GlobeNewswire

Sinch AB (publ): Sinch ingår avtal att förvärva MessageMedia för ökad tillväxt med små och medelstora företagskunder

Dela

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, har ingått ett bindande avtal att förvärva MessageMedia, vilket är en ledande leverantör av mobila meddelandetjänster för små och medelstora företag i USA, Australien, Nya Zeeland och Europa. Köpeskillingen uppgår till 1,3 miljarder USD på kassa- och skuldfri basis, varav Sinch betalar 1,1 miljarder USD kontant och resterande del genom 1 128 487 nya aktier i Sinch. Med gårdagens valutakurs där USD/SEK är 8,27 motsvarar detta en sammanlagd köpeskilling om 10 745 miljoner SEK.

MessageMedia erbjuder en webbaserad SaaS-mjukvara som gör det enkelt för företag att använda interaktiva meddelandetjänster utan att programmera eller hantera API:er. Marknadsföring och försäljning sker online genom en högautomatiserad och skalbar teknikplattform som är skräddarsydd för att möta behoven hos små och medelstora företag. MessageMedia har över 60 000 företagskunder och hanterar över 5 miljarder mobilmeddelanden per år.

Den organiska försäljningstillväxten drivs både av nya kunder och ökad användning bland befintliga kunder. Utvecklingen är särskilt stark i USA, där mer än 1 500 nya kunder tillkommer per månad. Utöver detta har ledningen i MessageMedia stor erfarenhet av förvärv med 9 transaktioner och en bevisad förmåga att uppnå skalfördelar genom konsolidering av plattformar. Sinch ambition är att accelerera dessa tillväxtinitiativ och ge MessageMedias ledning möjlighet att nå en världsledande position inom mobil kundinteraktion för små och medelstora företag världen över.

”Med ett starkt erbjudande mot små och medelstora företag får vi nya tillväxtmöjligheter på en stor och växande marknad. När MessageMedia blir en del av Sinch har vi branschens främsta team och de bästa tänkbara förutsättningarna att nå framgång i marknaden”, säger Oscar Werner, vd Sinch. 

MessageMedia fokuserar på lättanvända produkter där det går snabbt att komma igång utan att man behöver programmera eller integrera API:er. Analysinstitut beräknar världsmarknaden för denna slags ”Turnkey Consumer Engagement”-lösningar till 9-13 miljarder USD, varav USA utgör omkring 30 procent. Marknaden förväntas växa med 25-30 procent per år mellan 2020-24, med särskilt hög tillväxt i USA. Av den totala marknaden utgör små och medelstora företag ca 50-70 procent.

MessageMedia har byggt en teknisk infrastruktur där flera olika varumärken kan använda samma underliggande teknikplattform. Tre varumärken marknadsförs aktivt mot separata men angränsande målgrupper, med ClickSend och SimpleTexting som komplement till MessageMedia-varumärket. Stöd för multipla varumärken underlättar dessutom integration av förvärvade verksamheter och gör att mobiloperatörer kan nyttja plattformen på white label-basis och lansera erbjudanden under eget varumärke. För att göra det lätt att komma igång och att snabbt nå resultat erbjuder MessageMedia dessutom förkonfigurerade integrationer till ledande molntjänster som Shopify, Netsuite och Hubspot.

”Mobila meddelandetjänster skapar enorm affärsnytta, men många mindre företagskunder saknar verktyg som är anpassade specifikt till deras behov”, säger Paul Perrett, vd MessageMedia. ”Vi ser fantastiska möjligheter i det här segmentet, och tillsammans med Sinch kan vi skapa en ledande global position”.

Resultat

Under den 12-månadersperiod som slutar den 30 juni 2021 förväntas MessageMedia nå en försäljning på 151 miljoner USD, bruttoresultat på 94 miljoner USD, och justerad EBITDA på 51 miljoner USD. Detta motsvarar en bruttomarginal på 63 procent och en EBITDA-marginal på 34 procent. Verksamheten sysselsätter mer än 350 personer med huvudkontor i Melbourne, Australien.

Den organiska tillväxten i omsättning och bruttoresultat har varit omkring 22 procent per år under de senaste två åren, och bruttoresultatet i USA har växt över 40 procent om året.

Engångskostnader för integration vänta uppgå till ca 8 miljoner USD över 18 månader. När transaktionen slutförs kommer MessageMedia att gynnas av kostnadssynergier från Sinch globala nätverk för meddelandetjänster med direktkopplingar till över 450 mobiloperatörer. Man kommer även att kunna dra nytta av Sinchs investeringar i nya kanaler som WhatsApp, Viber, RCS och Instagram. Sinch avser att återinvestera besparingarna från dessa kostnadssynergier i fortsatt expansion, där MessageMedia gynnas av att Sinch redan finns representerat i 47 länder.  

Värdering

Transaktionen värderar den förvärvade verksamheten till en EV/bruttoresultatsmultipel på 13,8x, och en EV/EBITDA-multipel på 25,4x, före synergier. Denna beräkning baseras på en köpeskilling om 1,3 miljarder USD och baseras på förväntat resultat i den 12-månadersperiod som slutar den 30 juni 2021.

Finansiering

MessageMedia förvärvas genom Message4U Pty Ltd, ett bolag som är registrerat i Australien.  

Förvärvet finansieras med en kombination av kassa, aktier och lånefaciliteter. När transaktionen slutförs kommer Sinch att betala säljarna, däribland fonder förvaltade av Mercury Capital, en kontant ersättning på 1,1 miljarder USD. Säljarna kommer även att erhålla 1 128 487 nya aktier i Sinch, vilka är föremål för sedvanliga lock-up begränsningar och inte kan avyttras tidigare än 6 månader efter att transaktionen slutförts. Detta innebär att antalet aktier i Sinch ökar med ca 1,6 procent.  

Innan dagens offentliggörande hade Sinch ett finansiellt mål att hålla nettoskuld/justerad EBITDA under 2,5x över tid. Detta mål har nu reviderats till 3,5x över tid, vilket meddelats idag i ett separat pressmeddelande.

Den 17 februari tillkännagav Sinch förvärvet av Inteliquent för en total köpeskilling på 1 140 miljoner USD. Transaktionen förväntas slutföras under andra halvåret 2021. Den 24 maj genomförde Sinch en riktad nyemission på 7 232 077 aktier och tillfördes därigenom ca 9,4 miljarder SEK före emissionskostnader.

I slutet av det första kvartalet 2021 hade Sinch nettokassa och nettoskuld/justerad EBITDA var -2,1x. Om förvärven av Inteliquent och MessageMedia samt den riktade nyemissionen då redan hade genomförts, hade proforma nettoskuld/justerad EBITDA varit 2,6x. I denna beräkning av proforma nettoskuld/justerad EBITDA tillgodoräknas samtliga förvärvade verksamheters justerade EBITDA under de senaste 12 månaderna. Denna kvot förväntas minska under tiden fram till att förvärven av Inteliquent och MessageMedia har slutförts, till följd av Sinch löpande kassaflöde och vinsttillväxt.  

Finansiell påverkan av nyligen annonserade transaktioner

I det första kvartalet 2021 rapporterade Sinch en nettoomsättning för de senaste 12 månaderna på 9 749 miljoner SEK. Bruttoresultatet var 2 557 miljoner SEK och justerad EBITDA 968 miljoner SEK. Detta motsvarar en bruttomarginal på 26 procent och en justerad EBITDA-marginal på 10 procent.

För att beräkna proforma inkluderas samtliga förvärvade verksamheters resultat under de senaste 12 månaderna samt motsvarande bidrag från Inteliquent och MessageMedia (som har annonserats men ännu ej slutförts). Proforma nettoomsättning för de senaste 12 månaderna, fram till första kvartalet 2021, hade då varit ca 17,9 miljarder SEK. Bruttoresultatet hade uppgått till ca 6,0 miljarder SEK och justerad EBITDA till ca 2,4 miljarder SEK. Detta motsvarar en bruttomarginal på 33 procent och en justerad EBITDA-marginal på 14,5 procent.

Konkurrensprövning

Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor och godkännanden, däribland godkännande från Australian Foreign Investment Review Board (FIRB), Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), och från konkurrensmyndigheter i USA.

Tidsuppskattning

Transaktionen förväntas att slutföras under andra halvåret 2021.

Rådgivare

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare och K&L Gates LLP är legal rådgivare till Sinch i denna transaktion. JP Morgan är finansiell rådgivare och Herbert Smith Freehills är legal rådgivare till MessageMedia.

Telefonkonferens och webbcast

Ett konferenssamtal för analytiker och investerare kommer att äga rum idag, onsdag 9 juni, kl 14:00 CEST. Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på investors.sinch.com, och den direktsända webcasten kommer att publiceras på investors.sinch.com/webcast. Ring in ett par minuter före samtalet börjar.

Sverige:                      +46 8 506 92 185
Storbritannien:         +44 203 00 95 710
USA:                            +1 866 869 23 21

Access code:             128 86 71#

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
Sinch AB (publ)
Mobil:            +46-722-45 50 55
E-post:           thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Om MessageMedia

MessageMedia hjälper företag att optimera hur de kommunicerar med sina kunder. Med vår världsledande kundkommunikationsmjukvara gör vi det möjligt för små och medelstora företag att ha en interaktiv dialog med varje kund; att vinna nya kunder samt öka engagemang och kundlojalitet. Vår plattform gör att företag finns tillgängliga för sina kunder i varje givet läge, från bokning till påminnelse, och mer därtill. Företaget har huvudkontor i Australien; kontor i USA, Storbritannien, och Nya Zeeland; och driver utöver MessageMedia varumärkena ClickSend och SimpleTexting. Med vår lättanvända men kraftfulla plattform är vi förstavalet för över 60 000 företagskunder. Läs mer på messagemedia.com.

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Sinch anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Sinch kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2021 kl. 11:15 CEST. 

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Supersapiens Powered by Abbott’s Libre Sense Glucose Sport Biosensor Announces Garmin Integration22.6.2021 16:30:00 CEST | Press release

New Connect IQ app gives athletes timely glucose levels on their bike computer and wrist, allowing for real-time adjustments to sustain peak performance Atlanta, GA, USA, June 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supersapiens, powered by Abbott’s Libre Sense Glucose Sport Biosensor, is announcing its initial integration of the Supersapiens Connect IQ app with Garmin®. The Supersapiens training ecosystem empowers athletes to optimize fueling, maximize training, and increase performance gains. The integration will provide select users with a compatible Garmin smartwatch or Edge® cycling computer with real-time glucose visibility allowing them to go faster longer. The Supersapiens app can be downloaded now from the Connect IQ™ store. A partnership with global healthcare leader Abbott makes Supersapiens the only energy management ecosystem that directly integrates with a Bluetooth-enabled sports continuous glucose monitor (CGM) — the Abbott Libre Sense Glucose Sport Biosensor. Supersapiens offers

Painter 2022: Must-Have Upgrade for Professional Artists Delivers a Faster, More Powerful Digital Painting Experience22.6.2021 15:01:00 CEST | Press release

Offering unprecedented performance, a streamlined workflow, and improved layer productivity, Painter 2022 makes it easier than ever for artists to create exceptional work OTTAWA, June 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Painter 2022 responds to users’ top requests and delivers a must-have upgrade by expanding creative possibilities. Designed for Windows 10 and macOS, this powerful and creative digital painting software adds enhancements that focus on accelerating workflows, boosting brush performance, and improving layer productivity to offer a game-changing digital art studio for today’s professional and aspiring artists. “We know the critical role Painter plays in professional artists’ workflows and are honored to be part of the creative process of bringing some of pop culture's most iconic movies, characters and games to life,” said Chris Pierce, Director of Product for Photo and Digital Arts at Corel. “With this version we focused on our customers’ top requests and whether it’s improvemen

IMCD N.V. shareholders adopt all resolutions at AGM22.6.2021 13:55:00 CEST | Press release

ROTTERDAM, The Netherlands (22 June 2021) – IMCD N.V. (hereafter “IMCD” or the “Company”) announces that all resolutions proposed to the shareholders at the Company’s Annual General Meeting (“AGM”) held today were adopted. This includes the adoption of the financial statements for the year 2020 and approval of the dividend proposal of EUR 1.02 per share in cash. The dividend calendar is as follows: Thursday 24 June 2021 - Ex-dividend date Friday 25 June 2021 - Record date Monday 28 June 2021 - Payment date Further resolutions included the reappointment of Deloitte Accountants B.V. as external auditor for the year 2021. The 2020 Remuneration Report received a positive advisory vote with over 94% of voted casted in favor of the report. Details of the Annual General Meeting, including the voting results, are available at IMCD’s corporate website. Attached, please find the press release in pdf format. Attachment PR_IMCD 2021 AGM resolutions

About making of a mandatory share buy-back offer22.6.2021 13:25:00 CEST | Press release

Joint stock company “Olainfarm”, hereinafter referred to as - “the Company”, hereby informs that on the 22nd of June, 2021 Joint stock company “AS “AB CITY””, registration number 40203174414, according to the clause 1 of the article 73 of the Financial Instrument Market Law, informed the Board of the Company about making of a mandatory share buy-back offer. The Board of the joint stock company “Olainfarm” will prepare conclusion and announce its opinion about the offer within terms set by the Financial Instrument Market Law after an advertisement regarding making of a share buy-back offer is published. Additional information: Jānis Dubrovskis Investor Relations Advisor of JSC Olainfarm Phone: +371 29178878 Email: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Verisk’s AIR Updates Its Terrorism Model to More Comprehensively Model Damage from Conventional Bomb Blast Attacks22.6.2021 12:11:00 CEST | Press release

BOSTON, June 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Catastrophe modeling firm AIR Worldwide announced that it has updated its Terrorism Model for the United States to more comprehensively model the extent of damage from conventional bomb blast attacks. Starting with the size and location of the bomb, the model propagates the appropriate blast intensity within a built environment from the exterior to the interior of buildings to yield damage and loss estimates, including property damage and workers’ compensation, and personal injury. AIR Worldwide is a Verisk (Nasdaq:VRSK) business. “When terrorists use conventional weapons—the effects of which tend to be highly localized—they are likely to be targeting specific buildings or facilities,” said Tao Lai, vice president, research, AIR Worldwide. “The amount of damage that occurs at or near the site of an attack depends on a wide variety of factors. In addition to the type of weapon used, the surrounding buildings, building dimensions and blast intens

RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS KOMMUNINVEST BONDS22.6.2021 11:07:00 CEST | Press release

RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS KOMMUNINVEST BONDS Auction date2021-06-22Loan2311 Coupon1.00 %ISIN-codeSE0010948240Maturity2023-11-13 Tendered volume, SEK mln500 +/- 250 Volume offered, SEK mln2,020Volume bought, SEK mln500Number of bids6Number of accepted bids2Average yield0.034 %Lowest accepted yield0.033 %Highest yield0.034 %% accepted at lowest yield 56.82 Auction date2021-06-22 Loan2505 Coupon1.00 %ISIN-codeSE0011414010Maturity2025-05-12 Tendered volume, SEK mln1,000 +/- 500 Volume offered, SEK mln3,000Volume bought, SEK mln1,000Number of bids8Number of accepted bids1Average yield0.219 %Lowest accepted yield0.219 %Highest yield0.219 %% accepted at lowest yield 100.00 Auction date2021-06-22 Loan2805 Coupon0.75 %ISIN-codeSE0015660139Maturity2028-05-12 Tendered volume, SEK mln750 +/- 350 Volume offered, SEK mln1,000Volume bought, SEK mln750Number of bids3Number of accepted bids1Average yield0.623 %Lowest accepted yield0.623 %Highest yield0.623 %% accepted at lowest yield 100.00