KLP

Solid avkastning i første kvartal

Del

- Resultatet til KLPs kunder ble på 2,2 milliarder kroner i første kvartal. - Verdijustert avkastning ble 3,1 prosent. - Økt soliditet gir rom for å redusere innbetaling fra eiere og kunder.

Konsernsjef
Konsernsjef

KLP oppnådde et avkastningsresultat, som er avkastning ut over det selskapet har garantert til sine kunder, på 2,2 milliarder kroner i første kvartal. Verdijustert avkastning på kundenes midler ble 3,1 prosent, mens den bokførte avkastningen endte på 1,0 prosent. Meget god utvikling i aksjemarkedet bidro positivt til resultatet i KLP.

- Vi er glade for at vi kan legge frem et sterkt resultat i første kvartal. Avkastningen på våre kunders pensjonsfond er godt over den avkastning vi har garantert, og våre kostnader er lave. Det skaper verdier for våre kunder og eiere, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP. - Vi konstaterer at lavt kostnadsnivå og sterk soliditet gir rom for å fortsette vår ambisjon, som kundeeiet selskap, om å redusere prisene og dermed kostnadene til våre kunder innen offentlig tjenestepensjon, sier Thornes videre.

Markedssituasjon i pensjonsmarkedet
KLP har de senere årene hatt en god vekst. De pågående sammenslåingsprosessene som følger av kommune- og regionreformen endrer ikke dette bildet.

Partene i arbeidslivet er enige om prinsippene for endringene i offentlig tjenestepensjon. Denne ordningen tilrettelegger i større grad for å kunne kombinere arbeid og pensjon, og planlegge når man selv ønsker å gå av med pensjon. Endringene i pensjonsordningen for offentlig ansatte gjelder fra og med 1. januar 2020. I april la regjeringen frem sitt lovforslag til endringer i offentlig tjenestepensjon. Nå skal saken til behandling i Stortinget.

LO og YS er enige med KS om at pensjonsordningen i kommunal sektor fortsatt skal bygge på prinsippet om kjønns- og aldersmessig utjevning av premier.
- Det er en god og viktig avklaring før endringene i offentlig tjenestepensjon trer i kraft 1.1.2020, sier konsernsjef Sverre Thornes.

KLP er samarbeidspartner med Miljøhovedstaden
I 2019 er Oslo Europas miljøhovedstad, og KLP inviterer alle Norges kommuner til Oslo 12. juni. Klimautfordringene er øverst på alles agenda, og det legges et stadig større ansvar på kommunene for å gjennomføre en omstilling i samfunnet.

- Vi har alle et ansvar for å redusere klimagassutslippene. Det handler om å gjøre en forskjell, både i dag og for fremtiden. Det er spennende å se alle de mulighetene som finnes i kommunene, sier Sverre Thornes.

KLP satser stort med nye eiendomsprosjekter i Oslo sentrum. Målet med Postens gamle brevsenter i Biskop Gunnerus gate 14b ved Oslo S er å bli et internasjonalt signalbygg innen bærekraft. Her vil KLP bygge et miljøbygg og et åpent, grønt byrom skapt for hygge og trivsel for alle som bor, jobber eller ferdes i området. I tillegg er det inngått et samarbeidsprosjektet, Elskede by, hvor KLP samarbeider med gjenvinningsentreprenøren Ragn Sells og post- og logistikkselskapet Bring, for et renere bymiljø.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for første kvartal på klp.no

Nøkkeltall etter første kvartal 2019
Verdijustert kapitalavkastning 3,1 prosent
Bokført kapitalavkastning 1,0 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 6,7 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 4,8 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 699 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt: 
Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Forklaring av ord og begreper
Bokført avkastning
Avkastning på kundemidlene som årlig tildeles forsikringskundene. Består av finansinntekter fra forvaltning av kundemidlene i livsforsikring fratrukket endring i netto urealiserte merverdier på aksje- og obligasjonsinvesteringer.

Verdijustert avkastning
All avkastning som er oppnådd på forvaltning av kundemidlene, inkludert urealiserte verdier.

Avkastningsresultat
Avkastning på kundemidlene utover den avkastning forsikringsgiver har garantert sine kunder.

Premiereserve
Verdien av fremtidige pensjonsutbetalinger forsikringsgiver er ansvarlig for.

Tilleggsavsetninger
Avkastningsoverskudd som er tildelt forsikringskunden, men som bare kan benyttes av forsikringsgiver til å dekke inn manglende årlig avkastningsgaranti på forvaltning av kundenes pensjonsmidler.

Bilder

Konsernsjef
Konsernsjef
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.