Oslo Havn KF

Si din mening om utenriksfergeutredningen

Del

Du kan være med å påvirke hvordan Oslo skal se ut om noen år.

Utenlandsferger til Oslo. I dag har DFDS  daglige anløp fra København og Color Line det samme fra Kiel. Nå utredes Oslos fremtidige fergeterminalstruktur. Foto: Klaus Sandvik
Utenlandsferger til Oslo. I dag har DFDS daglige anløp fra København og Color Line det samme fra Kiel. Nå utredes Oslos fremtidige fergeterminalstruktur. Foto: Klaus Sandvik

Nå foreligger det en utredning som gir deg et godt grunnlag for å mene noe om fremtidens fergeterminalstruktur i Oslo. Vi vil gjerne høre din mening.

Dagens fergeterminaler på Vippetangen og Hjortnes (Filipstad) tar mye plass. Derfor er det utredet alternativer som kan effektivisere havnearealene og skape rom for byutvikling.

Tre steder og seks alternativer er vurdert
De seks alternativene er:

  • en videreføring av dagens situasjon med delt terminal på Vippetangen og Hjortnes.
  • en samlet terminal på enten Hjortnes, Vippetangen eller Kongshavn.
  • en delt terminal med én fergekai på både Hjortnes og Kongshavn eller på Vippetangen og Kongshavn.

Alternativene er vurdert opp mot fem temaer. De har alle forskjellige konsekvenser for byen, havna, miljøet, naturen, og økonomien og næringslivet. I tillegg har de konsekvenser for den samlete virksomheten til Oslo havn, tekniske forhold og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Dilemmaer
Hvert alternativ reiser ulike dilemmaer. Noen kan være bedre for miljøet, men dårligere for byutvikling, eller motsatt. Byutvikling i sentrale knutepunkt er en miljøvennlig måte å utvikle byen på, og sjøtransport er en miljøvennlig måte å frakte gods og passasjerer på. Derfor blir det  et dilemma hvor mye areal som kan tas fra havna samtidig som byen skal vokse med boliger, nærings-, kultur- og rekreasjonsarealer.

Oslo Havn har inntekter fra byutvikling i tidligere havneområder. Alternativene vil dermed ha ulike konsekvenser for Oslo Havns evne til å vedlikeholde og investere i ny havneinfrastruktur.

Styreleder i Oslo Havn, Marthe Scharning Lund uttaler følgende:

- Oslo Havns styre vil avvente høringsrunden, og innspillene som kommer der, før vi konkluderer på hvilket alternativ for fremtidig fergeterminal som vil være det beste. Kunnskapsgrunnlaget i utredningen, sammen med innspillene fra høringsrunden, vil være svært viktig for å kunne ta et standpunkt Oslo Havn kan stå trygt på og anbefale for eierne våre i Oslo kommune. 

I vår vurdering vil vi særlig legge vekt på forhold som bidrar til at Oslo Havn oppnår de politiske målene vi er gitt av eierne våre i Oslo kommune. Derfor vil det være særlig viktig å finne løsninger som bidrar til å få mer gods og mennesker over fra vei til sjø, sikre at havnevirksomheten gir best mulig rammer for klima- og miljø og bidrar til en økonomi som gjør at Oslo kommune kan bygge ut Sydhavna til en effektiv og moderne havn.

En evt. relokalisering av utenriksfergene vil også kreve store investeringer, hvor finansiering og tidsramme avhenger av alternativ som velges. Økonomi vil derfor også være et viktig beslutningkriterie da det er begrensede finansieringsmidler tilgjengelig til de store investeringsbehovene Oslo Havn står ovenfor det neste tiåret. Derfor er det også satt i gang arbeid med revisjon av havnens strategiplan for å finne en realiserbar sammenheng mellom investeringsplaner og finansiering. 

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen utdyper:

Hvert valg har dilemmaer. Oslo Havn er glad for utviklingen i Fjordbyen, hvor vi har vært meget sentral.  Byutvikling av tidligere havnearealer gir inntekter som er en forutsetning for å kunne flytte havnevirksomhet fra byhavna og for å investere og realisere Oslo Havns visjon «Verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn». Likevel er det et dilemma hvor mye areal som kan tas fra havna samtidig som byen skal vokse. Byen er jo avhengig av sjøtransport for å oppnå videre vekst, redusere trailertrafikken og nå klimamålene. Om 50 år kan det være behov som vi ikke har utdypende kjennskap til i dag. Derfor er det viktig at vi sørger for at de neste generasjonene også har arealer til å utvikle havna for at Oslo-regionen skal vokse. 

Faglige vurderinger
Utredningen presenterer faglige resultater og faglige vurderinger. Hvilket alternativ som er «best», blir en vurdering ut fra hvilke samfunnsmål som skal være viktigst for byen. Utredningen tar ikke stilling til dette, og konkluderer derfor heller ikke med en anbefaling.

Du må sende oss merknadene dine
I høringsperioden kan det komme innspill som kan gi oss ny kunnskap og et bredere beslutningsgrunnlag. Vi ønsker derfor at flest mulig bruker sin demokratiske mulighet til å påvirke hva Oslos sjøfront skal være i fremtiden.

På Oslo kommunes nettside «Si din mening», kan du lese mer om utredningen og sende oss dine innspill og bemerkninger til utredningen.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp

Åpent møte i høringsperioden
Høringsperioden varer fra 4. oktober til 15. november.

Det blir holdt et åpent digitalt høringsmøte torsdag 28. oktober fra klokken 18-20, der utredningen vil bli presentert. Les mer om møtet her: www.oslo.kommune.no/pbe/kalender

Bakgrunn og organisering
Utredningen har bakgrunn i bystyrets vedtak i behandlingen av områdereguleringen for Filipstad i juni 2020. Arbeidet ledes av Byrådsavdeling for næring og eierskap og Byrådsavdeling for byutvikling. Det er etablert en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen ledes av Plan- og bygningsetaten og Oslo Havn KF deltar. Når innspill og bemerkninger fra høringen er vurdert og behandlet, blir utredningen oversendt til politisk behandling.

Nøkkelord

Kontakter

Kontaktpersoner:
For Oslo Havn KF
Siv Ellen Omland
Kommunikasjonssjef
Telefon: 951 05 489

For Plan- og bygningsetaten
Rolf Rolid
Senior kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 982 66 378

Bilder

Utenlandsferger til Oslo. I dag har DFDS  daglige anløp fra København og Color Line det samme fra Kiel. Nå utredes Oslos fremtidige fergeterminalstruktur. Foto: Klaus Sandvik
Utenlandsferger til Oslo. I dag har DFDS daglige anløp fra København og Color Line det samme fra Kiel. Nå utredes Oslos fremtidige fergeterminalstruktur. Foto: Klaus Sandvik
Last ned bilde

Om Oslo Havn KF

Oslo Havn KF
Oslo Havn KF
Akershusstranda 19
0103 Oslo

http://www.oslohavn.no

Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. En vanlig uke kommer det mellom 50 og 70 skip med gods og passasjerer til havna.

Følg pressemeldinger fra Oslo Havn KF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Oslo Havn KF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Oslo Havn KF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom