Kystverket

Signerte dei første avtalene om overføring av statlege fiskerihamner til fylka

Del

Kystverket har inngått avtaler om overføring av statlege fiskerihamner med fem fylkeskommunar i Sør-Norge. Fylka overtek den statlege hamneinfrastrukturen med verknad frå 1. januar 2020.

Underteikning av avtaler på fullriggaren Sørlandet under Arendalsuka. Frå venstre: Jostein Fjærestad (Vestland), Kristian Thowsen (Viken), Gro Bråten (Aust-Agder), Jan Sivert Jøsendal (Vestfold og Telemark), Terje Damman (Vest-Agder), Rune Hogsnes (Vestfold), Solveig Ege Tengesdal (Rogaland) og kystdirektør Einar Vik Arset. (Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket)
Underteikning av avtaler på fullriggaren Sørlandet under Arendalsuka. Frå venstre: Jostein Fjærestad (Vestland), Kristian Thowsen (Viken), Gro Bråten (Aust-Agder), Jan Sivert Jøsendal (Vestfold og Telemark), Terje Damman (Vest-Agder), Rune Hogsnes (Vestfold), Solveig Ege Tengesdal (Rogaland) og kystdirektør Einar Vik Arset. (Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket)

Dei fem avtalene gjeld til saman meir enn 150 hamner i Nye Viken fylkeskommune, Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune, Agderfylka, Rogaland og Nye Vestland fylkeskommune.

- Å etablere infrastruktur for fiskeria har i alle år vore eit viktig oppdrag for Statens Hamnevesen og Kystverket. Utbygginga har hatt store ringverknader for mange lokalsamfunn langs kysten, uttaler kystdirektør Einar Vik Arset.

Stortinget har vedteke at eigarskap og forvaltning av dei statlege fiskerihamnene skal overførast til regionalt forvaltningsnivå etter nærare avtale mellom Kystverket og dei enkelte fylka. Statens Hamnevesen og Kystverket har etablert fleire enn 700 fiskerihamner over ein periode på 150 år.

- Hamneportefølja til staten er eit solid fundament som fylka kan byggje vidare på i utvikling av næring og samfunn framover, meiner kystdirektøren.

Det er altså dei fyrste avtalene om overføring av fiskerihamner som no er på plass. Avtaler med dei resterande fylka vert inngått i oktober og november dersom alt går etter planen.

Parallelt med prosessen knytt til avtaleinngåing gjennomfører Kystverket kompetanseoverføring til fylka i form av samlingar og webinar. Målsetnaden er at fylka skal kjenne seg tryggje i rolla som utviklar og forvaltar av hamneinfrastruktur.

Ein del av dei statlege fiskerihamnene er ikkje lenger i bruk av fiskerinæringa. Kystverket skal søke å avhende desse hamnene før regionreforma trer i kraft. Ei del hamner vil difor verte selde til kommunar, foreiningar eller private aktørar i løpet av 2019.

Nøkkelord

Bilder

Underteikning av avtaler på fullriggaren Sørlandet under Arendalsuka. Frå venstre: Jostein Fjærestad (Vestland), Kristian Thowsen (Viken), Gro Bråten (Aust-Agder), Jan Sivert Jøsendal (Vestfold og Telemark), Terje Damman (Vest-Agder), Rune Hogsnes (Vestfold), Solveig Ege Tengesdal (Rogaland) og kystdirektør Einar Vik Arset. (Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket)
Underteikning av avtaler på fullriggaren Sørlandet under Arendalsuka. Frå venstre: Jostein Fjærestad (Vestland), Kristian Thowsen (Viken), Gro Bråten (Aust-Agder), Jan Sivert Jøsendal (Vestfold og Telemark), Terje Damman (Vest-Agder), Rune Hogsnes (Vestfold), Solveig Ege Tengesdal (Rogaland) og kystdirektør Einar Vik Arset. (Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket)
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom