Mattilsynet

Skrantesjuke: Mattilsynet og Miljødirektoratet har mottatt viktig rapport 

Del

En ny rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) blir et viktig kunnskapsgrunnlag for videre håndtering av skrantesjuke.

Les mer om rapporten hos VKM her:https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/skrantesykeoppdatertkunnskapomsykdomogspredningsrisiko.4.3d07086f174afc8d59d94e2c.html

 Mattilsynet og Miljødirektoratet har i dag mottatt en rapport fra VKM om oppdatert kunnskap og vurdering av ulike tiltak knyttet til skrantesjuke. Rapporten ble bestilt etter at det i fjor høst ble påvist skrantesjuke hos en villreinbukk på Hardangervidda.

– Denne rapporten er ett viktig bidrag til vår håndtering av sykdommen fremover. Rapporten er omfattende, og sammen med Miljødirektoratet vil vi bruke den nærmeste tiden på å gå gjennom rapporten. Videre oppfølging vil avklares i samråd med Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, sier Ingunn Midtun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Klassisk skrantesjuke ble oppdaget på Nordfjella i 2016. Hele bestanden i Nordfjella sone 1 ble besluttet tatt ut, med mål om å utrydde sykdommen. Påvisningen på Hardangervidda er en større utfordring, blant annet fordi dette villreinområdet og bestanden som lever her er mye større.

VKM fikk i oppdrag å vurdere tre alternative strategier: Ingen tiltak, begrense smitte og utrydde smitte. VKM har vurdert hvilke konsekvenser de tre strategiene kan ha på kort og lang sikt, både overordnede, veterinærmedisinske og økologiske. I tillegg har de vurdert effekten av ulike tiltak som kan bidra til å begrense eller utrydde skrantesjuke. 

Skrantesjuke kan få svært store konsekvenser for villrein i Norge og i neste rekke alle typer hjortedyrpopulasjoner, ikke bare i Norge, men også i Europa.

Veien videre 

– Når Mattilsynet og Miljødirektoratet nå skal vurdere aktuelle tiltak er det en rekke forhold som må vurderes, og tiltakene må avveies mot ulike hensyn. Her må vi både ta hensyn til bestandene, smittespredning, dyrevelferd og konsekvenser for samfunnet for øvrig, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I prosessen videre ønsker Mattilsynet og Miljødirektoratet å ha god dialog med lokale interesser. Vi har allerede invitert til et nytt møte om saken. 

– Vi kommer til å ha tett dialog med lokal forvaltning og andre berørte parter framover. Skrantesjuke er en alvorlig dyresykdom som må håndteres, samtidig som vi alle ønsker å bevare villreinen. Innspill og kunnskap fra lokal forvaltning vil bidra til bedre løsninger, sier Ingunn Midtun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet. 

Kontaktinformasjon:

Pressetelefon Miljødirektoratet: 401 03 800

Pressetelefon Mattilsynet: 469 12 910

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom