Miljødirektoratet

Skogvernet øker – fem prosent av skogen er vernet

Del

Norge har passert en milepæl innen skogvern. Med vern av 46 nye områder fredag, er fem prosent av skogarealet vernet.

Kart: Miljødirektoratet.
Kart: Miljødirektoratet.

– Det er et politisk mål å verne 10 prosent av skogarealet, og med dagens milepæl passert er vi godt på vei mot målet. Dette viser at ordningen med å inngå frivillige avtaler med skogeiere om vern av skog fungerer godt, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Frivillig vern

Alt vern av skog i Norge i dag foregår enten gjennom vern på statlig grunn eller gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Frivillig vern innebærer at grunneierne selv tilbyr skogareal for vern, og får utbetalt en erstatning mot at de avstår retten til å drive skogbruk i områdene.

Det er stor interesse blant skogeiere for å tilby skog gjennom ordningen som i 2019 har gitt vern av 98 nye områder.

– For at et område skal bli vernet må det tilfredsstille naturfaglige kriterier, og det gjør mange av områdene som tilbys for frivillig vern. Ordningen bidrar til at vi verner viktige skogområder for framtida, sier Hambro.

Verdifulle skogtyper fanges opp

Miljødirektoratet har siden 2005 gjennomført systematiske kartlegginger i en rekke skogtyper. I mange tilfeller har slik ny kunnskap vært grunnlag for tilbud om frivillig vern. Det er opprettet mange verneområder i bekkekløftskog og boreal regnskog som er identifisert gjennom tidligere kartlegginger, og en ser nå også økt tilfang av områder med kystfuruskog (regnskog) og kalkskog.

– Kartleggingene bidrar til at vi får vernet mange av de viktigste skogområdene, samtidig som det gir en raskere verneprosess for grunneierne, sier miljødirektøren.

46 områder

Kongen i statsråd vedtok 20. desember opprettelse av 37 nye naturreservat, utvidelse av åtte eksisterende reservater og en utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skækhere nasjonalpark.

Totalt omfatter dette vernevedtaket 74 km2, hvorav nærmere 43 km2 med produktiv skog.

Med vernevedtaket er det i 2019 vernet 121 områder på tilsammen 303 km2.

Fjorten av de nye verneområdene eies i sin helhet av Statskog SF. I to områder eier Statskog SF deler av området, mens andre deler eies av Opplysningsvesenets fond og en privat grunneier.

De øvrige områdene er kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Trillemarka-Rollagsfjell

Vernevedtaket innebærer at Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat i Buskerud utvides med nesten 7 km2.

Området er vurdert som nasjonalt verneverdig og består av variert og gammel skog med et rikt artsmangfold.

Totalt er det påvist 32 rødlistearter innenfor utvidelsesarealet, hvorav blant annet huldrestry er vurdert som sterkt truet (EN) i Norsk rødliste for arter som Artsdatabanken publiserer.

Hesten naturreservat

Utvidelsesarealet i Hesten naturreservat i Rogaland er vurdert med høyeste verdi i kartleggingene av kystfuruskog på Vestlandet. Kun ett annet område har fått like høy verdi.

Området beskrives som svært godt utviklet og hvor boreonemoral regnskog utgjør betydelige arealer. Området er vurdert som unikt i nasjonal sammenheng.

Det er registrert rundt 30 rødlistede arter innenfor utvidelsesområdet, spesielt blant lav og moser knyttet til fuktig miljø.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Kart: Miljødirektoratet.
Kart: Miljødirektoratet.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom