kemira aktier till marknaden. Bruttoförsäljningsbeloppet uppgick till cirka 84 miljoner euro. Under hösten 2019 sålde Solidium för ungefär 36 miljoner euro Nordea aktierna som Sampo distribuerade som extra dividend. I februari 2020 sålde Solidium ungefär 2,0 procent av Sampos utestående aktier. Försäljningsbeloppet, cirka 458 miljoner euro, användes till att betala tillbaka banklånet som skulle förfalla och till nya aktieinvesteringar. Som en följd av försäljningen minskade Solidiums ägarandel in Sampo från 10,0 procent till 8,0 procent.

Företagsarrangemang

I juni 2019 publicerade Tieto Oyj och EVRY ASA om att gå samman genom en gränsöverskridande fusion. Samtidigt ingick Solidium ett villkorligt avtal om att förvärva cirka 4,4 miljoner aktier i Tieto från EVRYs största ägare Fonder rådgivna av Apax Partners LLP. Vid genomförande av fusionen 5.12.2019 minskade Solidiums ägarandel till 6,3 procent i och med att EVRYs aktieägare erhöll 37,5 procent av TietoEVRY. Till följd av avtalet som Solidium undertecknade med Apax Partners LLP, som genomfördes den 2.1.2020, återgick Solidiums ägarandel till 10 procent.

I början av räkenskapsperioden juli 2019 publicerade Metso och Outotec om att slå samman Metso Minerals och Outotec varefter Metsos flödeskontroll affärsområde Neles fortsätter som ett självständigt börsbolag. De nödvändiga tillstånden från myndigheterna erhölls i tid och arrangemangen slutfördes den 30.6.2020. Från och med den 1.7.2020 fortsatte Metso Outotec i börsen under Outotecs börsnotering och Neles fortsatte med Metsos börsnotering.

Den 17.6.2020 ingick Solidium ett avtal för att avyttra hela sitt innehav om 14,9 procent i blivande Neles för ungefär 179 miljoner euro och köpesumman justeras på basen av börshandeln. Enligt avtalet har Solidium dessutom rätt till en tilläggsköpeskilling i olika situationer under tre år. Avtalet innehåller en inlåsningsperiod på ett år.


Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden

Den 5.8.2020 meddelade Sampo och Rand Merchand Investment Holdings Limited (RMI) om ett rekommenderat 1,8 miljarder euros kontanterbjudande till Hastings Group Holdings PLC (Hastings). Hastings erbjuder egendoms- och olycksfallsförsäkringar och är baserad i Storbritannien. Efter slutförandet av erbjudandet skulle Sampo erhålla 70 procent och RMI 30 procent av det gemensamt ägda företaget.   

HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Extra bolagsstämmor

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors den 6.11.2019. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2018-30.6.2019 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag utbetala en dividend om 338 miljoner euro, vilket motsvarar det belopp som Solidium fått i dividend med skatterna i hänsyn. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen, Laura Raitio och Kimmo Viertola.

Ekonomiska nyckeltal

Solidiums resultat för räkenskapsperioden var 211 miljoner euro. Solidiums verksamhetskostnader var 3,8 miljoner euro och förvaltningskostnadsprocenten var därmed 0,05 procent. Solidiums substansvärde minskade med 0,77 miljarder euro till följd av vinstdistributioner samt värdeförändringar i aktieinnehaven och var i slutet av översiktsperioden 6,6 miljarder euro.

1.7.2019-30.6.20201.7.2018-30.6.2019
Rörelsevinst, mn €              -3,8-3,9
Periodens vinst, mn € 210,6297,2
Avkastning enligt marknadsvärden, % -7,9-2,9
Verksamhetens förvaltningskostnadsprocent, %0,050,05
Substansvärde, mn € 6 572,17 340,8
Finansiella skulder, mn € 0,0205,0
Soliditet, % 9590
Vinstutdelning, mn € 168,0*338,0
Genomsnittligt antal anställda 1212

* Styreslsens förslag


Solidiums årsberättelse finns på finska på Solidiums webbplats www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomus.

Meddelandet har inte granskats av revisor.

Bilaga: Solidiums innehav 30.6.2020

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn 010 830 8905

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Bolagets uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett betydelsefulla företag och på lång sikt öka innehavens ekonomiska värde. Solidium är minoritetsägare i tålv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Konecranes Abp, Metso Outotec Abp, Nokia Abp, Nokian Renkaat Abp, Outokumpu Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Abp, TietoEVRY Abp och Valmet Abp). Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,4 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

NAXS har gjort ett investeringsåtagande till Nordic Capital Fund X1.10.2020 21:00:00 CESTPressemelding

NAXS har gjort ett åtagande till Nordic Capital Fund X (“Fonden”), den tionde fonden som rests av Nordic Capital. Med en storlek om 6,1 Mdr SEK är fonden den största som Nordic Capital etablerat sedan verksamheten grundades 1989. Fondresningen inleddes under april 2020, tog mindre än 6 månader och när fonden nådde sin maximala storlek (”hard cap”) var den kraftigt övertecknad. Fonden kommer att investera enligt Nordic Capitals strategi att göra majoritetsinvesteringar i icke-cykliska tillväxtföretag inom sektorerna Healthcare, Technology & Payments och Financial Services. NAXS är sedan tidigare investerare i Nordic Capital Fund VII och Nordic Capital CV1. Ytterligare information kommer vara tillgänglig i NAXS Q3 rapport som publiceras den 20 oktober. Kontaktinformation Lennart Svantesson, verkställande direktör Telefon: +46 73 311 00 11 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2020 kl. 21.00. Pressmeddelanden och ytterligare i

NAXS has made an investment commitment to Nordic Capital Fund X1.10.2020 21:00:00 CESTPress release

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Hong Kong, Canada, Japan or Australia, or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful. NAXS has made an investment commitment to Nordic Capital Fund X (the “Fund”), the tenth fund raised by Nordic Capital. At EUR 6.1 billion, the Fund is the largest that Nordic Capital has raised since its inception in 1989. The Fund, launched in April 2020, was oversubscribed at its hard cap, and was raised in less than 6 months. The Fund is set to continue Nordic Capital’s successful strategy of focusing on majority investments in non-cyclical growth companies in the Healthcare, Technology & Payments and Financial Services sectors. NAXS is an investor in Nordic Capital Fund VII and Nordic Capital CV1. More information will be available in NAXS’s Q3 2020 report, due October 20th. Contact information: Lennart Svantesson, CEO Telephone: +46 73 311 00 11 This information w

Major shareholder announcement – NOVO HOLDINGS A/S1.10.2020 20:16:07 CESTPress release

Company announcement 16-2020, COPENHAGEN, DENMARK Pursuant to Section 38 of the Danish Capital Markets Act, FLSmidth has been informed that NOVO HOLDINGS A/S has reduced his holding of FLSmidth shares to a total 2,455,584 FLSmidth & Co. A/S shares, which corresponds to 4.79% of the total nominal share capital and voting rights in FLSmidth & Co. A/S. Contacts Media Relations Rasmus Windfeld, +45 40 44 60 60, rwin@flsmidth.com Investor Relations Nicolai Mauritzen, +45 30 93 18 51, nicm@flsmidth.com FLSmidth provides sustainable productivity to the global mining and cement industries. We deliver market-leading engineering, equipment and service solutions that enable our customers to improve performance, drive down costs and reduce environmental impact. Our operations span the globe and our 11,765 employees are present in more than 60 countries. In 2019, FLSmidth generated revenue of DKK 20.6 billion. www.flsmidth.com Attachment Company announcement 16 Novo HOLDINGS

RCI Banque : PLACEMENT OF A 991.5 MILLION EURO SECURITIZATION BACKED BY FRENCH AUTO LEASES WITH PURCHASE OPTION “LOA”1.10.2020 19:18:09 CESTPress release

October 1st, 2020 PLACEMENT OF A 991.5 MILLION EURO SECURITIZATION BACKED BY FRENCH AUTO LEASES WITH PURCHASE OPTION “LOA” RCI Bank and Services announces the placement of its first securitization backed by auto lease monthly instalments (residual value component excluded) originated by its French subsidiary DIAC. FCT Cars Alliance Auto Leases V 2020-1 has placed 950m€(1) of Senior notes and 41.5m€ of Junior notes. These notes are rated AAA(sf) / Aaa(sf) and AA (low)(sf) / Aa3(sf) respectively by DBRS and Moody’s. The Senior tranche, with a WAL of 2.9 years, has a margin(2) of Euribor 1 month + 23bps. The Junior notes, with a WAL of 4.5 years, have a margin of Euribor 1 month + 100bps. This issuance is the Group first public lease ABS and a key milestone in its funding diversification policy. The success of this transaction demonstrates investors’ confidence in the quality of RCI assets and its servicing process. This transaction also confirms the diversified financing sources to which

PILLAR III RISK REPORT AS OF DECEMBER 31, 2019 (AMENDED VERSION DATED 2020-10-01)1.10.2020 19:00:00 CESTPress release

Thursday, October 1st, 2020 PILLAR III RISK REPORT AS OF DECEMBER 31, 2019 (AMENDED VERSION DATED 2020-10-01) An amended version of the Pillar III report as of 12/31/2019 is available on our website rcibs.com under the reference “PILLAR 3 DISCLOSURES 2019-12-31 (AMENDED VERSION DATED 2020-10-01)”. Changes versus initial release are listed below: Correction on own funds, total capital ratio, CET1 ratio, leverage ratio initially reported to reflect the cancellation of € 300 million planned dividend in respect of 2019 results. Such decision has been announced in our press release dated April 23, 2020 and intended to comply with ECB recommendations on dividend payments. Error corrections on tables IX-2 AE1 “Encumbered and unencumbered assets” and IX-3 AE2 “Collateral received” in page 85 and 86. This new version cancels and replaces Pillar III report published on our website on a stand-alone basis on 30/3/2020 and integrated in our annual report published on 29/04/2020. Contact Analysts an