GlobeNewswire by notified

Solidium Oy:s bokslut ock halvårsöversikt 1.1–30.6.2022

Dela

Räkenskapsperioden 1.7.2021-30.6.2022

•             Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -8,8 procent under räkenskapsperioden och substansvärdet sjönk från 8 761 miljoner euro till 7 246 miljoner euro

•             Räkenskapsperiodens resultat var 303 miljoner euro

•             Solidiums styrelse föreslår att Solidium delar ut totalt 307 miljoner euro som dividend till ägaren

Halvårsperioden 1.1.-30.6.2022

•             Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -15,5 procent under rapportperioden


Solidiums verkställande direktör kommenterar: 

”Solidiums räkenskapsperiod var exceptionell med hänsyn till den ekonomiska verksamhetsmiljön. Optimismen från coronaviruspandemins lättande ersattes med avtagande tillväxt och nedgång i aktiekurserna som en följd av Rysslands anfallskrig, accelererad inflation och åtstramande penningpolitik. I den utmanande omgivningen blev avkastningen på Solidiums aktieinnehav -8,8 procent.

Solidiums styrelse godkände ett nytt långsiktigt hållbarhetsprogram för tidsperioden 2022–2026. I enlighet med nya programmet fokuserar vi i vårt ägararbete ännu mera på de hållberhetsaspekter som är viktiga för innehavsbolagens värdeskapning. Vi har som mål att våra innehavsbolag presterar bättre än deras jämförbara bolag, även ur ett hållbarhetsperspektiv. Vår nya ESG-analysmodell, som vi nyligen tagit i bruk, beaktar värdskapningsmöjligheter och innehåller konkurrentjämförelser.

Under räkenskapsperioden ökade Solidium sin ägarandel i Konecranes, Nokian Renkaat och Valmet samt minskade sin ägarandel i Outokumpu och Sampo. Utöver de här aktietransaktionerna skedde det under räkenskapsperioden stora ändringar i vår portfölj då vi distribuerade alla våra SSAB aktier som kapitalåterbäring till den finska staten och då vi tog emot den finska statens alla Anora aktier.

En betydande andel av aktieförsäljningarnas intäkter användes till en 500 miljoner euros kapitalåterbäring till den finska staten. Därtill betalade Solidium 368 miljoner euro som dividend till sin ägare.”


SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 7 807 miljoner euro 30.6.2022 (9 274 miljoner euro 31.12.2021 och 9 593 miljoner euro 30.6.2021). Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar -14,9 procent och -8,5 procent under räkenskapsperioden. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav

Värdet på Solidiums aktieinnehav var 7 401 miljoner euro 30.6.2022 (8 968 miljoner euro 31.12.2021 och 9 024 miljoner euro 30.6.2021). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -15,5 procent under halvårsperioden och -8,8 procent under räkenskapsperioden. Under räkenskapsperioden gav Sampo (17,7 %) och Elisa (10,6 %) de bästa avkastningarna.

Penningmarknadsplaceringar

Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar var 405 miljoner euro 30.6.2022 (306 miljoner euro 31.12.2021 och 569 miljoner euro 30.6.2021). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var -0,6 procent under halvårsperioden och -0,6 procent under räkenskapsperioden.

Under räkenskapsperioden betalade Solidium till finska staten 368 miljoner euro som dividend och 500 miljoner euro som kapitalåterbäring. Därtill överförde Solidium alla sina SSAB AB aktier, till ett värde om cirka 271 miljoner euro, till den finska staten som kapitalåterbäring. Under räkenskapsperioden överförde finska staten alla sina Anora Group Abp aktier, till ett värde om cirka 143 miljoner euro, till Solidium.

Vinstutdelning till Solidium

Under räkenskapsperioden fick Solidium sammanlagt 339 miljoner euro i vinstutdelning före skatt (1.7.2020–30.6.2021: 219 miljoner euro) och 307 miljoner euro (200 miljoner euro) efter skatt. Solidiums erhållna dividendavkastning uppgick till cirka 4,6 procent i förhållande till aktieportföljens värde 30.6.2022.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår att 307 miljoner euro betalas som vinstutdelning till ägaren. Det här motsvarar de dividendintäkter som Solidium erhållit under räkenskapsperioden 2021-2022, med beaktande för skatt på dessa.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet och styrelseval

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov.

Solidiums representanter har verkat som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Metso Outotec, Nokian Renkaat, Outokumpu, Tietoevry och Valmet samt som medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Anora, Kemira, Konecranes och Stora Enso. Nomineringsråden beredde förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2022 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag. Detta var fallet i åtta portföljbolag efter bolagsstämmorna 2022. Placeringsdirektör Annareetta Lumme-Timonen valdes till Anoras styrelse, placeringsdirektör Pauli Anttila valdes till Konecranes styrelse och placeringsdirektör Petter Söderström valdes till Outokumpus styrelse. Solidiums dåvarande verkställande direktör Antti Mäkinen valdes igen till styrelserna för Metso Outotec och Stora Enso. Utöver detta är Solidiums styrelsemedlemmar Aaro Cantell i styrelsen för Valmet, Jannica Fagerholm i styrelsen för Sampo och Timo Ahopelto i styrelsen för Tietoevry.

Aktietransaktioner

Under räkenskapsperioden förvärvade Solidium aktier i Konecranes för 34 miljoner euro, aktier i Nokian Renkaat för 29 miljoner euro och aktier i Valmet för 52 miljoner euro. Till följd av transaktionerna ökade Solidiums ägarandel i Konecranes från 8,5 procent till 10,1 procent och i Nokian Renkaat från 8,8 procent till 9,4 procent. Fusionen mellan Valmet och Neles skulle ha utspätt Solidiums ägarandel från 11,1 procent till cirka nio procent, men till följd av aktieköpen under våren 2022 var Solidiums ägarandel slutligen 10,1 procent.

Under räkenskapsperioden sålde Solidium aktier i Sampo för 498 miljoner euro och aktier i Outokumpu för 86 miljoner euro. Som en följd av försäljningen minskade Solidiums ägarandel i Sampo från 8,0 procent till 6,0 procent, men på grund av Sampos återköp av egna aktier var Solidiums ägarandel 6,2 i slutet av räkenskapsperioden. Solidiums ägarandel i Outokumpu minskade från 18,9 procent till 15,5 procent.

Finska staten överlät den 25 november 2021 alla sina aktier i Anora Group Abp, cirka 19,4 % av Anora Group Abp:s utestående aktier, till Solidium Oy. Aktiernas överlåtelsevärde var den offentliga handelns slutkurs 24.11.2021 på Helsingforsbörsen, 10,90 euro/aktie. Som en följd av överlåtelsen höjdes Solidiums eget kapital med ett belopp som motsvarar aktiernas marknadsvärde dvs. cirka 143 miljoner euro. Därtill beslöt den finska staten den 14 september 2021 att göra en kapitalåterbetalning bestående av alla Solidium Oy:s aktier i SSAB AB till ett värde på cirka 271 miljoner euro. Som en följd av kapitalåterbetalningen sjönk Solidiums ägarandel i SSAB från 6,3 procent till 0,0 procent och röster från 8,0 procent till 0,0 procent.

Företagsarrangemang

1.10.2020 meddelade Konecranes och Cargotec om att gå samman genom en fusion. Fusionen godkändes i extra bolagsstämmorna 18.12.2020. Solidium stödde arrangemanget eftersom vi ansåg att den skapar värde med Konercranes och Cargotecs varandra kompletterande erbjudande, teknologi- och tjänstkunskap samt med övriga synergier. Tyvärr blockerade Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndigheten ”CMA” fusionen den 29.3.2022. Enligt deras slutrapport var åtgärderna - som skulle ha undanröjt de två bolagens överlappande verksamheter och som den Europeiska kommissionen hade accepterat – inte tillräckliga för and lindra CMA:s bekymmer. Fusionen skulle ha krävt godkännande från samtliga relevanta konkurrensmyndigheter.

Den 2.7.2021 meddelade Valmet och Neles om fusionsplanen. Solidium ansåg att Neles är en attraktiv partner för att stöda Valmets tillväxt, och stödde därmed arrangemanget. Solidium hade tidigare sålt sina Neles aktier till Valmet. Extra bolagsstämmorna godkände planen den 22.9.2021 och fusionen skedde den 1.4.2022.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden

Reima Rytsölä började som Solidiums verkställande direktör den 1.8.2022.

Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt 6.9.2022 att arrangera bryggfinansiering till statens majoritetsägda Fortum Abp via Solidium Oy. Solidium och Fortum har  undertecknat ett avtal varmed Solidium lånar till Fortum högst 2 350 000 000 euro under en tidsperiod på högst 12 månader. Arrangemangets ändamål är att finansiera Fortums säkerhetskrav på elmarknaden. Solidium finansierar arrangemanget med ett banklån utan säkerhet. Banklånet innehåller typiska affärsmässiga villkor.


HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Ordinarie bolagsstämma

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 28.10.2021. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2020-30.6.2021 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag utbetala en dividend om 368 miljoner euro. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen och Laura Raitio. Till nya styrelseledamöter valdes Jouko Karvinen och Jukka Ohtola.

Ekonomiska nyckeltal

Solidiums resultat för räkenskapsperioden var 303 miljoner euro. Solidiums verksamhetskostnader var 4,0 miljoner euro och förvaltningskostnadsprocenten var därmed 0,05 procent. Solidiums substansvärde minskade med 1,5 miljarder euro på grund av värdeförändringar i aktieinnehaven och var i slutet av översiktsperioden 7,2 miljarder euro.

1.7.2021-30.6.20221.7.2020-30.6.2021
Rörelsevinst, mn €               -4,0-4,4
Periodens vinst, mn € 302,9196,7
Avkastning enligt marknadsvärden, % -8,539,2
Verksamhetens förvaltningskostnadsprocent, %0,050,06
Substansvärde, mn € 7 245,68 760,6
Finansiella skulder, mn € 0,00,0
Soliditet, % 9391
Vinstutdelning, mn € 307*368
Genomsnittligt antal anställda 1312

* Styreslsens förslag

Solidiums årsberättelse finns på engelska på Solidiums webbplats https://www.solidium.fi/en/annual-report/.  

Meddelandet har inte granskats av revisor.

Bilaga: Solidiums innehav 30.6.2022

Solidium Oy


Tilläggsinformation: Verkställande direktör Reima Rytsölä, tfn +358 50 048 2691


Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i tolv betydande börsnoterade bolag: Anora, Elisa, Kemira, Konecranes, Metso Outotec, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, Stora Enso, Tietoevry och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 8,1 miljarder euro. Tilläggsinformation: https://www.solidium.fi/en/.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Notice on Convocation of Extraordinary General Meeting of Shareholders of AB Klaipėdos nafta30.9.2022 08:00:00 CEST | Press release

Notice is hereby given that on the initiative and by the resolution of the Board of AB Klaipėdos nafta, legal entity code 110648893, with the registered office at Burių str. 19, Klaipeda (hereinafter - the Company), Exraordinary General Meeting of Shareholders of the Company will be held on 20 October 2022 at 1:00 p.m. The meeting will be held in the Company’s office at Buriu str. 19, Klaipeda, in the administrative office of the Company (in the hall of the meeting on the 2nd floor). Agenda of the meeting: Approval of amendment of Remuneration Policy of AB Klaipėdos nafta. The shareholders will be registered from 12:00 a.m. to 12:55 p.m. The persons intending to participate in the meeting shall have a personal ID document (an authorized representative shall have an authorization approved under the established procedure. The natural person’s authorization shall be notarized. An authorization issued in a foreign state shall be translated into the Lithuanian language and legalized under t

Kitron: Ferroamp signs production agreement with Kitron30.9.2022 08:00:00 CEST | Press release

(2022-09-30) Kitron has entered into a production agreement with Ferroamp, a rapidly growing Swedish greentech company. The value of the agreement is expected to reach approximately NOK 90 million in 2023 and NOK 350 million over a three-year period. Ferroamp has developed EnergyHub, a system that controls electricity use using a patented DC technology, so that property owners can get more out of their solar panels and integrate electric car charging and energy storage. During the first half of 2022, Ferroamp increased its sales by 60 percent and is now planning an international launch. “Ferroamp continues to expand its operations through collaborations with strategic partners. We are delighted to have signed an agreement with Kitron, which has a leading position in electronics production and has the capacity to produce large volumes of EnergyHub systems for our residential customers,” says Krister Werner, CEO of Ferroamp. The EnergyHub system is available for both commercial propertie

Kitron: Ferroamp inngår produksjonsavtale med Kitron30.9.2022 08:00:00 CEST | Pressemelding

(2022-09-30) Kitron har inngått en produksjonsavtale med Ferroamp, et raskt voksende svensk miljøteknologiselskap. Verdien av avtalen forventes å være rundt 90 millioner kroner i 2023 og 350 millioner kroner over en treårsperiode. Ferroamp har utviklet EnergyHub, et system som styrer strømforbruk ved hjelp av patentert DC-teknologi slik at eiendomsbesittere kan utnytte solcellepanelene sine bedre samt integrere elbillading og energilagring. I løpet av første halvår 2022 økte Ferroamp salget med 60 prosent og planlegger nå en internasjonal lansering. – Ferroamp fortsetter å utvide sin virksomhet gjennom samarbeid med strategiske partnere. Vi er glade for å ha inngått en avtale med Kitron, som har en ledende posisjon innen elektronikkproduksjon og kapasitet til å produsere store volumer EnergyHub-systemer for våre kunder i boligmarkedet, sier Krister Werner, administrerende direktør i Ferroamp. EnergyHub-systemet er tilgjengelig for både næringseiendommer og flerfamiliebygg, og EnergyHub

Equinor utnevner Torgrim Reitan til ny finansdirektør30.9.2022 08:00:00 CEST | Pressemelding

Torgrim Reitan er utnevnt til ny konserndirektør for finans i Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR), med virkning fra 6. oktober 2022. Reitan etterfølger Ulrica Fearn som har besluttet å slutte i selskapet for å bli finansdirektør i et selskap utenfor Equinor. Ulrica Fearn vil være tilgjengelig for å sikre en god overlevering til Reitan inntil videre. – Jeg er veldig glad for å ønske Torgrim tilbake konsernledelsen. Torgrim har en veldig solid bakgrunn for å ta ansvaret som finansdirektør i Equinor, og for å være en drivkraft i arbeidet med å nå vår ambisjon om å være et ledende selskap i det grønne skiftet. I dagens energikrise er det en styrke å ha Torgrim I toppledelsen, med hans erfaring brede erfaring som finansdirektør, fra vår oppstrømsvirksomhet, fra forretningsområdet for trading og drift av naturgass, og sist fra arbeidet med å akselerere veksten i vår fornybarvirksomhet, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor. – Jeg ser frem til å bli en del av konsernledelsen, og til å jobbe t

Equinor appoints Torgrim Reitan as new Chief Financial Officer30.9.2022 08:00:00 CEST | Press release

Torgrim Reitan has been appointed Chief Financial Officer and executive vice president in Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR), with effect from 6 October 2022. Reitan succeeds Ulrica Fearn who has decided to leave the company to pursue a CFO opportunity outside the company. Ulrica Fearn will be available to secure a good hand over to her successor until further notice. “I am very pleased to welcome Torgrim back to the Corporate Executive Committee. Torgrim has a very strong background to take on the complex challenge as CFO in Equinor, as we progress our ambition to be a leading company in the energy transition. In the current energy crisis, it is a definite strength to have Torgrim in my top management team, with his experience as CFO, from our upstream business, from trading and operations of natural gas, and lastly from the acceleration of growth in our renewables business,” says Anders Opedal, president and CEO of Equinor. “I look very much forward to joining the CEC and to work closel