Statens vegvesen

Silingsrapport for E39 Astad-Bjerkeset er oversendt Gjemnes kommune

Del

Onsdag 24.august sendte Statens vegvesen silingsrapporten for ny E39 mellom Astad og Bjerkeset til Gjemnes kommune for behandling.

Anbefaler denne korridoren
Anbefaler denne korridoren

Rapporten dokumenterer prosessen rundt valg av alternative traseer. Den sier noe om hvilke alternativer som er forkastet og hvilke traseer Statens vegvesen foreslår å utrede videre.

Anbefalingen er å videreføre både alternativer som kun har veg i dagen og alternativer som har tunnel inn i neste planfase. Statens vegvesen foreslår også at det blir etablert en korridor rundt alternativene. Denne korridoren vil utgjøre planområdet.

Silingsrapporten ble sendt over til Gjemnes kommune for behandling før forslag til planprogram blir sendt over. Dette er for å kunne redusere området som det blir laget detaljregulering for.

Se rapporten vedlagt

Vurderer måloppnåelse og konfliktnivå for de ulike alternativene.

I silingsprosessen er det brukt en metode for vurdering av måloppnåelse og konfliktnivå som samsvarer med de overordnede målene for transportpolitikken. Disse er omtalt i Nasjonal transportplan 2022-2033. Metoden tar også hensyn til samfunnsmål og effektmål som er utarbeidet for prosjektet.

For måloppnåelse er det dette som er silingskriteriene:

  • Trafikale forhold
  • Vegutforming
  • Kostnader

Tabell 1-1

Kriteriene er vurdert iht. tabell 1-1.

For konfliktnivå er alle alternativene regnet å ha konfliktpotensial i forhold til:

  • Arealbruk
  • Landskapsbilde
  • Friluftsliv/by- og bygdeliv
  • Kulturarv
  • Naturmangfold
  • Klima

Tabell 1-2

Alternativene er vurdert iht. tabell 1-2.

Anbefaler denne korridoren

Basert på en sammenstilt vurdering av de elleve alternativene anbefaler Statens vegvesen å videreføre en korridor som omfatter alternativene G4, G6 og G10/G11, samt alternativ G3 som et mulig tunnelalternativ inn i neste planfase.

Sammenstillingen i tabell 1-3 viser de vurderingene som er gjort av prosjektgruppa bestående av fagpersoner fra konsulentselskapet Cowi og Statens vegvesen.

Statens vegvesen anbefaler at silingsrapporten blir lagt til grunn for det videre arbeidet med planprogram og detaljreguleringsplan med konsekvensutredning.

Tabell 1-3

Les mer på Gjemnes kommune sine nettsider

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Anbefaler denne korridoren
Anbefaler denne korridoren
Last ned bilde
Tabell 1-1
Tabell 1-1
Last ned bilde
tabell 1-2
tabell 1-2
Last ned bilde
Tabell 1-3
Tabell 1-3
Last ned bilde

Dokumenter

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom