GlobeNewswire

Solidium Oy:s bokslut ock halvårsöversikt 1.1–30.6.2021

Dela

Räkenskapsperioden 1.7.2020-30.6.2021

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var utmärkta 40,6 procent under räkenskapsperioden och substansvärdet ökade med 2 189 miljoner euro från 6 572 miljoner euro till 8 761 miljoner euro
  • Räkenskapsperiodens resultat var 197 miljoner euro
  • Solidiums styrelse föreslår att Solidium delar ut totalt 368 miljoner euro som dividend till ägaren

Halvårsperioden 1.1.-30.6.2021

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 23,7 procent under rapportperioden

Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar

”Solidiums räkenskapsperiod 2020–2021 kännetecknades av en optimistisk stämning då ekonomin började återhämta sig från coronaviruspandemin och då företages utsikter blev mera positiva. Den positiva utvecklingen i ekonomin syntes även i våra portföljbolag, vars värderingar steg, och den operativa verksamheten förbättrades.

Under räkenskapsperioden ökade Solidium sin ägarandel i Nokia, Nokian Renkaat och TietoEVRY, samt minskade sin ägarandel i Outokumpu och SSAB. I början av räkenskapsperioden sålde vi vår ägarandel i Neles till Valmet. Det skedde också anmärkningsvärda evenemang inom våra portföljbolag då Konecranes och Cargotec meddelade om att gå ihop. Precis efter att räkenskapsperioden tog slut meddelade även Valmet och Neles om sina fusionsplaner.

Under den senaste räkenskapsperioden bestämde vi att fördjupa oss i bolagens koldioxidbalans. Vi förverkligade ett projekt där vi jämförde våra portföljbolags koldioxidintensitet med andra bolag inom samma industri runt om i världen.

I linje med handlingsdirektiven, överför Solidium dividenderna från portföljbolagen till staten. Coronaviruspandemin påverkade fortfarande börsbolagens dividendutdelning. I bolagsstämmorna under våren 2021 bestämde vissa av våra portföljbolag att inte betala dividend ännu. På grund av det här minskade våra dividender före skatt till 219 miljoner euro från föregående räkenskapsperiodens 230 miljoner euro. ”

SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 9 593 miljoner euro 30.6.2021 (7 841 miljoner euro 31.12.2020 och 6 950 miljoner euro 30.6.2020). Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar 23,0 procent och 39,2 procent under räkenskapsperioden. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav
Värdet på Solidiums aktieinnehav var 9 024 miljoner euro 30.6.2021 (7 620 miljoner euro 31.12.2020 och 6 799 miljoner euro 30.6.2020). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 23,7 procent under halvårsperioden och 40,6 procent under räkenskapsperioden. Under räkenskapsperioden gav Metso Outotec (101 %), Outokumpu (99 %) och Konecranes (85 %) den bästa avkastningen.

Penningmarknadsplaceringar
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar var 569 miljoner euro 30.6.2021 (222 miljoner euro 31.12.2020 och 151 miljoner euro 30.6.2020). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var 0,3 procent under halvårsperioden och 0,8 procent under räkenskapsperioden.

Vinstutdelning till Solidium

Under räkenskapsperioden fick Solidium sammanlagt 219 miljoner euro i vinstutdelning före skatt (1.7.2019–30.6.2020: 230 miljoner euro) och 200 miljoner euro (206 miljoner euro) efter skatt. Solidiums erhållna dividendavkastning uppgick till cirka 2,4 procent i förhållande till aktieportföljens värde 30.6.2021. Nokia, Outokumpu, och SSAB bestämde att inte betala dividend under våren 2021.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslag på 368 miljoner euro som vinstutdelning består av 200 miljoner euro i dividend efter skatt från räkenskapsperioden 2020-2021 och av 168 miljoner euro icke utdelad dividend från föregående räkenskapsperiod 2019-2020.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet och styrelseval

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov.

Solidiums representanter har verkat som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Metso Outotec, Nokian Renkaat, Outokumpu, TietoEVRY och Valmet samt som medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Kemira, Konecranes, SSAB och Stora Enso. Nomineringsråden beredde förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2021 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag. Under översiktsperioden invaldes Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen igen i styrelserna för Metso Outotec och Stora Enso. Mäkinen blev vald till styrelsens ordförande i Stora Enso. Placeringsdirektör Annareetta Lumme-Timonen valdes igen till SSABs styrelse. Utöver detta är Solidiums styrelsemedlemmar Aaro Cantell i styrelsen för Valmet, Jannica Fagerholm i styrelsen för Sampo och Timo Ahopelto i styrelsen för TietoEVRY.

Aktietransaktioner

Under räkenskapsperioden förvärvade Solidium aktier i Nokia för 115 miljoner euro, aktier i Nokian Renkaat för 76 miljoner euro och aktier i TietoEVRY för 26 miljoner euro. Till följd av transaktionerna ökade Solidiums ägarandel i Nokia från 4,8 procent till 5,3 procent, i Nokian Renkaat från 6,8 procent till 8,8 procent och i TietoEVRY från 10,0 procent till 10,9 procent. Därutöver deltog Solidium med 10 miljoner euro i aktieemissionen som Outokumpu riktade till institutionella investerare.

I juli 2020 sålde Solidium sina Neles aktier till Valmet för 190 miljoner euro. I februari 2021 såldes Outokumpu aktier för 24 miljoner euro. Avyttring av Outokumpu aktier och deltagande i den riktade aktieemissionen ledde till att ägarandelen i Outokumpu minskade från 21,7 procent till 18,9 procent. I april 2021 minskade Solidium sin ägarandel i SSAB genom att sälja 65 miljoner SSAB B aktier till marknaden. Försäljningsbeloppet var cirka 277 miljoner euro och Solidiums ägarandel i SSAB minskade från 12,6 procent till 6,3 procent i alla utfärdade och utomstående aktier, och röstandelen minskade från ungefär 9,8 procent till ungefär 8,0 procent.

Företagsarrangemang

1.10.2020 meddelade Konecranes och Cargotec om att gå samman genom en fusion. Fusionen godkändes i extra bolagsstämmorna 18.12.2020. Genom fusionen blir det sammanslagna bolaget världsledande i lyftutrustning för hamnar inklusive därtill förknippade tjänster samt i bolagens övriga verksamheter. Solidium stöder arrangemanget eftersom vi anser att den skapar värde med Konercranes och Cargotecs varandra kompletterande erbjudande, teknologi- och tjänstkunskap samt med övriga synergier. Nuvarande målet är att genomföra fusionen före slutet av första halvåret 2022. Tidtabellen flyttades framåt då konkurrensmyndigheterna började andra stadiets översyn, vilket är vanligt bland stora företagsomstruktureringar.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden

Efter räkenskapsperioden i juli 2021 meddelade Valmet och Neles om fusionsplanen, vilken förväntas att förverkligas i januari 2022. Solidium anser att Neles är en attraktiv partner för att stöda Valmets tillväxt, och förbinder sig att rösta för arrangemanget i Valmets extra bolagsstämma. I enlighet med transaktionsvillkoren skulle Solidium äga ungefär 9,1 % av det sammanslagna bolaget och fortsätta som Valmets största ägare. 

HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Ordinarie bolagsstämma

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors den 30.11.2020. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2019-30.6.2020 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt att inte betala dividend. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen, Laura Raitio och Kimmo Viertola.

Ekonomiska nyckeltal

Solidiums resultat för räkenskapsperioden var 197 miljoner euro. Solidiums verksamhetskostnader var 4,4 miljoner euro och förvaltningskostnadsprocenten var därmed 0,06 procent. Solidiums substansvärde ökade med 2,2 miljarder euro tack vare värdeförändringar i aktieinnehaven och var i slutet av översiktsperioden 8,8 miljarder euro.

1.7.2020-30.6.20211.7.2019-30.6.2020
Rörelsevinst, mn €               -4,4-3,8
Periodens vinst, mn € 196,7210,6
Avkastning enligt marknadsvärden, % 39,2-7,9
Verksamhetens förvaltningskostnadsprocent, %0,060,05
Substansvärde, mn € 8 760,66 572,1
Finansiella skulder, mn € 0,00,0
Soliditet, % 9195
Vinstutdelning, mn € 368,0*0,0
Genomsnittligt antal anställda 1212

* Styreslsens förslag


Solidiums årsberättelse finns på finska på Solidiums webbplats www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomus.

Meddelandet har inte granskats av revisor.

Bilaga: Solidiums innehav 30.6.2021

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn 010 830 8905

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Bolagets uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett betydelsefulla företag och på lång sikt öka innehavens ekonomiska värde. Solidium är minoritetsägare i tålv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Konecranes Abp, Metso Outotec Abp, Nokia Abp, Nokian Renkaat Abp, Outokumpu Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Abp, TietoEVRY Abp och Valmet Abp). Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 10,1 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Prosafe SE: bp charters Safe Zephyrus in 202217.9.2021 17:40:15 CEST | Press release

BP Exploration Operating Company Limited ('bp') has chartered the Safe Zephyrus to provide gangway connected operations to support the Seagull project at the ETAP central processing facility in the UK North Sea. The firm duration of the contract, starting Q1 2022, is 10 months with up to four months of options. The Safe Zephyrus is one of the world's most advanced and versatile accommodation vessels, complying with stringent rules in both UK and Norway and with a strong focus on reducing emissions by optimising the engine load. The value of the contract firm duration is USD 35.5 million, and the firm duration including options value is USD 49.3 million. Prosafe is a leading owner and operator of semi-submersible accommodation vessels. The company is listed on the Oslo Stock Exchange with ticker code PRS. For more information, please refer to www.prosafe.com 17 September 2021 Prosafe SE For further information, please contact: Jesper K. Andresen, CEO Phone: +47 51 65 24 30 / +47 907 65 

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS17.9.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-09-23BondsSWEDBANK HYPOTEK AB: 192. SE0010133207. 2023-03-15 STADSHYPOTEK AB: 1591, SE0013882644, 2026-06-01 SWEDISH COVERED BOND: 146, SE0013381571, 2025-06-11 SKANDINAVISKA ENSKILDA: 581, SE0013102043, 2026-12-16 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 520, SE0014694659, 2027-09-15 DANSKE HYPOTEK AB: 2312, SE0011116474, 2023-12-20 NORDEA HYPOTEK AB: 5536, SE0013358439, 2026-09-16 Bid date2021-09-23Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)192: 400 mln SEK +/-200 mln SEK 1591: 1900 mln SEK +/-950 mln SEK 146: 700 mln SEK +/-350 mln SEK 581: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 520: 600 mln SEK +/-300 mln SEK 2312: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 5536: 400 mln SEK +/-200 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)192: 400 mln SEK per bid 1591: 1900 mln SEK per bid 146: 700 mln SEK per bid 581: 500 mln SEK per bid 520: 600 mln SEK per bid 2312: 500 mln SEK per bid 5536: 400 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (co

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS17.9.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-09-24BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1056. SE0004517290. 2032-06-01 SWEDISH GOVERNMENT: 1053, SE0002829192, 2039-03-30 Bid date2021-09-24Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1056: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 1053: 750 mln SEK +/-350 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1056: 500 mln SEK per bid 1053: 750 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-09-28Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-09-17 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions c

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK TREASURY BILLS17.9.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-09-22BillsSWEDISH T-BILL: SE0015244405. 2021-12-15 SWEDISH T-BILL: SE0016102057, 2022-06-15 SWEDISH T-BILL: SE0016787204, 2022-09-21 Bid date2021-09-22Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0015244405: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK SE0016102057: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK SE0016787204: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SE0015244405: 1000 mln SEK per bid SE0016102057: 1000 mln SEK per bid SE0016787204: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-09-24Delivery of billsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-09-17 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between t

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER17.9.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-09-22CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2022-03-22 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-09-10 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-09-22Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS17.9.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-09-21BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2505. SE0011414010. 2025-05-12 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2611, SE0012569572, 2026-11-12 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2805, SE0015660139, 2028-05-12 KOMMUNINVEST I SVERIGE: G23, XS1897258098, 2023-06-01 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2021-09-21Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)2505: 1250 mln SEK +/-650 mln SEK 2611: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK 2805: 500 mln SEK +/-250 mln SEK G23: 250 mln SEK +/-150 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2505: 1250 mln SEK per bid 2611: 1000 mln SEK per bid 2805: 500 mln SEK per bid G23: 250 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-09-23Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities

Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) – Purchase of NAT shares by Herbjorn Hansson, Founder, Chairman & CEO of NAT17.9.2021 15:41:35 CEST | Press release

Friday, September 17 , 2021 Dear Shareholders and Investors, Herbjorn Hansson has today bought 75,000 shares in NAT at USD 2.3273 per share. As in the past, the Hansson family is one of the largest shareholders in NAT. Sincerely, Herbjorn Hansson Founder, Chairman & CEO Nordic American Tankers Ltd. www.nat.bm CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS Matters discussed in this press release may constitute forward-looking statements. The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 provides safe harbor protections for forward-looking statements in order to encourage companies to provide prospective information about their business. Forward-looking statements include statements concerning plans, objectives, goals, strategies, future events or performance, and underlying assumptions and other statements, which are other than statements of historical facts. The Company desires to take advantage of the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act